خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
رزرو آنلاين هتل خارجي
وسترن یونیون
خرید گیفت کارت
کپسول آتش نشانی
کولرگازی ارزان
تبلیغات در شبکه های اجتماعی
کولرگازی
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
خرید پیج اینستاگرام
ساخت استخر
فلنج
Ucmas
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام

فرمت فایل : pdf

حجم : 2630

صفحات : 101

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

-1-1 مقدمه.....................................................................................................................................................

1

-2-1 بیان مساله.............................................................................................................................................. 2

-3-1 اهمیت موضوع ..................................................................................................................................... 2

-4-1 اهداف تحقیق و استفاده كنندگان از نتایج تحقیق.................................................................................... 3

-5-1 پرسش تحقیق........................................................................................................................................ 3

-6-1 فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................. 4

-7-1 متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................... 4

-8-1 روش تحقیق.......................................................................................................................................... 5

-9-1 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق...................................................................... 5

-10-1 قلمرو تحقیق...................................................................................................................................... 6

-8-3 دادههای مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها.......................................................................... 6

-12-1 آزمون آماری فرضیه ها و نتایج آن ها.................................................................................................. 6

-13-1 نگاهی اجمالی به پیشینه داخلی و خارجی تحقیق................................................................................

7

-14-1 نتایج تحقیق......................................................................................................................................... 8

-15-1 محدودیت های تحقیق ........................................................................................................................ 8

-16-1 تعریف واژه های كلیدی....................................................................................................................... 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

-2-1 مقدمه..................................................................................................................................................... 10

-2-2 محیط و گزارش های حسابداری............................................................................................................ 11

-3-2 استفاده كنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان.................................................................. 12

-4-2 هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی خارجی.................................................................................. 14

ح

-5-2 ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی اساسی........................................................ 17

-6-2 سیر تاریخی صورت گردش وجوه نقد................................................................................................... 19

-7-2 طبقهبندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد..................................................................................... 23

-8-2 حسابداری تعهدی و نارسائیهای آن........................................................................................................ 27

-9-2 حسابداری تعهدی یا نقدی؟................................................................................................................... 31

-10-2 مفهوم بازده.......................................................................................................................................... 34

-1-10-2 عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود........................................................................................... 36

-2-10-2 عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام.......................................................................................... 38

-11-2 بازارهای اوراق بهادار.......................................................................................................................... 39

-12-2 مفهوم كارایی بازار سرمایه.................................................................................................................... 40

-1-12-2 شكل ضعیف بازار.................................................................................................................... 42

-2-12-2 شكل نیمه قوی بازار................................................................................................................ 42

-3-12-2 شكل قوی بازار........................................................................................................................ 42

-13-2 بازار سرمایه نوپای ایران................................................................................................................. 43

-14-2 چرخه عمر شركت ها........................................................................................................................... 44

-1-14-2 طبیعت رشد و پیری سازمان ها................................................................................................ 45

-2-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل رشد................................................................................... 47

-3-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل پیری................................................................................... 51

-4-14-2 نحوه عملكرد سازمان ها و تعیین موقعیت آنها در مسیر حركت روی منحنی عمر.................. 54

-15-2 پیشینه تحقیق....................................................................................................................................... 56

-1-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران................................................................................... 56

-2-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در جهان................................................................................. 57

فصل سوم: روش تحقیق

-1-3 مقدمه..................................................................................................................................................... 64

خ

-2-3 پرسش تحقیق........................................................................................................................................ 65

-3-3 فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................. 65

-4-3 متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................... 65

-5-3 روش تحقیق.......................................................................................................................................... 66

-6-3 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق...................................................................... 66

-7-3 قلمرو تحقیق........................................................................................................................................... 67

-8-3 داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها.......................................................................... 68

-9-3 طرح آزمون فرضیه های تحقیق............................................................................................................... 68

1-9-3 -آمار توصیفی....................................................................................................................................... 68

2-9-3 -مراحل آزمون فرضیات آماری............................................................................................................ 68

-3-9-3 آزمون ونگ........................................................................................................................................ 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونِ فرضیه ها

-1-4 مقدمه..................................................................................................................................................... 72

-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق................................................................................................................. 73

-1-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از حذف مشاهدات پرت.............................................................. 73

-2-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از حذف مشاهدات پرت.............................................................. 75

-3-4 تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها................................................................................................................ 75

-1-3-4 آزمون فرضیه شماره یك.................................................................................................................... 75

-2-3-4 آزمون فرضیه شماره دو..................................................................................................................... 77

-3-3-4 آزمون فرضیه شماره سه..................................................................................................................... 79

-4-4 نتیجه آزمون فرضیه ها............................................................................................................................. 82

فصل پنجم: نتایج تحقیق و پیشنهادها

-1-5 مقدمه..................................................................................................................................................... 83

-2-5 یافته های تحقیق.................................................................................................................................... 84

-3-5 پیشنهادهای كاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق..................................................................................... 85

-4-5 محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................... 86

د

-5-5 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی.................................................................................................... 86

منابع و ماخذ

منابع فارسی...................................................................................................................................................... 88

منابع انگلیسی................................................................................................................................................... 90

پیوست های تحقیق

نمونه آماری(پیوست شماره یك)...................................................................................................................... 91

94 .......................................................................( خروجی های مربوط به آمار توصیفی تحقیق(پیوست شماره 2

109 ....................................................... ( خروجی های مربوط به آزمون فرضیات آماری تحقیق(پیوست شماره 3

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره یك تحقیق................................................................................. 109

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره دو تحقیق................................................................................... 115

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره سه تحقیق................................................................................... 121

128 ............................................................................................................................(Abstract) چكیده انگلیسی

قیمت محصول : 16000 تومان

دانلود
برچسب

مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخ هی عمر شرك تها پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخ هی عمر شرك تها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پی,

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام

فرمت فایل : pdf

حجم : 2630

صفحات : 101

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

-1-1 مقدمه.....................................................................................................................................................

1

-2-1 بیان مساله.............................................................................................................................................. 2

-3-1 اهمیت موضوع ..................................................................................................................................... 2

-4-1 اهداف تحقیق و استفاده كنندگان از نتایج تحقیق.................................................................................... 3

-5-1 پرسش تحقیق........................................................................................................................................ 3

-6-1 فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................. 4

-7-1 متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................... 4

-8-1 روش تحقیق.......................................................................................................................................... 5

-9-1 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق...................................................................... 5

-10-1 قلمرو تحقیق...................................................................................................................................... 6

-8-3 دادههای مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها.......................................................................... 6

-12-1 آزمون آماری فرضیه ها و نتایج آن ها.................................................................................................. 6

-13-1 نگاهی اجمالی به پیشینه داخلی و خارجی تحقیق................................................................................

7

-14-1 نتایج تحقیق......................................................................................................................................... 8

-15-1 محدودیت های تحقیق ........................................................................................................................ 8

-16-1 تعریف واژه های كلیدی....................................................................................................................... 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

-2-1 مقدمه..................................................................................................................................................... 10

-2-2 محیط و گزارش های حسابداری............................................................................................................ 11

-3-2 استفاده كنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان.................................................................. 12

-4-2 هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی خارجی.................................................................................. 14

ح

-5-2 ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی اساسی........................................................ 17

-6-2 سیر تاریخی صورت گردش وجوه نقد................................................................................................... 19

-7-2 طبقهبندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد..................................................................................... 23

-8-2 حسابداری تعهدی و نارسائیهای آن........................................................................................................ 27

-9-2 حسابداری تعهدی یا نقدی؟................................................................................................................... 31

-10-2 مفهوم بازده.......................................................................................................................................... 34

-1-10-2 عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود........................................................................................... 36

-2-10-2 عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام.......................................................................................... 38

-11-2 بازارهای اوراق بهادار.......................................................................................................................... 39

-12-2 مفهوم كارایی بازار سرمایه.................................................................................................................... 40

-1-12-2 شكل ضعیف بازار.................................................................................................................... 42

-2-12-2 شكل نیمه قوی بازار................................................................................................................ 42

-3-12-2 شكل قوی بازار........................................................................................................................ 42

-13-2 بازار سرمایه نوپای ایران................................................................................................................. 43

-14-2 چرخه عمر شركت ها........................................................................................................................... 44

-1-14-2 طبیعت رشد و پیری سازمان ها................................................................................................ 45

-2-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل رشد................................................................................... 47

-3-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل پیری................................................................................... 51

-4-14-2 نحوه عملكرد سازمان ها و تعیین موقعیت آنها در مسیر حركت روی منحنی عمر.................. 54

-15-2 پیشینه تحقیق....................................................................................................................................... 56

-1-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران................................................................................... 56

-2-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در جهان................................................................................. 57

فصل سوم: روش تحقیق

-1-3 مقدمه..................................................................................................................................................... 64

خ

-2-3 پرسش تحقیق........................................................................................................................................ 65

-3-3 فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................. 65

-4-3 متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................... 65

-5-3 روش تحقیق.......................................................................................................................................... 66

-6-3 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق...................................................................... 66

-7-3 قلمرو تحقیق........................................................................................................................................... 67

-8-3 داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها.......................................................................... 68

-9-3 طرح آزمون فرضیه های تحقیق............................................................................................................... 68

1-9-3 -آمار توصیفی....................................................................................................................................... 68

2-9-3 -مراحل آزمون فرضیات آماری............................................................................................................ 68

-3-9-3 آزمون ونگ........................................................................................................................................ 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونِ فرضیه ها

-1-4 مقدمه..................................................................................................................................................... 72

-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق................................................................................................................. 73

-1-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از حذف مشاهدات پرت.............................................................. 73

-2-2-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از حذف مشاهدات پرت.............................................................. 75

-3-4 تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها................................................................................................................ 75

-1-3-4 آزمون فرضیه شماره یك.................................................................................................................... 75

-2-3-4 آزمون فرضیه شماره دو..................................................................................................................... 77

-3-3-4 آزمون فرضیه شماره سه..................................................................................................................... 79

-4-4 نتیجه آزمون فرضیه ها............................................................................................................................. 82

فصل پنجم: نتایج تحقیق و پیشنهادها

-1-5 مقدمه..................................................................................................................................................... 83

-2-5 یافته های تحقیق.................................................................................................................................... 84

-3-5 پیشنهادهای كاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق..................................................................................... 85

-4-5 محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................... 86

د

-5-5 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی.................................................................................................... 86

منابع و ماخذ

منابع فارسی...................................................................................................................................................... 88

منابع انگلیسی................................................................................................................................................... 90

پیوست های تحقیق

نمونه آماری(پیوست شماره یك)...................................................................................................................... 91

94 .......................................................................( خروجی های مربوط به آمار توصیفی تحقیق(پیوست شماره 2

109 ....................................................... ( خروجی های مربوط به آزمون فرضیات آماری تحقیق(پیوست شماره 3

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره یك تحقیق................................................................................. 109

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره دو تحقیق................................................................................... 115

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره سه تحقیق................................................................................... 121

128 ............................................................................................................................(Abstract) چكیده انگلیسی

قیمت محصول : 16000 تومان

دانلود
برچسب

مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخ هی عمر شرك تها پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخ هی عمر شرك تها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پی,

پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم : 2054

صفحات : 90

گروه : plan پلان

توضیحات محصول :

پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

فهرست مطالب                                        صفحه

چکیده                                                

فصل اول:کلیات تحقیق                                 

1-1- مقدمه                                            2

1-2-بیان مسئله                                       3

1-3-اهمیت موضوع                                      4

1-4-پرسش ها                                          4

1-5-فرضیه ها                                         5

1-6-متغیرها                                          5

1-6-1-متغیرهای مستقل                                  5

1-6-2-متغیروابسته                                     5

1-6-3-متغیرهای کنترلی                                 6

1-7-جامعه آماری و نمونه                              6

1-8-روش تحقیق                                        7

1-9-آزمون فرضیه ها و مدل های آنها                    7

1-10-تعریف واژه های کلیدی                             9   

1-11-چارچوب کلی                                       10

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق                   

2-1- مقدمه                                           12

2-2-1-ترکیب هیئت مدیره                                12  

2-2-2-اعضاء موظف                                      13

2-2-3-دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل                    13

2-2-4-اندازه هیئت مدیره.                              13  

2-2-5-محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره                  13

2-2-6-ساختار مالکیت                                   14

2-2-7-ترکیب سهامداران                                 15

2-2-8-تمرکز مالکیت                                    16

2-2-9-محافظه کاری وساختار مالکیت                      16

2-2-10-مفید بودن اطلاعات مالی                          17  

2-2-11-تعاریف محافظه کاری                             19

2-2-12-انواع محافظه کاری                              20  

2-2-13-محافظه کاری نامشروط                            20

2-2-14-محافظه کاری مشروط                              20

2-2-15-دیدگاه های محافظه کاری                         21

2-2-16-دیدگاه قراردادی                                21

2-2-17-دیدگاه دعاوی قضایی                             22

2-2-18-دیدگاه مالیاتی                                 23

2-2-19-دیدگاه قانون گذاری.                            23

2-2-20-انتقاد از محافظه کاری                          23

2-2-21-دفاع از محافظه کاری                            25

2-2-22-معیار اندازه گیری محافظه کاری                  26

2-2-23-حاکمیت شرکتی                                   27  

2-2-24-حاکمیت شرکتی و محافظه کاری                     28

2-3- پیشینه تحقیقات                                  29

2-3-1-تحقیقات داخلی                                   29

2-3-2-تحقیقات خارجی                                   31

2-4-خلاصه فصل                                         33

فصل سوم:روش شناسی تحقیق                             

3-1- مقدمه                                           36

3-2-سؤالات تحقیق                                      36

3-3- فرضیه‌های تحقیق                                  36

3-4- متغیرها،داده‌هاو نحوه اندازه‌گیری و جمع‌آوریآن‌ها   37

3-4-1- متغیرهای مستقل                                38

3-4-2- متغیر وابسته                                  38

3-4-3- متغیرهای کنترلی                               39

3-5- روش تحقیق                                       39

3-6-تعریف جامعه آماری و نمونه آماری                  39

3-7- قلمرو تحقیق                                     41

3-8- روش آزمون فرضیه‌ها                               41

3-8-1- آمار توصیفی                                   41

3-8-2- رگرسیون چندمتغیره                             42

3-8-3-آزمون برقراری پیش شرط‌های مدل رگرسیون           42

3-8-4- آزمون فرضیه‌ها                                 42

3-9- خلاصه                                            44

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها   

4-1- مقدمه                                           46

4-2- آمار توصیفی                                     46

4-3-تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها                      52

4-4- نتایج                                           74

4-5- خلاصه                                            74

فصل پنجم:نتایج تحقیق و پیشنهادها                    

5-1- مقدمه                                           76  

5-2- خلاصه تحقیق                                      76

5-3- یافته‌های تحقیق و مقایسه آن‌ها با نتایج تحقیقات پیشین  76

5-4- محدودیت‌ها                                       83

5-5- پیشنهادات کاربردی                               84

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی                    84

منابع و ماخذ                                         85

منابع فارسی                                          85

منابع لاتین                                           86

پیوستها

چکیده  به  زیان انگلیسی                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  جداول                                       صفحه

جدول 3-1- داده‌ها، نماد، شیوه محاسبه و مأخذ داده‌های متغیرهای مستقل  37

جدول 2-3- لیست شرکت‌های نمونه                         40

جدول 4-1-توصیف متغیرهای تحقیق                        46

جدول 4-2- لیست شرکت‌های حذف شده بابت داده‌های پرت      51

جدول 4-3- ضرایب همبستگی پیرسون (بالا) و اسپیرمن (پایین) متغیرهای مستقل                                                     52

جدول 4-4آزمون معنی داری رگرسیون                      53

جدول 4-5 نتایج ضرایب همبستگی، ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد   53

جدول 4-6 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 53

جدول 4-7آزمون معنی داری رگرسیون                      56

جدول 4-8 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  56

جدول 4-9 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 57

جدول 4-10آزمون معنی داری رگرسیون                     59

جدول 4-11 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  59

جدول 4-12 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     60

جدول 4-13آزمون معنی داری رگرسیون                     62

جدول 4-14 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  62

جدول 4-15 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     63

جدول 4-16آزمون معنی داری رگرسیون                     65

جدول 4-17 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  66

جدول 4-18 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     66

جدول 4-19آزمون معنی داری رگرسیون                     68

جدول 4-20 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  68

جدول 4-21 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 69

جدول 4-22آزمون معنی داری رگرسیون                     71

جدول 4-23 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد  71

جدول 4-24 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     72

جدول 4-25-نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق                  74

جدول 5-1- نتایج آزمون فرضیه اول                      76

جدول 5-2- نتایج آزمون فرضیه دوم                      77

جدول 5-3- نتایج آزمون فرضیه سوم                      78

جدول 5-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم                    79

جدول 5-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم                     80  

جدول 5-6- نتایج آزمون فرضیه ششم                      80

جدول 5-7- نتایج آزمون فرضیه هفتم                     81

جدول 5-8- فرضیه‌های اصلی و نتایج فرضیه‌ها              82

جدول 5-9- آزمون معنی داری ضرایب و نتایج نهایی فرضیه‌ها 83

   

فهرست نمودارها                                    صفحه

نمودار 4-1-آمار توصیفی نسبت اعضاء موظف هیئت‌مدیره    47

نمودار 4-2-آمار توصیفی اندازه هیئت‌ مدیره            47

نمودار 4-3-آمار توصیفی تمرکز مالکیت                 48

نمودار 4-4-آمار توصیفی مالکیت مدیران                48

نمودار 4-5-آماره‌های توصیفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  49

نمودار 4-6-آماره‌های توصیفی اهرم مالی شرکت           49

نمودار 4-6-آماره‌های توصیفی اندازه شرکت              50

نمودار 4-6-آماره‌های توصیفی E/P                      50

نمودار4-7- نمودار چارک چارک مانده‌ها               55

نمودار4-8- هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         55

نمودار4-9- پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها   55

نمودار4-10 نمودار چارک چارک مانده‌ها               58

نمودار4-11 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         58

نمودار4-12 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها    58

نمودار4-13 نمودار چارک چارک مانده‌ها               61

نمودار4-14 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         61

 نمودار4-15 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها   61

نمودار4-16 نمودار چارک چارک مانده‌ها               64

نمودار4-17 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         64

 نمودار4-18 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها   64

نمودار4-19 نمودار چارک چارک مانده‌ها               67

نمودار4-20 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         67

نمودار4-21 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها    67

نمودار4-22 نمودار چارک چارک مانده‌ها               70

نمودار4-23 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         70

نمودار4-24 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها    70

نمودار4-25 نمودار چارک چارک مانده‌ها               73   

نمودار4-26 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها         73

نمودار4-27 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها

قیمت محصول : 20000 تومان

دانلود
برچسب

رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری,

تاريخ : 21 ارديبهشت 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : مهندس كيوان | بازدید : <-PostHit->

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

فرمت فایل : doc

حجم : 123

صفحات : 97

گروه : علوم انسانی

توضیحات محصول :

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

مقدمه

  1. 1.   هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یك واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات كلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.

دامنه كاربرد

  1. 2.   الزامات این استاندارد باید در ارائه كلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” كه بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود ، بكار گرفته شود .
  2. 3.   صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( كه از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده كنندگانی تهیه می شود كه در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور

جداگانه یا همراه با سایر گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای  تجاری نیز كاربرد دارد .

  1. 4.   در این استاندارد واژه هایی بكار گرفته می شود كه در واحدهای تجاری ( انتفاعی ) اعم از خصوصی یا عمومی كاربرد دارد . واحد های غیرانتفاعی برای بكارگیری الزامات این استاندارد ممكن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند .
  2. 5.   نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیكن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره 14 مطرح شده است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

چكیده............................................................................................................................................................... 33

تاریخچة تاسیس و حدود فعالیت بانك كارآفرین....................................................................... 53

عناوین حسابهای دفتر كل..................................................................................................................... 54

مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانك كارآفرین......................................................... 58

تصویب صورت های مالی....................................................................................... 71

گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی سهامداران محترم................................. 74

گزارش حسابرسان بهمجمع عادی سالانه صاحبان سهام محترم.......................... 76

خلاصه و نتیجه گیری.............................................................................................................................. 92

منابع و مآخذ...................................................................................... 94


قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی سهامی عام) بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی سهامی عام) پایان نامه بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی سهامی عام) تحقیق بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی سهامی عام)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری بانك كارآفرین (غیردولتی- سهامی عام),

پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

فرمت فایل : doc

حجم : 242

صفحات : 150

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

چکیده :

این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: 1-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.2- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین   شهرداری ها استان اردبیل را که شامل 17 حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه  بخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

 

فهرست مطالب

ـ چكیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل اول : كلیات پژوهش

1ـ1ـ دیباچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1ـ2ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .4

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1ـ4ـ اهداف پژوهش ...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1ـ5ـ فرضیه های پژوهش . . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1ـ6ـ روش پزوهش. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1ـ7ـروش جمع آوری اطلاعات . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1ـ8ـ قلمرو پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1ـ9ـ متغیر های پژوهش. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1ـ10ـ محدودیت های پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1ـ11ـ تعریف واژگان واصطلاحات كلیدی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1ـ12ـ ساختار پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی

2ـ1ـ1ـ دیباچه . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2ـ1ـ2ـ تعریف حسابداری و حسابداری دولتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2ـ1ـ3ـ تعریف گزارشگری مالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2ـ1ـ5ـ گزارشگری مالی در ایران . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2ـ1ـ6ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الكترونیك. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .23

2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگری مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..24

2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگری مالی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 25

2ـ1ـ9ـ تحولات اساسی در گزارشگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 27

2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگری مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2ـ1ـ11ـ جایگاه تئوری وجوه مستقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2ـ1ـ12ـ جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

2ـ1ـ13ـ محدودیت های گزارشگری مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

2ـ1ـ14ـ گزارشگری مالی دولتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگری مالی دولتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئولیت پاسخگویی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2ـ1ـ17ـ اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2ـ1ـ18ـ مبانی حسابداری دولتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2ـ1ـ19ـ مبانی تعهدی در حسابداری دولتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2ـ1ـ20ـسامانه حسابداری حساب مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2ـ1ـ21ـ انواع حسابهای مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

2ـ1ـ22ـ ارزیابی عملكردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی . . . . . . . . . . . . .44

گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها

2ـ2ـ1ـ شهرداری ها بحث نظری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

2ـ2ـ2ـ پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی.  .51

2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

2ـ2ـ5ـ خصوصیات ، محسنات و كاربرد حسابداری شهرداری ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

2ـ2ـ6ـ اصول و موازین حسابداری شهرداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .56

2ـ2ـ7ـ اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

2ـ2ـ9ـ حسابداری بودجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

گفتار سوم : پیشینه پژوهش

2ـ3ـ1ـ موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداری های استان كردستان و آذربایجانغربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

2ـ3ـ2ـ ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران. . . . . . . . . . . . . . . . .70

2ـ3ـ3ـ بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی . . . . . . . . .71

2ـ3ـ4ـ گزارش ارزیابی مدیریت از كنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی آن در ایران.72

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3ـ1ـ دیباچه . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

3ـ2ـ جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

3ـ3ـ تعیین حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

3ـ4ـ متغیرهای پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

3ـ5ـ فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

3ـ6ـ روش پژوهش . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

3ـ7ـ روش گردآوری اطلاعات . .  . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

3ـ8 ـ ابزار اندازه گیری اطلاعات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

3ـ9ـ روایی و پایایی ابزار پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

3ـ9ـ1ـ روایی پرسشنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

3ـ9ـ2ـ پایایی ابزار پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

3ـ10ـ آماره آزمون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ1ـ دیباچه . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

4ـ2ـ توصیف نمونه آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

4ـ2ـ1ـ جنسیت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

4ـ2ـ2ـ میزان تحصیلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

4ـ2ـ3ـ رشته تحصیلی . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

4ـ2ـ5ـ سمت سازمانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

4ـ3ـ آزمون فرضیه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

4ـ3ـ1ـ آزمون فرضیه اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

4ـ3ـ2ـ آزمون فرضیه دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

4ـ3ـ3ـ آزمون فرضیه سوم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

4ـ4ـ فرضیه اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

4ـ5ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5ـ1ـ دیباچه . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

5ـ2ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

5ـ3ـ پیشنهادها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

5ـ3ـ1ـ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

5ـ3ـ2ـ پیشنهادها برای پژوهش های بعدی .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

منابع

منابع . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل,

تاريخ : 21 ارديبهشت 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : مهندس كيوان | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها

پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها

فرمت فایل : doc

حجم : 468

صفحات : 205

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها

مقدمه

بر كسی پوشیده نیست كه بانك ها جز نهادهای مالی هر كشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

1-  نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی كه مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های كلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌كنند پس از تكمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است كه گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را كاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد كشور منجر گردد.

2-  نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند كه به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانك ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در كمترین زمان ممكن به مراكز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانك ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانك ها برای نیل به هدف های مذكور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است كه ممكن است كاركنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشكل و جلوگیری از دوباره كاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده كه مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است كه باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

شرح وظایف دایره حسابداری شعب..................................................................... 3

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق كاركنان از طریق دایره حسابداری................. 7

نحوه پرداخت مساعده به كاركنان........................................................................ 8

چك:

1- تعریف چك....................................................................................................... 9

2- اركان چك........................................................................................................ 9

1-2- تاریخ صدور چك........................................................................................ 10

2-2- مبلغ چك...................................................................................................... 11

3-2- محلی كه چك در آنجا باید پرداخت گردد................................................... 11

4-2- نام گیرنده چك............................................................................................ 11

5-2- امضاء صادر كننده چك.............................................................................. 12

3- انواع چك.......................................................................................................... 12

1-3- چكهای عادی............................................................................................... 12

2-3- چك مسافرتی.............................................................................................. 13

3-3- چك بانكی.................................................................................................... 13

4-3- چك آزاد...................................................................................................... 13

چكهای فی مابین:

1- نكات قابل توجه جهت صدور چكهای بین بانكها............................................. 14

2- نحوه صدور و پرداخت چك بین بانكها........................................................... 15

3- فقدان چك های بانكی....................................................................................... 17

4- دستورهای متفرقه........................................................................................... 21

5- عملیات حسابداری........................................................................................... 22

ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چك.................................................................. 23

مسئولیت صادر كننده چك.................................................................................... 25

مسئولیت بانك (نحوه كنترل و پرداخت چك)

1- كنترل و پرداخت چك....................................................................................... 27

2- برگشت چك و عدم پرداخت............................................................................ 28

دستور پرداخت چك بر حسب درجات شعبه........................................................ 30

نحوه پرداخت وجه چكهای مشتریان سایر شعب به تقاضای صاحب حساب چك بر.......... 33

چكهای انتقالی:....................................................................................................... 39

1- چكهای انتقالی داخلی....................................................................................... 40

2- چكهای انتقالی عهده سایر بانكها..................................................................... 41

روش وصول چكهای انتقالی در شهرستانهای فاقد اطلاق پایاپای (كلرینگ)......... 42

نحوه وصول چكهای داخلی و عهده شعب سایر بانكها تحت پوشش كلر تهران:

1- چك های داخلی................................................................................................ 47

2- چك های عهده سایر بانك ها........................................................................... 47

چگونگی واگذاری شعب شهرستانها عهده سایر شعب بانكهای تهران................. 48

نحوه وصول چك های انتقالی شعب تهران و شهرستان عهده سایر شهرستانها. 49

نحوه وصول چك های انتقالی شعب بانك عهده یكدیگر در یك شهرستان........... 50

چك های بی محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاری............................ 50

مراحل فروش چك................................................................................................. 51

مراحل خرید چك................................................................................................... 53

عملیات حسابداری بازخرید چك ها در شعبه:...................................................... 54

سپرده:

سپرده قرض الحسنه جاری.................................................................................. 57

1- چگونگی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری..................................................... 57

2- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی..................... 58

3- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای پزشكان............................................ 59

4- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترك..................................................... 60

5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی خارجی............................ 60

1-5- خارجیان مقیم ایران.................................................................................... 60

2-5- خارجیان مقیم خارج از كشور.................................................................... 61

3-5- افاغنه........................................................................................................... 62

6- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای كسبه، بنگاهها، انجمن های فرهنگی
و خیریه................................................................................................................. 62

7- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی.................... 63

8- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت های خصوصی.................... 65

9- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت در شرف تاسیس................. 67

10- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت های تعاون شهری............. 67

11- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شركت های دولتی......................... 69

12- افتتاح حساب قرض الحسنه برای دستگاههای دولتی.................................... 71

1-12-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای دستگاههای دولتی.. 71

2-12- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی.............. 73

3-12- طریقه انسداد حسابهای دولتی.................................................................. 75

4-12- ممنوعیت قبول سپرده ها.......................................................................... 75

13- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شهرداری ها.................... 75

14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی.... 75

1-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران.......................................................... 76

2-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از كشور.......................................... 76

15- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی........................................... 76

حساب قرض الحسنه جاری درگیر....................................................................... 77

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب:

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب در حالت عادی..... 78

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب به دلیل مفقود شدن چك یا دسته چك        78

حسابهای مطالبه نشده........................................................................................... 80

فصل در گذشتگان................................................................................................. 82

فصل ورشكستگان................................................................................................. 85

فصل جاری راكد................................................................................................... 86

فصل انتقالی از بستانكاران.................................................................................... 87

حساب قرض الحسنه پس انداز............................................................................. 88

نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز...................................................................... 89

انواع حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز.................................................... 89

1- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی، رشید و
باسواد................................................................................................................... 89

2- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی بی‌سواد.... 90

3- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی برای اشخاص صغیر........................ 91

4- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وكالت یا قیومیت یا وصایت رسمی از طرف اشخاص    91

5- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترك عادی...................................................... 92

6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی................ 93

نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز...................................................... 94

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه:........................................................................ 95

افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه........................................................................... 96

عملیات حسابداری حساب قرض الحسنه ویژه...................................................... 100

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان............................................................ 102

امتیازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان............................... 103

عملیات حسابداری حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان.............................. 106

سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت......................................................................... 109

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت:......................................... 110

1- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی.................................................................. 110

2- افتتاح حساب مشترك....................................................................................... 111

3- افتتاح حساب با وكالت...................................................................................... 113

4- افتتاح حساب برای شركت های دولتی............................................................. 114

5- افتتاح حساب به نام صغیر توسط قیم.............................................................. 114

6- افتتاح حساب توسط افراد غیر از ولی، وصی و قیم........................................ 115

7- افتتاح حساب توسط وصی............................................................................... 115

نرخ سود و طریقه محاسبه آن.............................................................................. 116

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت............................................................................. 116

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت........................................... 118

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای شركت های دولتی.............................. 124

نرخ سود و طریقه پرداخت آن.............................................................................. 124

عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت.............................................. 126

سپرده های بیش از یك سال................................................................................. 135

حوالجات................................................................................................................ 136

نحوه صدور و حواله های عهده شعب.................................................................. 137

فقدان چك های بانكی............................................................................................ 145

1- وظایف صاحب چك بانكی................................................................................ 145

2- وظایف شعبه صادر كننده چك بانكی.............................................................. 145

3- وظایف شعبه پرداخت كننده چك در رابطه با اعلام پاسخ استعلام................. 146

پرداختهای چكهای بانكی (چك حواله) و ابزار شبه پول صادره بانكها قبل از قبولی............. 148

حواله های صادره مشروحه ذیل فاقد كارمزد یا هزینه می‎باشد.......................... 150

حواله های عهده ما:............................................................................................... 151

حواله های عهده ما به نشانی محل اقامت............................................................. 153

حواله های عهده ما جهت واریز به حساب............................................................ 154

مسائل متفرقه پول رسانی..................................................................................... 156

وصول بها آب، برق، تلفن و گاز............................................................................ 156

صندوق امانات....................................................................................................... 159

باجه ها:................................................................................................................. 163

عملیات نقدی و انتقالی........................................................................................... 164

انعكاس عملیات باجه در حسابهای شعبه.............................................................. 167

دو وقته نمودن ساعات كار شعب (باجه عصر).................................................... 169

رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه بستن خزانه شعبه و نگهداری
كلیدها..................................................................................................................... 174

اضافه موجودی صندوق و خزانه......................................................................... 179

تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه...................................................... 181

تفكیك و شمارش اسكناس.................................................................................... 188

نكات مهم قبل از بستن حسابها در پایان سال مالی.............................................. 188

دستورالعمل بستن حسابها در پایان سال مالی..................................................... 189

الف- كلیات وظایف شعب،‌ حسابداری های مناطق و ادارات كل قبل از تهیه صورتهای مالی پایان سال     190

ب- مدارك لازم در پایان سال.............................................................................. 198

- نحوه ارسال مدارك از طریق شعب................................................................... 200

ج- مدارك ارسالی حسابداری‌های مناطق به اداره كل حسابرسی وامور مالی.... 204

د- تذكر چند نكته.................................................................................................. 205

مجموعه ضمائم و پیوست ها (از 1 الی 89)

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها دانلود پروژه بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها دانلود مقاله بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها دانلود تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها,

پایان نامه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل : doc

حجم : 2719

صفحات : 155

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل  و توزیع

چكیده:

 

امروزه مسئله کاهش صحیح هزینه ها در شرکتهای تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است.یکی از روشهای کاهش هزینه،برنامه ریزی درست جهت منابع مورد استفاده در سیستم است.برهمین اساس میزان موجودی مواد اولیه و همچنین هزینه های حمل و نقل این مواد تا انبار کارخانجات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.آنچه که اهمیت این موضوع را دوچندان میکند،هزینه های مازادی است که در هنگام بروز اختلال در جریان حمل ونقل خارجی بر سیستم تحمیل میگردد.

 

دراین تحقیق وجود ارتباط میان موجودی های مواد اولیه در شرکت ایران خودرو و بروز اختلال در جریان حمل ونقل و توزیع این موجودی ها مورد بررسی قرار گرفته است.تقسیم موجودی ها به دو موجودی داخلی و خارجی ازنکات قابل توجهی بود که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

 

طرح این موضوع که آیا وجود ارتباط میان موجودی شرکت ها و بروز اختلال در جریان حمل ونقل میتواند از عوامل کاهنده هزینه ها باشد یا خیر،موضوعی است که می باید به تفصیل به آن پرداخته شود. نتایج بدست آمده در فصل چهارم مؤید این موضوع است که تقسیم بندی موجودی ها کمک شایانی در برنامه ریزی های ثانویه خواهد نمود.

فهرست

چكیده: 1

 

مقدمه: 2

 

فصل اول: كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 4

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

 

3-1 بیان مسئله 4

 

4-1 اهمیت تحقیق. 6

 

5-1 فرضیات تحقیق. 6

 

6-1 اهداف تحقیق. 6

 

7 -1 حدود مطالعاتی تحقیق. 6

 

1-7-1 قلمرو مطالعاتی موضوع. 6

 

2-7-1 قلمرو مکانی تحقیق. 7

 

3-7-1 قلمرو زمانی تحقیق. 7

 

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 7

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 

1-2 مقدمه 9

 

2-2- آغازی بر زنجیره تامین. 9

 

3-2- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین. 11

 

4-2- تعریف مدیریت زنجیره تامین. 12

 

5-2- طرح كلى یك زنجیره تامین. 14

 

6-2- نیاز به مدیریت زنجیره تامین. 15

 

7-2- فرآیندهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین. 16

 

8-2- فازهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین. 17

 

9-2- سطوح زنجیره تامین. 18

 

10-2- نقش اطلاعات در زنجیره تامین. 19

 

11-2- زنجیره تامین مجازی   20

 

12-2- طرح ریزی. 22

 

13-2- منبع یابی. 22

 

14-2- ساخت و تولید 23

 

15-2- تحویل. 23

 

16-2- موارد استفاده فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین. 24

 

17-2- محرك های بكارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین. 25

 

18-2- مشكلات زنجیره تامین و منابع آن ها 26

 

19-2- راه حل های مشكلات زنجیره تامین. 28

 

20-2- فنآورى اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین. 28

 

21-2- ارائه الگوی عرضه ناب و چابک برای کاهش اثر شلاق چرمی در زنجیره تأمین. 29

 

22-2- عرضه های ناب و چابک... 30

 

23-2- ارتباط عرضه های ناب و چابک... 31

 

24-2- ساختار زنجیره عرضه و نقطه جدایش.. 32

 

25-2- کمینه کردن عدم اطمینان برای بیشینه کردن قدرت رقابت.. 32

 

26-2- یکپارچگی عرضه های ناب و چابک از منظر اجرایی. 33

 

27-2- طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با رویکرد رقابت‌پذیری. 34

 

28-2- ناب‌سازی. 35

 

29-2- زنجیره تأمین ناب.. 36

 

30-2- ویژگی‌های زنجیره تأمین در تولید ناب.. 36

 

31-2- مولفه‌های زنجیره ناب.. 37

 

32-2- رقابت‌پذیری. 37

 

33-2- مدل الماس رقابت ملی پورتر. 38

 

34-2- نقشه استراتژی. 40

 

35-2- پنج عملكرد براى مدیریت در برابر چالش هاى زنجیره تامین. 41

 

36-2- معیارهای عملكرد 43

 

37-2- رقابت جدید 44

 

38-2- از همكاری تا اشتراك مساعی. 44

 

39-2- یك چارچوب مفهومی. 46

 

40-2- نقش طراحی شبکه در زنجیره تامین. 47

 

41-2- کانال های توزیع. 48

 

42-2- وظایف  کانال. 49

 

43-2- ساختار کانال. 49

 

44-2- عرض كانال. 50

 

45-2- طول کانال. 50

 

46-2- ادغام عمودی. 51

 

47-2- کانال های چند گانه 51

 

48-2- رفتار کانال. 51

 

49-2- استرات‍‍‍‍ژی های رانشی  در مقابل استرات‍‍‍‍ژی های کششی. 52

 

50-2- سیستم های توزیع فیزیکی. 52

 

51-2- مفهوم هزینه کل. 52

 

52-2- مفهوم مرکز توزیع. 53

 

53-2- حمل و نقل. 53

 

54-2- ارسال کالا. 54

 

55-2- خدمات  حمل ونقل. 54

 

56-2- انبارداری. 54

 

57-2- مدیریت موجودی کالا. 55

 

58-2- سیکل سفارش.. 55

 

59-2- گردش موجودی  کالا. 55

 

60-2- نقاط سفارش مجدد 55

 

61-2- مقدار سفارش اقتصادی. 55

 

62-2- سیستم های موجودی به موقع. 56

 

63-2- سیستم تولید به هنگام و نقش آن در زنجیره تامین. 56

 

64-2- تعریف JIT. 57

 

65-2- پیششرط های موفقیت JIT. 58

 

66-2- استراتژیهای JIT. 58

 

67-2- سیستم تولید بهنگام 59

 

68-2- نقش استراتژی فروش به هنگام در استحکام بخشیدن به ارتباطات زنجیره عرضه 60

 

69-2- اهداف اجرای سیستم JIT. 61

 

70-2- اجزای JIT. 62

 

71-2- مزایای JIT. 63

 

72-2- مراحل پیادهسازی JIT. 64

 

73-2- اندازهگیری کارایی در JIT. 65

 

74-2- محدودیت های JIT. 66

 

75-2- اجرای JIT در ایران و مشکلات موجود در برابر آن. 69

 

76-2- ردیابی و اهمیت آن. 70

 

77-2- معرفی روشهای ردیابی. 71

 

1-77-2- روشهای ردیابی خودکار. 71

 

2-77-2- معرفی روشهای ردیابی قابل کاربرد در زنجیره تأمین. 73

 

78-2- طرح روش ردیابی در شركت ایران خودرو. 74

 

79-2- سیستم ردیابی مبتنی بر بارکد 75

 

80-2- انتخاب روش ردیابی. 77

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

 

1-3 مقدمه 83

 

2-3- روش تحقیق. 83

 

3-3 مدل تحقیق. 83

 

4-3- جامعه آماری. 84

 

5-3  تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری. 84

 

6-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 85

 

7-3 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 85

 

8-3 اعتبار و روایی پرسشنامه 86

 

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

1-4 مقدمه‏ 89

 

2-4تجزیه و تحلیل داده ها 89

 

3-4تجزیه و تحلیل فرضیه ها 107

 

1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهشی. 108

 

2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهشی. 112

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

1-5 مقدمه 118

 

2-5- نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی. 118

 

1-2-5- فرضیه اول  پژوهشی. 118

 

2-2-5- فرضیه دوم  پژوهشی. 119

 

3-5- پیشنهادات.. 119

 

1-3-5 پیشنهاد به سازمان ها 119

 

2-3-5- پیشنهاد به محققان بعدی. 120

 

4-5- محدودیتهای تحقیق. 120

 

پیوست ها

 

پیوست الف)پرسشنامه 122

 

پیوست ب) نتیجه نهایی پرسشنامه ها 130

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی: 136

 

منابع لاتین: 137

 

چکیده انگلیسی: 138

قیمت محصول : 18000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران,

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

فرمت فایل : doc

حجم : 1085

صفحات : 226

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

چكیده:

 

سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند . فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، پردازش ، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن .گزارش های حسابداری مدیریت ، برخلاف  اطلاعات حسابداری مالی ، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند.

 

اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از :

 

1 -  تعیین اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران

 

2 -  مشخص نمودن عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت

 

3 - تعیین معیارهای اثربخشی عملکرد مدیران

 

4 - تعیین عوامل موثر بر کارایی سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری سازمان

 

پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکتهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه  به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است.برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.

 

طی این پژوهش اثبات گردید:

 

بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود ندارد.

 

بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود دارد.

 

بین سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد مدیران رابطه مثبت وجود دارد.

 

سیستم حسابداری مدیریت فاقد اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین ابهام کاری و عملکرد مدیران است.

 

سیستم حسابداری مدیریت دارای اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین عدم تمرکز و عملکرد مدیران است.

 

 

 

 

مقدمه:

 

مدیریت ، فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد.

 

حسابداری مدیریت را می توان فرآیند شناسائی ، اندازه گیری ، گردآوری ، تهیه ، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی که توسط مدیریت به منظور یرنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد ، تعریف کرد.

 

جوهره مدیریت تصمیم گیری است و تصمیم گیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد به همین دلیل حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد ، عمدتا فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است . علاوه بر این ، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها و ارزیابی ها کمک کند باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایتا اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می شود که مربوط ، صحیح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردی بودن بر رویه های صحیح برآورد مبتنی باشد.

 

جدیدترین و پذیرفته شده ترین تعریف حسابداری مدیریت درسطح  وسیع : تعریفی است كه فدراسیون بین المللی حسابداران[1] ارائه كرده است وازحمایت كامل انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان نیز برخوردار است .

 

 


 

[1]- International Federation Accountants (IFAC)

فهرست

چكیده: 1

 

مقدمه: 2

 

فصل اول: كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 4

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

 

3-1  بیان ﻣﺳﺄله 5

 

4-1  چارچوب نظری تحقیق. 6

 

5-1 فرضیه های پژوهش.. 10

 

6-1  اهداف تحقیق. 11

 

7-1 حدود مطالعاتی. 12

 

1-7-1قلمرو زمانی. 12

 

2-7-1 قلمرو مکانی. 12

 

3-7-1قلمرو موضوعی. 12

 

8-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 12

 

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

 

1 – 2 گفتار اول مبانی مدیریت و الگوهای ارزیابی عملكرد 16

 

1– 1– 2  مقدمه 16

 

2 – 1 – 2 سیر تاریخی مدیریت.. 18

 

3 – 1 – 2 مفاهیم سازمان و مدیریت: 20

 

4 – 1 – 2  مکاتب مدیریت علمی. 27

 

5 – 1 – 2  سطوح، مناطق، مهارتها و مسئولیت های مدیریت.. 42

 

6 – 1 – 2  اثر بخشی عملكرد مدیران. 51

 

2 - 2 گفتار دوم : حسابداری مدیریت.. 70

 

1  - 2 – 2 مقدمه 70

 

2  - 2 – 2 تاریخچه حسابداری مدیریت.. 70

 

3 – 2 – 2 مفاهیم حسابداری مدیریت.. 79

 

4 – 2 – 2 ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری مدیریت.. 85

 

5 – 2 – 2 حرفه حسابداری مدیریت.. 86

 

6 – 2 – 2 آیین رفتار حرفه ای. 88

 

7 – 2 – 2 كاربردهای حسابداری مدیریت : 90

 

9 – 2 – 2 جایگاه حسابداری مدیریت درجهان امروز. 103

 

3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمركز در سازمان. 105

 

1 – 3 – 2 مقدمه 105

 

2 – 3 – 2 تعریف تمرکز و عدم تمرکز. 105

 

3 – 3 – 2 اصول تفویض اختیار : 106

 

4 – 3 – 2 محدودیت های تفویض اختیار. 107

 

5 – 3 – 2 عوامل تعیین كننده حدود و میزان تفویض اختیار : 108

 

6 – 3 – 2 ارتباط تصمیم گیری و تمرکز. 111

 

7 – 3 – 2 ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت.. 116

 

8 – 3 – 2 محاسن و معایب عدم تمركز: 120

 

4 – 2 گفتار چهارم : ابهام ( عدم اطمینان ) 121

 

1 – 4 – 2 مقدمه 121

 

2 – 4 – 2 تعریف محیط. 121

 

3 – 4 – 2 محیط عمومی در برابر محیط اختصاصی. 122

 

4 – 4 – 2 محیط واقعی در برابر محیط ذهنی. 123

 

5 –  4 – 2 رابطه محیط و ساختار سازمان. 124

 

6 – 4 – 2 چارچوب ارزیابی محیط. 126

 

7 – 4 – 2 سازش با محیط نامطمئن. 129

 

8 – 4 – 2 چارچوبی برای واکنش های سازمان دربرابر محیط نامطمئن. 137

 

5 – 2 گفتار پنجم : پیشینه تحقیق. 139

 

 

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

 

1-3 مقدمه 146

 

2 – 3  روش تحقیق. 146

 

3 - 3  مدل تحلیلی تحقیق. 147

 

4 - 3 جامعه آماری. 148

 

5 – 3  روشهای جمع آوری اطلاعات.. 149

 

6 – 3 اعتبار ( روائی ) پرسشنامه 149

 

1 – 6 – 3  اعتبار محتوائی. 150

 

2 – 6– 3  اعتبار ساختاری ( اعتبار سازه ) 150

 

7 – 3 پایائی پرسشنامه 150

 

8 – 3  روش آزمون فرضیه های تحقیق. 151

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

1-4 مقدمه‏ 153

 

2 - 4  تجزیه و تحلیل داده ها 153

 

3 - 4  تحلیل توصیفی اطلاعات.. 153

 

1- 3 - 4 - آمار اطلاعات فردی پرسش شوندگان. 154

 

4 – 4 تحلیل استنباطی اطلاعات.. 157

 

1-4-4 آزمون فرضیه اول: 160

 

2-4-4 فرضیه  دوم : 161

 

3-4-4 فرضیه سوم : 162

 

4-4-4 فرضیه چهارم : 163

 

5-4-4 فرضیه پنجم : 164

 

6-4-4 فرضیه ششم : 165

 

7-4-4 فرضیه  هفتم : 166

 

8-4-4 فرضیه هشتم : 167

 

9-4-4 فرضیه نهم : 168

 

10-4-4 فرضیه دهم : 169

 

11-4-4 فرضیه یازدهم : 170

 

12-4-4 فرضیه دوازدهم : 171

 

13-4-4 فرضیه سیزدهم : 172

 

14-4-4 فرضیه چهاردهم : 173

 

15-4-4 فرضیه پانزدهم : 174

 

16-4-4 فرضیه شانزدهم : 175

 

17-4-4 فرضیه هفدهم : 176

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

1-5 مقدمه 179

 

2 –  5 نتایج و پیشنهادات تحقیق. 179

 

3 –  5 پیشنهادات.. 179

 

1 – 3 – 5 پیشنهادات حاصل از تحقیق. 179

 

2 - 3 – 5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 181

 

4 – 5 محدودیت های تحقیق. 181

 

پیوست ها

 

پیوست الف) پرسشنامه 183

 

پیوست الف) جداول و نتایج اماری. 190

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی: 201

 

منابع لاتین: 203

چکیده لاتین   207

قیمت محصول : 23000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی سیستم حسابداری مدیریت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی,

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل : doc

حجم : 500

صفحات : 110

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده:

در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از 152مورد اعلان سود می باشد که متعلق به 98 مورد شرکت برای سالهای 1383-1386 می باشد.نتایج  حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شركتهای  مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.

 

مقدمه:

در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می كند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و كار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتكا در اختیار داشته باشند     در واقع ، هدف حسابداری كمك به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی كشور است . به طور تجربی ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتی از اطلاعات و معلومات را دارا هستند .اطلاعاتی که آنها در اختیار دارند،رفتارشان را در موقعیت های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.به عنوان مثال هنگام خرید یک کالا،فروشنده معمولاً قیمت یک قلم جنس را بر مبنای دانش و آگاهیش از قیمت سایر اقلام مشابه در بازار و شرایط آن با توجه به سایر عوامل تعیین می کند.خریدار نیز می تواند اطلاعاتی مشابه درباره قیمتهای بازار داشته باشد .اما اطلاعات خریدار درباره کیفیت کالا به احتمال زیاد با اطلاعات فروشنده برابری نمی کند و فروشنده اطلاعات کاملتری در این زمینه دارد.بنابراین بدیهی است که ما بین این دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا  عدم تقارن اطلاعات وجود دارد.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده  و در ادامه  به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

فهرست

چكیده:.. 1

مقدمه:.. .2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مسأله 4

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

5-1چارچوب نظری تحقیق. 8

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1- فرضیات تحقیق. 10

8-1-قلمرو تحقیق. 10

9-1 مدل تحلیلی تحقیق. 10

10-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه : 15

2-2شكل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: 16

3-2- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه: 18

1-3-2- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار. 18

2-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21

3-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی  و بورس اوراق بهادار تهران. 25

4-3-2-نظریه بازار كارای سرمایه 25

4-2-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام 28

 

5-2- اعلان سودحسابداری  و محتوای اطلاعاتی آن. 31

1-5-2-تحقیقات بال و بران. 31

2-5-2-محققان پیرو بال و براون. 33

3-5-2-تحقیقات فوستر. 34

3-5-2-تحقیقات بیور. 35

4-5-2-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: 36

5-5-2-  تحقیقات صورت گرفته در ایران: 37

6-2-خلاصه فصل: 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 46

3-2- روش تحقیق. 46

3-3 قلمرو تحقیق. 47

4-3- روش های گردآوری اطلاعات.. 47

5-3-ابزارگردآوری اطلاعات.. 47

6-3- جامعه ونمونه 47

8-3-  سنجش متغیر های تحقیق. 48

1-8-3-دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 48

2-8-3- حجم مبادلات.. 49

3-8-3   بازده غیر عادی انباشته 51

9-3- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 54

10-3-آزمون علامت یک نمونه ای: 54

11-3-آزمون رتبه علامت دار. 55

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه: 57

2-4-ازمون فرضیه ها: 58

1-2-4- آزمون فرضیه اول: 58

2-2-4-آزمون فرضیه دوم 60

3-2-4- آزمون فرضیه سوم: 62

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 65

2-5-نتایج ازمون فرضیه ها: 66

1-2-5-نتایج آزمون فرضیه اول: 66

2-2-5-نتایج آزمون فرضیه دوم: 67

3-2-5-نتایج آزمون فرضیه سوم: 68

3-5- نتیجه گیری کلی تحقیق: 69

4-5- پیشنهادها: 69

1-4-5-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 70

5-5 محدودیت های تحقیق. 71

پیوستها

پیوست 1:نام شرکتهای عضو نمونه : 73

پیوست 2: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم 77

پیوست 3: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81

پیوست 4: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها 85

  منابع و ماخذ

منابع فارسی: 93

منابع لاتین: 95

چکیده انگلیسی .........................................................................................................97

قیمت محصول : 18000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران,

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل : doc

حجم : 500

صفحات : 110

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده:

در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از 152مورد اعلان سود می باشد که متعلق به 98 مورد شرکت برای سالهای 1383-1386 می باشد.نتایج  حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شركتهای  مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.

 

مقدمه:

در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می كند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و كار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتكا در اختیار داشته باشند     در واقع ، هدف حسابداری كمك به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی كشور است . به طور تجربی ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتی از اطلاعات و معلومات را دارا هستند .اطلاعاتی که آنها در اختیار دارند،رفتارشان را در موقعیت های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.به عنوان مثال هنگام خرید یک کالا،فروشنده معمولاً قیمت یک قلم جنس را بر مبنای دانش و آگاهیش از قیمت سایر اقلام مشابه در بازار و شرایط آن با توجه به سایر عوامل تعیین می کند.خریدار نیز می تواند اطلاعاتی مشابه درباره قیمتهای بازار داشته باشد .اما اطلاعات خریدار درباره کیفیت کالا به احتمال زیاد با اطلاعات فروشنده برابری نمی کند و فروشنده اطلاعات کاملتری در این زمینه دارد.بنابراین بدیهی است که ما بین این دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا  عدم تقارن اطلاعات وجود دارد.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده  و در ادامه  به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

فهرست

چكیده:.. 1

مقدمه:.. .2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مسأله 4

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

5-1چارچوب نظری تحقیق. 8

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1- فرضیات تحقیق. 10

8-1-قلمرو تحقیق. 10

9-1 مدل تحلیلی تحقیق. 10

10-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه : 15

2-2شكل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: 16

3-2- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه: 18

1-3-2- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار. 18

2-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21

3-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی  و بورس اوراق بهادار تهران. 25

4-3-2-نظریه بازار كارای سرمایه 25

4-2-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام 28

 

5-2- اعلان سودحسابداری  و محتوای اطلاعاتی آن. 31

1-5-2-تحقیقات بال و بران. 31

2-5-2-محققان پیرو بال و براون. 33

3-5-2-تحقیقات فوستر. 34

3-5-2-تحقیقات بیور. 35

4-5-2-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: 36

5-5-2-  تحقیقات صورت گرفته در ایران: 37

6-2-خلاصه فصل: 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 46

3-2- روش تحقیق. 46

3-3 قلمرو تحقیق. 47

4-3- روش های گردآوری اطلاعات.. 47

5-3-ابزارگردآوری اطلاعات.. 47

6-3- جامعه ونمونه 47

8-3-  سنجش متغیر های تحقیق. 48

1-8-3-دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 48

2-8-3- حجم مبادلات.. 49

3-8-3   بازده غیر عادی انباشته 51

9-3- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 54

10-3-آزمون علامت یک نمونه ای: 54

11-3-آزمون رتبه علامت دار. 55

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه: 57

2-4-ازمون فرضیه ها: 58

1-2-4- آزمون فرضیه اول: 58

2-2-4-آزمون فرضیه دوم 60

3-2-4- آزمون فرضیه سوم: 62

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 65

2-5-نتایج ازمون فرضیه ها: 66

1-2-5-نتایج آزمون فرضیه اول: 66

2-2-5-نتایج آزمون فرضیه دوم: 67

3-2-5-نتایج آزمون فرضیه سوم: 68

3-5- نتیجه گیری کلی تحقیق: 69

4-5- پیشنهادها: 69

1-4-5-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 70

5-5 محدودیت های تحقیق. 71

پیوستها

پیوست 1:نام شرکتهای عضو نمونه : 73

پیوست 2: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم 77

پیوست 3: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81

پیوست 4: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها 85

  منابع و ماخذ

منابع فارسی: 93

منابع لاتین: 95

چکیده انگلیسی .........................................................................................................97

قیمت محصول : 28000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران,

<-BloTitle->
<-BloText->

فروشگاه اینترنتی بک لینک - بک لینک تبادل لینک مجله خواندنی اعلام و اطفا حریق - فروش تجهیزات اعلام و اطفا حریق،اخذ تاییدیه های آتشنشانی،گاز fm200،واترمیست،اطفای دیتاسنتر