خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
رزرو آنلاين هتل خارجي
وسترن یونیون
خرید گیفت کارت
کپسول آتش نشانی
کولرگازی ارزان
تبلیغات در شبکه های اجتماعی
کولرگازی
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
خرید پیج اینستاگرام
ساخت استخر
فلنج
پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

فرمت فایل : doc

حجم : 1092

صفحات : 97

گروه : تربیت بدنی و علوم ورزشی

توضیحات محصول :

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش

 بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

کلید واژه­ها: لپتین، انسولین، کورتیزول، فعالیت هوازی، دختران غیر فعال

چکیده: هدف از این پژوهش تأثیر یک دوره تمرین هوازی معین بر میزان لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال بود. بدین منظور از بین افراد سالم و داوطلب تعداد 20 نفر غیر فعال انتخاب شدند. تعداد (10 نفر وزن: 21/55 کیلوگرم، قد: 15/161 سانتی­متر، سن: 7/22 سال و چربی بدن: 20/25 درصد) در گروه تجربی و تعداد 10 نفر (وزن: 04/54 کیلوگرم، قد:24/158 سانتی­متر، سن : 9/22 سال و چربی بدن: 24/25 درصد) در گروه کنترل قرار گرفتند. نمونه­های خونی برای تعیین میزان لپتین، انسولین و کورتیزول قبل از تمرین اخذ شد. سپس گروه تجربی تحت تأثیر برنامۀ هوازی (دویدن با 70 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) به­مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته برنامۀ دویدن به­مدت 15 دقیقه شروع شد و هر سه جلسه 2 دقیقه به زمان آنها اضافه شد تا این­که زمان دویدن به 20 دقیقه افزایش یافت سپس تا آخرین جلسه تمرین (پایان هفته ششم) این مدت حفظ شد. 2 روز پس از پایان دورۀ تمرینی مجدداً نمونه­های خونی اخذ و اندازه­گیری متغیرها تکرار شد. تجزیه و تحلیل داده­ها قبل و بعد از تمرین از طریق آزمون تی مستقل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد 6 هفته فعالیت هوازی معین باعث کاهش غیرمعنی­داری در لپتین پلاسمایی، کورتیزول و درصد چربی بدن و افزایش انسولین را در گروه تجربی در بر دارد. (P≤0/05).

  با توجه به نتایج تحقیق می­توان نتیجه گرفت: 6 هفته فعالیت هوازی با 75-70% توان هوازی بیشینه با تکرار 3 جلسه در هفته بر لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال تأثیر ندارد. شاید کوچک بودن نمونه که موجب انحراف معیار بالای داده­ها شده است علت آن باشد. 

 

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                          عنوان

 

فصل اول

مقدمه و طرح تحقیق

1-1. مقدمه 1

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4. اهداف تحقیق 6

1-4-1. هدف کلی 6

1-4-2. اهداف ویژه 7

1-5. فرضیه های تحقیق 7

1-6. محدودیت های تحقیق 8

1-6-1. محدودیت های قابل کنترل 8

1-6-2. محدودیت های غیر قابل کنترل 8

1-7. تعریف واژگان: 9

1-7-1. فعالیت هوازی 9

1-7-2. لپتین: 9

1-7-3. انسولین 10

1-7-4. کورتیزول 10

1-7-5. دختران غیر فعال: 10

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه 12

2-2. لپتین 12

2-3. بیولوژی مولکولی لپتین 14

2-4. تولید لپتین 16

2-5. عملکرد لپتین 17

2-6. تأثیرات فیزیولوژیکی لپتین 20

2-7. اهمیت لپتین 21

2-8. لپتین و انسولین 22

2-9. لپتین و گلوکوکورتیکوئیدها 23

2-10. مقاومت لپتین 24

2-11. لپتین و بیماری ها 26

2-12. انسولین 28

2-13. کورتیزول 29

2-14. پیشینه تحقیق 29

جمع بندی 34

فصل سوم

مواد و روشهای تحقیق

3-1. مقدمه 37

3-2. روش و طرح تحقیق 37

3-3. جامعه آماری 37

3-3. نمونه تحقیق و نحوه نمونه گیری 38

3-3-1. مشخصات عمومی نمونه 38

3-4. متغیرهای تحقیق 38

3-4-1. متغیر مستقل 38

3-4-2. متغیر وابسته 39

3-5. ابزار و وسایل مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات 39

3-6. روش اندازه گیری متغیرها 40

3-6-1. اندازه گیری ویژگی های ترکیب بدن 40

3-6-3. اندازه گیری لپتین 41

3-6-4. اندازه گیری انسولین 41

3-6-5. اندازه گیری کورتیزول 41

3-7. شرایط و نحوه خون گیری 41

3-7-1. زمان خون گیری 42

3-8. پروتکل تمرین فعالیت هوازی 42

3-9. روش های آماری 42

فصل چهارم

یافته های پژوهش

4-1. مقدمه 44

4-2. بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها 44

4-3. فرض همسان بودن (همگنی واریانس ها و برابری میانگین ها) داده های پیش آزمون 45

4-4. تحلیل توصیفی یافته ها 45

4-5. آزمون فرضیه های تحقیق 47

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه 55

5-2. بحث 55

5-2-1. لپتین 55

5-2-2. انسولین 56

5-2-3. کورتیزول 57

5-2-4. درصد چربی 57

5-3. نتیجه گیری 59

5-4. پیشنهادات تحقیق 59

5-4-1. پیشنهادات کاربردی 59

5-4-2. پیشنهادات پژوهشی 60

 

چكیده به انگلیسی

فرم ارزشیابی به انگلیسی

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2-1. ساختار لپتین 13

شکل 2-2. ساختار پروتئینی لپتین 15

شکل 2-3. عملکرد لپتین 19

شکل 2-4. نتیجه بروز موتاسیون ژن لپتین در موش 21

نمودار 4-1. میانگین لپتین آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل .46

نمودار 4-2. میانگین انسولین آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل.     46

نمودار 4-3. میانگین کورتیزول آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل.   46

نمودار 4-4. تغییرات درصد چربی بدن پس از شش هفته تمرین هوازی در گروه تجربی و کنترل 52

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1. مشخصات عمومی آزمودنی­ها. 38

جدول 4-1. بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها 44

جدول 4-2. نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی فرض همسان بودن دو گروه . 45

جدول 4-3 . شاخص­های فیزیکی، فیزیولوژیکی و ... گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرین 45

جدول 4-4. میانگین لپتین گروه تجربی و کنترل قبل از و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-5. میانگین انسولین گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-6. میانگین کورتیزول گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-7. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات میزان لپتین گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 47

جدول 4-8. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات میزان انسولین گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 48

جدول 4-9. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات کورتیزول در گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 49

جدول 4-10. نتایج آزمون تی همبسته برای تغییرات درصد چربی گروه تجربی پس از تمرینات 50

جدول 4-11. همبستگی لپتین پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 51

جدول 4-12. همبستگی انسولین پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 52

جدول 4-13. همبستگی کورتیزول پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 53

قیمت محصول : 35000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعالادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->

فروشگاه اینترنتی بک لینک - بک لینک تبادل لینک مجله خواندنی اعلام و اطفا حریق - فروش تجهیزات اعلام و اطفا حریق،اخذ تاییدیه های آتشنشانی،گاز fm200،واترمیست،اطفای دیتاسنتر