خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
رزرو آنلاين هتل خارجي
وسترن یونیون
خرید گیفت کارت
کپسول آتش نشانی
کولرگازی ارزان
تبلیغات در شبکه های اجتماعی
کولرگازی
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
خرید پیج اینستاگرام
ساخت استخر
فلنج
پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرمت فایل : doc

حجم : 580

صفحات : 159

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی و بر این اساس 6 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 274 نفر برآورد شد. بدین ترتیب 285 پرسشنامه در جامعه تحقیق توزیع شد که 273 پرسشنامه معتبر و قابل تجزیه و تحلیل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.8 استفاده شده است. در این مطالعه از آزمون های میانگین یک جامعه، میانگین دو جامعه و میانگین چند جامعه (ANOVA) استفاده شده است و جهت پاسخگویی به فرضیات تحقیق از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون های آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید گردید و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیرگذار بود، بدین ترتیب که بیشترین تاثیر تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر جذب و بیشترین تاثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر نیرومندی بود.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت[1]، اشتیاق شغلی[2] ، آزمون معادلات ساختاری[3].


[1] Corporate social responsibility[2] Job Engagement[3] Structural equation modeling

مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکت[1](CSR) مفهومی است که موج جدیدی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده است (جمالی و دیگران، 2009)[2]. مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک مفهوم مهم کسب­و­کار است. در محیطی که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می رود، این مفهوم در اکثر کشورهای جهان به چشم می آید(ولفورد، 2005)[3]. در گذشته تلاش های اندکی در حوزه­ی مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است. اما امروزه سازمان­ها علاوه بر فشارهای ملی، تحت فشارهای جهانی توسط بازار­ها و مؤسسات مختلف قرار دارند تا در این حوزه فعالیت نمایند (بارتلیت و گلوب، [4]2007). همراه با این فشارهاو گسترش جهانی شدن، از مدیران در زمینه­ها و بخش­های مختلف خواسته شده است تا به سمت مسئولیت اجتماعی شرکت گام بردارند (جمالی و دیگران، 2009) مسئولیت اجتماعی شركت ها به این منظور برنامه ریزی می شود كه برای جامعه به طور كلی و برای سهامداران حامل ارزش های پایدار باشد. حوزة مربوط به روش یا رویه كسب و كار در برگیرنده یكی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوع هایی است كه امروز رهبران شركت ها با آن روبه رو هستند.


[1]Corporate Social Responsibility[2] Jamali et al[3] Welford[4] Bartlet&Golob

قسمتی از متن

تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی 

  • مسئولیت اجتماعی شرکت[1]: انجام وظایف قانونی و اقتصادی اساسی که کسب و کار در  محیطی که در آن فعالیت میکند با آن روبرو می شود و نیز کمک داوطلبانه به توسعه اجتماعی این محیط ها به طور کافی و ساختاریافته که بستگی به منابع در اختیار و استراتژی های کسب و کار دارد. (Pederson, 2006)
  • تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت[2] :ادراک کارکنان از هویت شرکت در مورد مسائل مهم اجتماعی است (Brown and Dacin, 1997). تداعی CSR همچنین ادراک فعالیت های CSR برای ذینفعات خارجی است. (Brammer et al, 2007)، ادراک شهروندی سازمانی (Peterson, 2004a) و مسئولیت اجتماعی درک شده می باشد (Valentine and Rupp et al, 2006).
  • مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت[3] : شرکت در فعالیت های CSR شامل رفتار های مشارکی عملی و داوطلبانه کارکنان و حتی ابراز عقیده در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد. (Bettencourt, 1997; Smidts et al, 2001).
  • اشتیاق شغلی[4]: اشتیاق شغلی عبارتست از یک حالت ذهنی مثبت،عملی و مرتبط با کار که شامل سه بعد نیرومندی[5]،ایثار[6] و جذب[7] میباشد. (Schaufeli,Salanova,Gonzalez-Roma & Bakker;2002,p.74

جذب به میزان تمرکز و غرق شدن فرد در کار خود اشاره دارد.در این حالت به این دلیل فرد سرسختانه درگیر کار خود میشود که تجربه کاری برای او بسیار لذت بخش است.افراد برای قرار گرفتن در چنین شرایطی حاضر به پرداختن بهایش نیز هستند.

در بعد نیرومندی،فرد در راستای انجام کار خود تلاش قابل ملاحظه ای اعمال کرده و در موقعیت های دشوار پافشاری بیشتری میکند.کارکنانی که از نیرومندی بالایی برخوردارند،بیشتر به واسطه کار خود برانگیخته میشوند و در هنگام وقوع مشکلات و بروز تعارضات بین فردی مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند.(سالانوا،آگوتوپیرو،2005).

سومین بعد اشتیاق شغلی ایثار می باشد كه بادرگیری شدید روانی كاركنان در كار مشخص می شود  و تركیبی ازاحساس معنی داری، اشتیاق و چالش است. این بعد با مفهوم دلبستگی شغلی[8] در ارتباط است.


[1] Corporate Social Responsibility[2]Corporate social responsibility association[3]Corporate social responsibility participation [4] Job engagement

[5] vigor[6] dedication[7] absorption[8] Job involvement

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسأله. 3

3-1 ضرورت تحقق.. 5

4-1 اهداف تحقیق.. 7

5-1 مدل مفهومی.. 7

6-1 فرضیات تحقیق.. 8

7-1 روش شناسی تحقیق.. 8

8-1 جامعه آماری،  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 9

9-1 قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 9

2-9-1 قلمرو مکانی.. 9

3-9-1 قلمرو زمانی.. 9

9-1 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 10

10-1 تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی.. 10

11-1 خلاصه فصل.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه. 13

2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت.. 14

3-2 گسترش اهمیت مسئولیت اجتماعی در عصر جهانی شدن. 17

4-2 سیر تاریخی مسئولیت سازمانها روندهای سه گانه ذیل را طی كرده است: 21

1-4-2 سیر تاریخی شكل‌گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 21

2-4-2 حد و مرز مسئولیت‌ها 25

5-2 مسئولیت اجتماعی مدیران. 29

6-2 مدل‌های مسئولیت اجتماعی: 29

7-2 تئوری‌هایی برای تجزیه و تحلیل و توضیح مسئولیت اجتماعی: 31

1-7-2 تئوری ذی‌نفعان: 31

2-7-2 تئوری‌ قرارداد اجتماعی: 31

3-7-2 تئوری مشروعیت (قانونی بودن): 32

4-7-2 تئوری نمایندگی: 32

8-2 مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت: 33

9-2 مشكلات عمده در راه پذیرش مسئولیت اجتماعی: 34

10-2  بررسی مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی.. 36

1-10-2 مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت.. 36

1-10-2  مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (1991) 37

3-10-2 مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت.. 39

11-2 تاریخچه اشتیاق شغلی.. 41

12-2 تعاریف و دیدگاه های اشتیاق شغلی.. 43

13-2 پیشینه تحقیقات.. 46

1-13-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 46

2-13-2 پیشینه تحقیقات داخلی.. 48

14-2 مدل مفهومی تحقیق.. 52

15-2 خلاصه فصل.. 54

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 56

2-3 روش تحقیق.. 57

3-3 متغیرهای تحقیق.. 58

4-3 جامعه و نمونۀ آماری.. 59

1-4-3 جامعۀ آماری.. 59

2-4-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 59

5-3 روش های گردآوری داده ها 60

1-5-3 مطالعات كتابخانه ای.. 61

2-5-3 مطالعات میدانی.. 61

6-3 روایی و پایایی ابزار. 66

1-6-3 روایی.. 66

2-6-3 پایایی پرسشنامه. 67

7-3 روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 69

1-7-3 T تك نمونهای.. 69

2-7-3 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (Independent-Sample T Test). 70

3-7-3 آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA): 70

4-7-3 تحلیل عاملی تأییدی.. 71

5-7-3 مدل معادلات ساختاری.. 72

8-3 خلاصه فصل.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

1-4 مقدمه. 74

2-4  تحلیل و توصیف دادههای جمعیت شناختی: 75

3-4  شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیرها در نمونه‌ تحقیق: 81

4-4 یافته های جانبی.. 83

1-4-4نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری (t): 83

2-4-4 آزمون میانگین دو جامعه: 86

3-4-4  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA): 90

5-4  تحلیل عاملی.. 103

6-4 آزمون فرضیه های تحقیق.. 110

7-4 خلاصه فصل.. 113

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه تحقیق.. 116

2-5 فرضیه ها و مدل تحقیق.. 116

3-5 بحث و نتیجه گیری.. 117

4-5 پیشنهادهای کاربردی، بر اساس یافته های پژوهش: 123

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 127

6-5  محدودیت های تحقیق: 129

7-5 خلاصه فصل.. 130

منابع. 131

پیوست.. 139

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستانادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->

فروشگاه اینترنتی بک لینک - بک لینک تبادل لینک مجله خواندنی اعلام و اطفا حریق - فروش تجهیزات اعلام و اطفا حریق،اخذ تاییدیه های آتشنشانی،گاز fm200،واترمیست،اطفای دیتاسنتر