خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
رزرو آنلاين هتل خارجي
وسترن یونیون
خرید گیفت کارت
کپسول آتش نشانی
کولرگازی ارزان
تبلیغات در شبکه های اجتماعی
کولرگازی
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
خرید پیج اینستاگرام
ساخت استخر
فلنج
Ucmas
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

فرمت فایل : doc

حجم : 1718

صفحات : 85

گروه : کشاورزی

توضیحات محصول :

پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه

چکیده:

کرم غوزه‌ی پنبهHelicoverpa armigera (Hübner)  یکی از مهم‌ترین آفات اقتصادی محصولات مختلف کشاورزی با گستره‌ی جغرافیایی وسیع می‏باشد. تأثیر رقم‌های مختلف لوبیا از جمله لوبیا سفید (رقم‌های پاک، دانشکده و شکوفا)، لوبیا چیتی (رقم تلاش) و لوبیا قرمز (رقم‌های اختر، صیاد و ناز) روی برخی پارامترهای زیستی armigera .H تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‏ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) و فعالیت برخی از آنزیم‏های گوارشی لاروهای سن چهارم و پنجم این آفت تحت شرایط مزرعه‏ای مطالعه شد. طبق نتایج به دست آمده، طولانی‌ترین دوره‌ی لاروی و دوره‌ی رشدی قبل از بلوغ armigera .H مربوط به رقم اختر (به ترتیب 716/0±88/19 و 896/0±58/37 روز) و کوتاه‌ترین این دوره‌ها مربوط به رقم پاک (به ترتیب 323/0±13/14 و 419/0±81/31 روز) بود. بیشترین باروری روزانه روی رقم ناز (3/11±54/126 تخم) و کم‌ترین میزان آن روی رقم دانشکده (42/7±33/88 تخم) بود. کم‏ترین و بیشترین نرخ خالص تولیدمثلی (R0) کرم غوزه‏ی پنبه به ترتیب روی رقم اختر (6/15±5/93 ماده/ماده/نسل) و رقم تلاش (143±5/585 ماده/ماده/نسل) مشاهده شد. مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) کمترین مقدار روی رقم اختر (به ترتیب 007/0±115/0 و 008/0±12/1 بر روز) و بیشترین مقادیر آن‏ها روی رقم تلاش (به ترتیب 007/0±173/0 و 009/0±19/1 بر روز) مشاهده شد. طولانی‌ترین زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) روی رقم اختر (43/0±98/5 روز) بود. میانگین مدت زمان یک نسل (T) روی ارقام مختلف از 43/0±92/36 و 43/1±92/44 روز متفاوت بود که به طور معنی‏داری کوتاه‌ترین آن روی رقم تلاش و طولانی‌ترین آن روی رقم دانشکده بود. کم‏ترین فعالیت آمیلولیتکی لاروهای سن چهارم و پنجم H. armigera روی برگ رقم ناز (به‏ترتیب 029/0±205/0 و mU/mg 009/0±238/0) بود. لاروهای سن چهارم و پنجم پرورش یافته روی غلاف رقم تلاش کم‏ترین فعالیت آمیلولیتیکی را (به‏ترتیب 054/0±326/0 و mU/mg 150/0±219/0) نشان دادند. کم‏ترین فعالیت پروتئولیتیکی لاروهای سن چهارم و پنجم H. armigera به‏ترتیب روی برگ ارقام اختر و ناز (به‏ترتیب 005/0±104/0 و U/mg 347/0±666/0) و غلاف رقم اختر (به‏ترتیب 033/0±612/1 و U/mg 267/0±260/2) بود. نتایج نشان داد که رقم اختر رقم نامناسبی برای تغذیه‏ی armigera H. بود.

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................................................. صفحه

فصل اول مقدمه

1-1- مقدمه ....................................................................................................................................................................... 2

1-2- کرم غوزه­ی پنبه H. armigera ........................................................................................................................... 6

1-2-1- جایگاه H. armigera در رده­بندی حشرات .................................................................................................. 6

1-2-2- مناطق انتشار کرم غوزه‏ی پنبه........................................................................................................................... 6

1-2-3- دامنه‌ی میزبانی و نحوه‌ی خسارت H. armigera ....................................................................................... 6

1-3- برخی از روش‏های کنترل H. armigera ........................................................................................................... 7

1-3-1- کنترل زراعی ...................................................................................................................................................... 7

1-3-2- آفت‌کش‌های بیولوژیک ................................................................................................................................... 7

1-3-3- کنترل شیمیایی .................................................................................................................................................. 8

1-3-4- استفاده از ارقام مقاوم ........................................................................................................................................ 8

1-4- پارامترهای دموگرافیکی H. armigera روی هفت رقم لوبیا و مرور پژوهش‏های انجام شده .......................9

1-5- دستگاه گوارشی حشرات ..................................................................................................................................... 11

1-6- اسیدیته­ی دستگاه گوارش در حشرات ............................................................................................................... 12

1-7- آنزیم­های گوارشی در حشرات ............................................................................................................................ 12

1-7-1- آنزیم­های گوارشی پروتئاز .............................................................................................................................. 13

1-7-2- آنزیم های گوارشی آمیلاز ............................................................................................................................ 13

1-7-3- مرور پژوهش‏های انجام شده در زمینه‏ی فعالیت آنزیم‏های گوارشی پروتئاز و آمیلاز ...............................14

فصل دوم مواد و روش­ها

2-1- تهیه و کاشت ارقام مختلف لوبیا ........................................................................................................................ 16

2-2- پرورش آزمایشگاهی H. armigera ................................................................................................................ 16

2-3- اندازه‏گیری پارامترهای زیستی H. armigera ............................................................................................... 20

2-3-1- جدول زندگی ................................................................................................................................................... 20

2-3-1-1- جدول زندگی تک جنسی ......................................................................................................................... 20

2-3-1-2- جدول زندگی دو جنسی ............................................................................................................................ 23

2-4- سنجش فعالیت آنزیم‏های گوارشی .................................................................................................................... 25

2-4-1- تهیه‏ی عصاره‏ی آنزیمی از روده‏ی میانی لارو H. armigera ................................................................. 25

2-4-2- تهیه­ی بافر ...................................................................................................................................................... 27

2-4-3- سنجش فعالیت پروتئازی ............................................................................................................................... 27

2-11- سنجش فعالیت آمیلازی .................................................................................................................................. 27

2-5- تجزیه آماری داده‏ها ............................................................................................................................................. 28

2-13- تجزیه کلاستر فعالیت آنزیم­های گوارشی روده­ی میانی لارو H. armigera ........................................... 29

فصل سوم نتایج

3-1- پارامترهای زیستی H. armigera روی هفت رقم لوبیا ............................................................................ 31

3-1-1- طول دوره‏ی مراحل زیستی نابالغ ................................................................................................................. 31

3-1-2- طول دوره‏ی تخمریزی، باروری روزانه و باروری کل .................................................................................. 33

3-1-3- طول عمر و طول دوره‏ی زندگی حشرات کامل و نسبت جنسی ............................................................... 35

3-1-4- پارامترهای جدول زندگی ................................................................................................................................ 36

3-1-4-1- پارامترهای جدول زندگی به دست آمده از جدول زندگی تک جنسی (Female-based life table)39

3-1-4-2- پارامترهای جدول زندگی به دست آمده از جدول زندگی دو جنسی  (Age-stage, two-sex life table)    39

3-1-5- پارامترهای تولیدمثلی ...................................................................................................................................... 47

3-1-6- پارمترهای رشد جمعیت (حاصل از جدول زندگی تک جنسی و دو جنسی) .............................................. 48

3-2- تعیین فعالیت آنزیمی ........................................................................................................................................... 52

3-2-1- فعالیت پروتئولیتیکی لاروهای H. armigera ....................................................................................... 52

3-2-2- فعالیت آمیلولیتیکی لاروهای H. armigera ......................................................................................... 52

3-3- تجزیه کلاستر پارامترهای زیستی و فعالیت آنزیم­های گوارشی عصاره­ی روده­ی میانی لاروهای H. armigera     55

فصل چهارم بحث

4-1- پارامترهای زیستی H. armigera روی ارقام مختلف لوبیا ............................................................................ 57

4-1-1- دوره‌ی رشدی قبل از بلوغ ............................................................................................................................. 57

4-1-2- دوره تخم ریزی و میزان باروری و طول عمر حشرات بالغ H. armigera ............................................. 58

4-1-3- پارامترهای تولیدمثلی H. armigera ......................................................................................................... 59

4-1-4- جدول زندگی (پارامترهای رشد جمعیت) تک جنسی و دوجنسی .............................................................. 61

4-2- تعیین فعالیت آنزیمی H. armigera روی ارقام مختلف لوبیا ...................................................................... 64

4-2-1- فعالیت پروتئولیتیک کل .................................................................................. 65

4-2-2- فعالیت آمیلولیتیک کل .................................................................................................................................. 66

4-3- تجزیه کلاستر پارامترهای زیستی و فعالیت آنزیم­های گوارشی پروتئاز کل و آمیلاز H. armigera ...67

4-4- نتیجه‏گیری نهایی ................................................................................................................................................ 68

4-5- پیشنهادات ............................................................................................................................................................ 69

منابع. ................................................................................................................................................................................ 70

قیمت محصول : 52000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه ی پنبه,

استفاده از رویكرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه بهای تمام شده خدمات بانكی

استفاده از رویكرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه بهای تمام شده خدمات بانكی

فرمت فایل : pdf

حجم : 941

صفحات : 21

گروه : پژوهش ها

توضیحات محصول :

استفاده از رویكرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه بهای تمام شده خدمات بانكی(مطالعه موردی بانك صادرات شهرستان پارساباد)

دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری 

در21  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

اطلاعات مربوط به پایان ‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1-         عنوان به زبان فارسی:

استفاده از رویكرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه بهای تمام شده خدمات بانكی

(مطالعه موردی بانك صادرات شهرستان پارساباد)

  2-عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذكر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذكر شود.

 

 using activity based costing for banking services   (case study in parsabad BSI)                                                     

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه ومنظور از تحقیق به صورت مستند) :

 

نظام تصمیم‌گیری در خصوص ارائه خدمات بانکی می‌تواند بر مبنای دریافت اطلاعات دقیق و مربوط از بهای تمام‌شده محصولات و خدمات بانکی باشد. ضروری است پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مهمی نظیر تجزیه‌وتحلیل سودآوری، قیمت گذاری خدمات، تعیین دقت و اعتبارپذیری هزینه‌های بین‌بانکی، کارایی بیشتر در ارزیابی عملکرد مراکز و مدیریت بهینه از منابع موجود و ظرفیتهای در دسترس از استقرار نظام بهای تمام‌شده مناسب اطمینان به‌دست آورد. هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت به دنبال یافتن و ردیابی هزینه‌ها به خدمات و محصولات از طریق فعالیتهاست. با توجه به شرایط رقابتی موجود میان بانکهای دولتی و خصوصی و نیز روند واگذاری بانکهای دولتی در سال گذشته از طریق بورس اوراق بهادار به مردم، ضرورت گزارشگری شفافتر و اطلاعات تفصیلی بیشتر در این زمینه به استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی ایجاد شده است. 

ساختار هزینه، مشتریان، نوع خدمات و رویه‌های احتمالی متفاوت در مجموعه بانکی ممکن است در نگاه اول انجام محاسبات بهای تمام‌شده بر مبنای فعالیتهای متعدد را دشوار سازد، اما باید دانست که فرایند و فعالیتهای همه بانکها مانندیگدیگرند و از این‌رو استقرار یک نظام مبتنی بر بهای تمام‌شده فعالیت زمینه را برای ارتقای گزارشگری مالی بانکها از جهات برون‌سازمانی و درون‌سازمانی فراهم می‌آورد.

 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد):

 

بانکها در ایران نتوانسته‌اند سیستم بهای تمام‌شده‌ای مستقر سازند که وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فناوری اطلاعات و دسترسی به سیستمهای اطلاعاتی ارزان در سالهای اخیر و نیز تلاش واحدهای اقتصادی در جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین‌المللی، داشتن نگرشهایی همچون رضایت مشتریان، مدیریت فعالیتها را اجتناب‌ناپذیر کرده است. آنچه مسلم است موفقیت و تداوم فعالیت در محیط رقابتی جدید، مستلزم استفاده از روشهای نوینی است که کسب‌وکار را در رده جهانی قرار می دهد. یکی از مهمترین ابزارهای رقابتی در این زمینه، عامل قیمت و تعیین بهای تمام‌شده خدمات است.(رحمانی ومهتدی،1386)

تعیین بهای تمام‌شده صحیح و واقعی از جهات عمده‌ای دارای اهمیت است. بهای تمام‌شده در تصمیمهای قیمت گذاری فروش، تعیین سودوزیان، کنترل و کاهش هزینه‌های تولید یا حذف یک محصول یا ارائه یک خدمت و بسیاری موارد دیگر مؤثر است. لذا شناخت و استفاده از مبانی مناسب جهت قیمت گذاری محصولات و خدمات به‌صورت صحیح و دقیق، ضروری به نظر می‌رسد.( عرب مازار و ناصری،1382)

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری استفاده از رویكرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه بهای تمام شده خدمات بانكی(مطالعه موردی بانك صادرات شهرستان پارساباد) دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود نرم افزار دانلود اندروید دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه کارشناسی دانلود پایان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پا


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
استفاده از رویكرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه بهای تمام شده خدمات بانكی,

تاريخ : 10 خرداد 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : مهندس كيوان | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

فرمت فایل : docx

حجم : 118

صفحات : 363

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

 نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

مقدمه:

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

بدین منظور در سال ۱۹۸۴ اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.

ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر ۱۹۷۰ آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.

به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی ۱۵ سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.

جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.

فهرست مطالب:

مقدمه:     ۸

فصل اول    ۱۱

طرح تحقیق    ۱۱

۱-۱- بیان مساله:     ۱۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:     ۱۴

۱-۳- فرضیه:     ۱۹

۱-۴- اهداف تحقیق:     ۲۰

۱-۵- پیشینه تاریخی:     ۲۱

پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران    ۲۸

۱-۶- روش شناسی تحقیق:     ۳۰

۱-۷- محدودیتهای پژوهش:     ۳۶

۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها:     ۳۷

زن در توسعه    ۳۸

نیروی کاردستمزدی    ۳۸

کارخانه برای کارفرما    ۳۹

کاربرای خود    ۴۰

کاریاوری    ۴۰

کارخانوادگی بدون دستمزد    ۴۱

فصل دوم    ۴۲

کلیات و مبانی نظری پژوهش    ۴۲

۲-۱- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری»    ۴۳

۲-۲- توسعه با تاکید بر نقش زنان:     ۴۹

۲-۳- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه:     ۵۵

رفاه:     ۵۵

فقرزدایی:     ۵۷

برنامه‌های فقرزدایی و اشتغال‌زا برای زنان:     ۵۸

۲-۴- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی    ۶۴

۲-۴-۱- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی    ۶۶

۲-۴-۲- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی    ۷۰

۲-۴-۴- صنایع دستی    ۸۰

۲-۴-۴-۱- تاریخچه صنایع روستایی در ایران    ۸۰

۲-۵-۴-۲- اهداف ایجاد صنایع روستایی    ۸۳

۲-۴-۴-۳- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی    ۸۳

۲-۴-۴-۴- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران    ۸۴

۲-۵- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان:     ۸۷

۲-۶- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی:     ۹۱

۲-۷- مسائل و مشکلات زنان روستایی    ۹۶

فصل سوم    ۱۰۶

کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش    ۱۰۶

۳-۱- موقعیت، حدود و وسعت:     ۱۱۰

۳-۲- توپوگرافی:     ۱۱۲

۳-۳- اقلیم    ۱۱۶

۳-۳-۱- شرایط اقلیمی منطقه:     ۱۱۶

۳-۳-۳- بارندگی:     ۱۱۸

۳-۳-۴- رطوبت نسبی:     ۱۲۰

۳-۳-۵- تبخیر:     ۱۲۰

فصل چهارم    ۱۲۲

نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش    ۱۲۲

۴-۱- توزیع و تراکم جمعیت:     ۱۲۳

۴-۲- ساخت جنسی و سنی    ۱۲۴

۴-۳- نیروی انسانی و اشتغال    ۱۲۶

۴-۳-۱- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت:     ۱۲۸

۴-۴- جمعیت و تغییرات آن:     ۱۲۸

۴-۵-۱- میزان موالید در شهرستان تالش:     ۱۳۱

۴-۵-۲- باروری:     ۱۳۱

۴-۵-۳- مرگ و میر:     ۱۳۲

۴-۵-۴- رشد جمعیت در شهرستان تالش:     ۱۳۳

۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش:     ۱۳۳

۴-۶- وضع سواد و کیفیت آموزش    ۱۳۵

۴-۶-۱- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش:     ۱۳۵

۴-۶-۲- آموزش:     ۱۳۷

۴-۶-۳- نهضت سوادآموزی:     ۱۳۸

۴-۷- بهداشت و درمان    ۱۴۱

۴-۸- شاخصهای بهداشتی    ۱۴۲

فصل پنجم    ۱۴۳

۵-۱- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه    ۱۴۴

۵-۱-۱- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه:     ۱۴۴

۵-۱-۲- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی:     ۱۴۷

حجم خانوار:     ۱۴۹

۵-۱-۳- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش:     ۱۵۰

۵-۱-۴- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا:     ۱۵۲

۵-۱-۵- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:     ۱۵۵

۵-۱-۵-۱-  دامداری و پرورش طیور:     ۱۵۶

۵-۱-۵-۲- زنبورداری:     ۱۶۱

۵-۱-۵-۳- نوغانداری:     ۱۶۳

۵-۱-۵-۴- صنایع روستایی:     ۱۶۶

صنایع تبدیلی – صنایع دستی:     ۱۶۷

۵-۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه    ۱۷۱

۵-۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه:     ۱۷۱

۵-۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها:     ۱۷۴

۵-۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان:     ۱۸۴

۵-۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:     ۱۸۸

۵-۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی:     ۱۹۵

۵-۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست:     ۲۰۲

فصل ششم     ۲۰۸

نتیجه گیری:     ۲۰۹

آموزش زنان = آموزش جامعه    ۲۱۰

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه:     ۲۱۳

سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران:     ۲۱۸

حفظ کیان خانواده:     ۲۲۰

کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی:     ۲۲۱

سیاستها:     ۲۲۳

تأمین نیازهای بهداشتی:     ۲۲۳

ارتقای منزلت زنان روستایی:     ۲۲۵

فهرست  منابع مأخذ فارسی:     ۲۲۶

فهرست منابع و ماخذ لاتین:

قیمت محصول : 17000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی پایان نامه نقش زنان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه,

تاريخ : 10 خرداد 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : مهندس كيوان | بازدید : <-PostHit->

پاورپوینت چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در AIS

پاورپوینت چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در AIS

فرمت فایل : pptx

حجم : 232

صفحات : 54

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

عنوان: پاورپوینت چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در AIS

دسته: حسابداری

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 54 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در AIS می باشد که در حجم 54 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده که می توان از آن به عنوان ارائه کلاسی درس سیستمهای اطلاعات حسابداری در مقطع کارشناسی و سیستمهای اطلاعات حسابداری یشرفته در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری استفاده کرد. بخشهای عمده این فایل شامل زیر می باشد:

چرخه معاملات دریک سیستم اطلاعاتی حسابداری

تعریف چرخه درآمد

فعالیت های تجاری چرخه درآمد

فعالیت های تجاری اصلی چرخه ی درآمد

ثبت سفارش فروش کالا

پاسخ به درخواست اطلاعات مشتریان

تصویب اعتبار مشتری

بررسی موجودی کالای انبار

اسناد سوابق و روشها در ثبت فروش

فرصت های استفاده از فن آوری اطلاعات در ثبت سفارش فروش

حمل کالا

اسناد و مدارک در مورد حمل کالا

فرصت های استفاده از فن آوری اطلاعاتی در مورد حمل کالا

صورتحساب فروش و حساب های دریافتنی

انواع سیستم های صدور صورتحساب

سیستم پس فاکتور

سیستم پیش فاکتور

روش های نگهداری حساب های دریافتنی

روش مانده ی انفرادی صورتحساب فروش

روش مانده ی تجمعی صورتحساب

فرصت های استفاده از فن آوری اطلاعات  در مورد صورتحساب ها

وصول مطالبات

ثبت سفارش فروش

حمل کالا برای مشتری

تهدید دوم-حمل اشتباه کالا برای مشتری

تهدید سوم-سرقت موجودی کالا

صدور صورتحساب فروش

تهدید چهارم-عدم صدور صورتحساب برای مشتریان

تهدید پنجم-اشتباه در صدور صورتحساب

تهدید ششم-سرقت وجوه نقد

تهدید هفتم اشتباهات انتقال مبالغ در زمان بهنگام کردن حساب های دریافتنی

کنترل های عمومی

تهدید هشتم-از دست دادن داد ه ها و اطلاعات حساب های مشتریان

تهدید نهم-عملکرد ضعیف چرخه ی درآمد

ارائه مدل سیستم اطلاعاتی و مدل داده ای

چرخه مخارج

نمودار زمینه چرخه مخارج

فعالیتهای چرخه مخارج

پنج فعالیت اساسی در چرخه مخارج

درخواست کالا

روشهای سنتی کنترل موجودی کالا

روشهای مختلف کنترل موجودی

اسناد، مدارک و روشها (درخواست کالا)

فرصتهای استفاده از فن آوری اطلاعات (درخواست کالا)

سفارش کالا:

تصمیمات کلیدی(سفارش کالا)

اسناد و مدارک وروشها(سفارش کالا

رسید و انبار کردن کالا

تصمیمات کلیدی و اطلاعات مورد نیاز(رسید و انبار)

اسناد ، مدارک وروش ها (رسید و انبار)

تصویب صورتحساب های مشتری

تصمیمات کلیدی واطلاعات مورد نیاز(تصویب صورتحساب)

اسناد ، مدارک و روشها (تصویب صورتحساب)

پرداخت بهای کالا

تصمیمات کلیدی(پرداخت بهای کالا)

اسناد ، مدارک و روشها(پرداخت بهای کالا)

فرصتهای استفاده از فن آوری اطلاعاتی(پرداخت بهای کالا)

اهداف کنترلی ، تهدیدها و روش ها:

تهدیدهای چرخه مخارج ، آثار و روشهای کنترلی

نیازهای اطلاعاتی چرخه مخارج و مدل داده ای

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی  رعایت گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.

قیمت محصول : 9000 تومان

دانلود
برچسب

پاورپوینت چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در AIS پاورپوینت چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در سیستم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در AIS,

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم

فرمت فایل : doc

حجم : 186

صفحات : 50

گروه : علوم انسانی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق                                                                                                1

مقدمه                                                                                                                                      2        

بیان مسئله                                                                                                                                5

تعریف دانش آموز یش دانشگاهی                                                                                      6

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                     7

اهداف تحقیق                                                                                                                         9

فرضیه های تحقیق                                                                                                                 9

تعیین متغیرها                                                                                                                          10

تعاریف عملیاتی مفاهیم                                                                                                        10     

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق                                                               12

تاریخچه مواد مخدر                                                                                                             13

تاریخچه تریاك و مواد مخدر در ایران                                                                             16

تاریخچه مصرف  هروئین در ایران                                                                                      18

قوانین ایران درباره اعتیاد                                                                                                      18

تاریخچه كنترل بین المللی مواد مخدر                                                                                19

تاریخچه عملی تحقیق                                                                                                          20

فصل سوم: روش تحقیق                                                                             22

نوع تحقیق                                                                                                                              23

ابزار اندازی گیری                                                                                                                 23

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                   24

جدول ها و نمودارها                                                                                                             25

فرضیه ها                                                                                                                                 42

فصل پنجم: نتیجه گیری                                                                              47

خلاصه تحقیق                                                                                                                                    48

ارائه پیشنهادات                                                                                                                      49

محدودیت های تحقیق                                                                                                         49

محدودیتهایی كه در كنترل محقق است                                                                             50

ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان                                               51

منابع و مآخذ                                                                                                                          52

 

 

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است كه ازعمر آن شاید بیش از150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب كرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی كه مرفین، هروئین،  كوكائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی كرد؛ اما دراوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یك موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

 

 ودردنیای هیــپیگری مــاری جوانا 1وسیله ای  برای تفریح اشتراكی وگروهی شد وهمراه موسیقی وعشق به عنوان ســه ركن اساســی فرهنگی هیپیها متجلی گردید. 2 مشكل این آفت ویرانگر دردهه مذكور به چند كشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینك به یك معضل جهانی تبدیل شده وآثار تخریبی آن بیشتر متوجه كشورهای توسعه نیافته است.

گسترش كشت وتجارت مواد مخدر اثرات بسیار خوبی برتوسعه اقتصادی كشورهای تولید كننده داشته است. براساس یافته های یك مؤسسه تحقیقات اقتصادی دركلمبیا، بیش از80 درصد سودتجار عمده مواد مخدراین كشور درخارج سرمایه گذاری می شود ودولت سالانه معادل یك میلیارد دلار صرف مبارزه با گروه های مسلح تولید كننده این مواد وحفاظت از جان مقامات كشور می كند.

حجم معاملات كارتلهای جهانی مواد مخدر سالانه به 5/1 تریلیون دلار بالغ می شود. درآمد حاصله ازتجارت غیرقانونی آن، ازصادرات نفت بیشتر شده وتنها از درآمد حاصل ازصادرات اسلحه درجهان كمتر است.

________________

1- ماری جوانا یا حشیش ماده ای است كه ازگل وساقه گیاه شاهدانه به دست می آید ودرایران به عنوان ‹‹بنگ›› معروف است. این ماده حالتی تخدیری درانسان بوجود می آورد كه توأم با پرحرفی، آوازخوانی وخنده های غیرارادی واحمقانه است.

2- قبل از پیدایی هیپیگری درآمریكا، تفریح جوانان بصورت انفرادی بود وهركس به تنهایی به تدارك سرگرمی می پرداخت، اما ماری جوآنا مرز مالكیت خصوصی وانفرادی تفریح را شكست وآن را بصورت اشتراكی درآورد. اینك ماری جوانا دست به دست می گردد وهمگان را دراین تفریح شامل می شود. به بیان دیگر، ماری جوانا بیشتر نشانه یك شیوه فرهنگی است تا یك ماده مخدر(صالحی- 1371-156).

درپاسخ  به نگرانی های فزاینده بین المللی درباره این بلای خانمانسوزبودكه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، كنفرانس بین المللی مواد مخدر وتجارت ممنوع را درسال1987 دروین تشكیل داد.  

هدف كنفرانس، ترتیب دادن اقداماتی درسطح محلی، ملی و بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر

همچنین مشخص كردن فعالیت های آینده درزمــینه آموزش های پیشگیرانــه، كاهش مصــارف

غیرقانونی، فشارهای قانونی ، ریشه كن كردن منابع مواد مخدر، وتوان بخش معتادان وبه خصوص وارد كردن آنان به اجتماع بود. درحلسات این كنفرانس ‹‹ گیسب دب گنارو›› عمل تولید كنندگان موادمخدر سركوب نخواهد شد مگر اینكه فرهنگ اعتیاد ازمیان برداشته شود واین بدان معناست كه مبارزه ای سرسختانه وپیگیر باید علیه تولید كنندگان ، قاچاقچیان وسندیكاهای جنایتكار وقدرتمندی كه از این راه پول هنگفتی به جیب می زنند، صورت گیرد.

 

خلاصه تحقیق

تحقیقی كه شرح آن ازنظرتان گذشت درمورد راهكارهای كاهش اعتیاد دردانش آموزان              پیش دانشگاهی شهر جاجرم است. ما دراین تحقیق سعی كردیم با ارائه تاریخچه مصرف مواد مخدر درایران، چین، ژاپن وهمچنین تاریخچه مصرف هروئین درایران به معرفی بیشتر این پدیده اجتماعی بپردازیم.

همچنین دراین تحقیق ازدیدگاه صاحبنظران چون فریمان، چاپن، كلمن سود جستیم.

فرضیه های این تحقیق درزمینه های اجتماعی مثل ناسازگاری والدین- اقتصادی مثل درآمد بالا یا كم خانواده یا فقر خانواده فرهنگی مثل آگاهی والدین از نیازها مثل و خواسته های های فرزندان- دادن آگاهی لازم به فرزندان بود.

در ارائه به تجزیه و تحلیل سؤالاتی كه با توجه به فرضیه های تحقیق طرح شده بود به صورت موردی و تك به تك  پرداختیم. محدودیت های عملی این تحقیق را برشمردیم كه در نظیر تأثیر  عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقصادی و مذهبی بر روی این پدیده بود كه ارائه آمار را مشكل می كند.

در پایان با ارائه پینهادات و راهكارهایی سعی در ارائه راهكارهایی جهت كاهش اعتیاد داشتیم.             به امید آنكه این تحقیق قدمی در كاهش این آسیب و معضل اجتماعی برداریم.

 

 

 

 

ارائه پیشنهادات

با توجه به پژوهش انجام شده و آماری كه در این تحقیق بدست آمده است پیشنهادات زیر ارائه می گردد.

1- پركردن صحیح اوقات فراغت جوانان و پیشگیری از ولگردی و بلاتكلیفی آنها.

2- پیشگیری از ابتلای والدین به اعتیاد یا در صورت معتاد بودن آنها درمان اعتیاد آنها.

3- كمك به بهبود وضعیت مادی و اقتصادی خانواده و پیشگیری از فقر خانواده.

4- دادن آگاهی های لازم به والدین از نیازها و خواسته های فرزندانشان وبهادادن به فرزندان خود.

5- توجه بیشتر والدین به فرزندانشان و عدم بی توجهی آنها به فرزندانشان.

6- عدم ناسازگاری والدین و ایجاد رابطه ای دوستانه و محبت آمیز با یكدیگر.

7- پایبندی خانواده به اصول مذهبی و رعایت اصول دینی و اخلاقی اسلامی از سوی والدین.

8- پیشگیری از معاشرت فرزندانمان با دوستان ناباب.

9- كنترل متعادل و معقول فرزندانمان و عدم سختگیری بیش از حد یا دادن آزادی مطلق به فرزندانمان.

10- حمایت بیشتر از فرزندانمان.

محدودیت های تحقیق

به دلیل برداشت افراد جامعه از اعتیاد و از آنجا كه اعتیاد به عنوان یك معضل وآسیب اجتماعی منظور می گردد و بیشترین ناهنجاری ها و بزهكاری ها جامعه از این آسیب نشأت می گیرند لذا بخش آمارو ارقام آن امكان پذیر نمی باشد. و با توجه به عدم توانایی در كنترل عواملی ناخواسته  با مشكلات توأم است. همانگونه كه در این پژوهش مشاهده شد مسائل مختلفی نظیر مسائل اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی در بروز پدیده اعتیاد مؤثرند و این مسائل به طور جدی در هم تداخل نموده به طوری كه تفكیك آنها یكدیگر در عمل غیر ممكن است.

محدودیتهایی كه كنترل محقق است

1- محدود كردن دامنه تحقیق به سطح شهر

2- محدود كردن تحقیق به توطیع محدودی از سؤالات بین افراد

3- محدود كردن تعداد سؤالات

 

قیمت محصول : 12500 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم مقاله بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم پروژه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم تحقیق بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم دانلود پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم,

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرمت فایل : doc

حجم : 580

صفحات : 159

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی و بر این اساس 6 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 274 نفر برآورد شد. بدین ترتیب 285 پرسشنامه در جامعه تحقیق توزیع شد که 273 پرسشنامه معتبر و قابل تجزیه و تحلیل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.8 استفاده شده است. در این مطالعه از آزمون های میانگین یک جامعه، میانگین دو جامعه و میانگین چند جامعه (ANOVA) استفاده شده است و جهت پاسخگویی به فرضیات تحقیق از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون های آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید گردید و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیرگذار بود، بدین ترتیب که بیشترین تاثیر تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر جذب و بیشترین تاثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر نیرومندی بود.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت[1]، اشتیاق شغلی[2] ، آزمون معادلات ساختاری[3].


[1] Corporate social responsibility[2] Job Engagement[3] Structural equation modeling

مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکت[1](CSR) مفهومی است که موج جدیدی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده است (جمالی و دیگران، 2009)[2]. مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک مفهوم مهم کسب­و­کار است. در محیطی که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می رود، این مفهوم در اکثر کشورهای جهان به چشم می آید(ولفورد، 2005)[3]. در گذشته تلاش های اندکی در حوزه­ی مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است. اما امروزه سازمان­ها علاوه بر فشارهای ملی، تحت فشارهای جهانی توسط بازار­ها و مؤسسات مختلف قرار دارند تا در این حوزه فعالیت نمایند (بارتلیت و گلوب، [4]2007). همراه با این فشارهاو گسترش جهانی شدن، از مدیران در زمینه­ها و بخش­های مختلف خواسته شده است تا به سمت مسئولیت اجتماعی شرکت گام بردارند (جمالی و دیگران، 2009) مسئولیت اجتماعی شركت ها به این منظور برنامه ریزی می شود كه برای جامعه به طور كلی و برای سهامداران حامل ارزش های پایدار باشد. حوزة مربوط به روش یا رویه كسب و كار در برگیرنده یكی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوع هایی است كه امروز رهبران شركت ها با آن روبه رو هستند.


[1]Corporate Social Responsibility[2] Jamali et al[3] Welford[4] Bartlet&Golob

قسمتی از متن

تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی 

  • مسئولیت اجتماعی شرکت[1]: انجام وظایف قانونی و اقتصادی اساسی که کسب و کار در  محیطی که در آن فعالیت میکند با آن روبرو می شود و نیز کمک داوطلبانه به توسعه اجتماعی این محیط ها به طور کافی و ساختاریافته که بستگی به منابع در اختیار و استراتژی های کسب و کار دارد. (Pederson, 2006)
  • تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت[2] :ادراک کارکنان از هویت شرکت در مورد مسائل مهم اجتماعی است (Brown and Dacin, 1997). تداعی CSR همچنین ادراک فعالیت های CSR برای ذینفعات خارجی است. (Brammer et al, 2007)، ادراک شهروندی سازمانی (Peterson, 2004a) و مسئولیت اجتماعی درک شده می باشد (Valentine and Rupp et al, 2006).
  • مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت[3] : شرکت در فعالیت های CSR شامل رفتار های مشارکی عملی و داوطلبانه کارکنان و حتی ابراز عقیده در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد. (Bettencourt, 1997; Smidts et al, 2001).
  • اشتیاق شغلی[4]: اشتیاق شغلی عبارتست از یک حالت ذهنی مثبت،عملی و مرتبط با کار که شامل سه بعد نیرومندی[5]،ایثار[6] و جذب[7] میباشد. (Schaufeli,Salanova,Gonzalez-Roma & Bakker;2002,p.74

جذب به میزان تمرکز و غرق شدن فرد در کار خود اشاره دارد.در این حالت به این دلیل فرد سرسختانه درگیر کار خود میشود که تجربه کاری برای او بسیار لذت بخش است.افراد برای قرار گرفتن در چنین شرایطی حاضر به پرداختن بهایش نیز هستند.

در بعد نیرومندی،فرد در راستای انجام کار خود تلاش قابل ملاحظه ای اعمال کرده و در موقعیت های دشوار پافشاری بیشتری میکند.کارکنانی که از نیرومندی بالایی برخوردارند،بیشتر به واسطه کار خود برانگیخته میشوند و در هنگام وقوع مشکلات و بروز تعارضات بین فردی مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند.(سالانوا،آگوتوپیرو،2005).

سومین بعد اشتیاق شغلی ایثار می باشد كه بادرگیری شدید روانی كاركنان در كار مشخص می شود  و تركیبی ازاحساس معنی داری، اشتیاق و چالش است. این بعد با مفهوم دلبستگی شغلی[8] در ارتباط است.


[1] Corporate Social Responsibility[2]Corporate social responsibility association[3]Corporate social responsibility participation [4] Job engagement

[5] vigor[6] dedication[7] absorption[8] Job involvement

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسأله. 3

3-1 ضرورت تحقق.. 5

4-1 اهداف تحقیق.. 7

5-1 مدل مفهومی.. 7

6-1 فرضیات تحقیق.. 8

7-1 روش شناسی تحقیق.. 8

8-1 جامعه آماری،  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 9

9-1 قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 9

2-9-1 قلمرو مکانی.. 9

3-9-1 قلمرو زمانی.. 9

9-1 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 10

10-1 تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی.. 10

11-1 خلاصه فصل.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه. 13

2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت.. 14

3-2 گسترش اهمیت مسئولیت اجتماعی در عصر جهانی شدن. 17

4-2 سیر تاریخی مسئولیت سازمانها روندهای سه گانه ذیل را طی كرده است: 21

1-4-2 سیر تاریخی شكل‌گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 21

2-4-2 حد و مرز مسئولیت‌ها 25

5-2 مسئولیت اجتماعی مدیران. 29

6-2 مدل‌های مسئولیت اجتماعی: 29

7-2 تئوری‌هایی برای تجزیه و تحلیل و توضیح مسئولیت اجتماعی: 31

1-7-2 تئوری ذی‌نفعان: 31

2-7-2 تئوری‌ قرارداد اجتماعی: 31

3-7-2 تئوری مشروعیت (قانونی بودن): 32

4-7-2 تئوری نمایندگی: 32

8-2 مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت: 33

9-2 مشكلات عمده در راه پذیرش مسئولیت اجتماعی: 34

10-2  بررسی مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی.. 36

1-10-2 مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت.. 36

1-10-2  مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (1991) 37

3-10-2 مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت.. 39

11-2 تاریخچه اشتیاق شغلی.. 41

12-2 تعاریف و دیدگاه های اشتیاق شغلی.. 43

13-2 پیشینه تحقیقات.. 46

1-13-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 46

2-13-2 پیشینه تحقیقات داخلی.. 48

14-2 مدل مفهومی تحقیق.. 52

15-2 خلاصه فصل.. 54

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 56

2-3 روش تحقیق.. 57

3-3 متغیرهای تحقیق.. 58

4-3 جامعه و نمونۀ آماری.. 59

1-4-3 جامعۀ آماری.. 59

2-4-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 59

5-3 روش های گردآوری داده ها 60

1-5-3 مطالعات كتابخانه ای.. 61

2-5-3 مطالعات میدانی.. 61

6-3 روایی و پایایی ابزار. 66

1-6-3 روایی.. 66

2-6-3 پایایی پرسشنامه. 67

7-3 روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 69

1-7-3 T تك نمونهای.. 69

2-7-3 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (Independent-Sample T Test). 70

3-7-3 آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA): 70

4-7-3 تحلیل عاملی تأییدی.. 71

5-7-3 مدل معادلات ساختاری.. 72

8-3 خلاصه فصل.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

1-4 مقدمه. 74

2-4  تحلیل و توصیف دادههای جمعیت شناختی: 75

3-4  شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیرها در نمونه‌ تحقیق: 81

4-4 یافته های جانبی.. 83

1-4-4نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری (t): 83

2-4-4 آزمون میانگین دو جامعه: 86

3-4-4  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA): 90

5-4  تحلیل عاملی.. 103

6-4 آزمون فرضیه های تحقیق.. 110

7-4 خلاصه فصل.. 113

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه تحقیق.. 116

2-5 فرضیه ها و مدل تحقیق.. 116

3-5 بحث و نتیجه گیری.. 117

4-5 پیشنهادهای کاربردی، بر اساس یافته های پژوهش: 123

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 127

6-5  محدودیت های تحقیق: 129

7-5 خلاصه فصل.. 130

منابع. 131

پیوست.. 139

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان,

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرمت فایل : doc

حجم : 580

صفحات : 159

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی و بر این اساس 6 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 274 نفر برآورد شد. بدین ترتیب 285 پرسشنامه در جامعه تحقیق توزیع شد که 273 پرسشنامه معتبر و قابل تجزیه و تحلیل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.8 استفاده شده است. در این مطالعه از آزمون های میانگین یک جامعه، میانگین دو جامعه و میانگین چند جامعه (ANOVA) استفاده شده است و جهت پاسخگویی به فرضیات تحقیق از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون های آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید گردید و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیرگذار بود، بدین ترتیب که بیشترین تاثیر تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر جذب و بیشترین تاثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر نیرومندی بود.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت[1]، اشتیاق شغلی[2] ، آزمون معادلات ساختاری[3].


[1] Corporate social responsibility[2] Job Engagement[3] Structural equation modeling

مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکت[1](CSR) مفهومی است که موج جدیدی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده است (جمالی و دیگران، 2009)[2]. مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک مفهوم مهم کسب­و­کار است. در محیطی که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می رود، این مفهوم در اکثر کشورهای جهان به چشم می آید(ولفورد، 2005)[3]. در گذشته تلاش های اندکی در حوزه­ی مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است. اما امروزه سازمان­ها علاوه بر فشارهای ملی، تحت فشارهای جهانی توسط بازار­ها و مؤسسات مختلف قرار دارند تا در این حوزه فعالیت نمایند (بارتلیت و گلوب، [4]2007). همراه با این فشارهاو گسترش جهانی شدن، از مدیران در زمینه­ها و بخش­های مختلف خواسته شده است تا به سمت مسئولیت اجتماعی شرکت گام بردارند (جمالی و دیگران، 2009) مسئولیت اجتماعی شركت ها به این منظور برنامه ریزی می شود كه برای جامعه به طور كلی و برای سهامداران حامل ارزش های پایدار باشد. حوزة مربوط به روش یا رویه كسب و كار در برگیرنده یكی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوع هایی است كه امروز رهبران شركت ها با آن روبه رو هستند.


[1]Corporate Social Responsibility[2] Jamali et al[3] Welford[4] Bartlet&Golob

قسمتی از متن

تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی 

  • مسئولیت اجتماعی شرکت[1]: انجام وظایف قانونی و اقتصادی اساسی که کسب و کار در  محیطی که در آن فعالیت میکند با آن روبرو می شود و نیز کمک داوطلبانه به توسعه اجتماعی این محیط ها به طور کافی و ساختاریافته که بستگی به منابع در اختیار و استراتژی های کسب و کار دارد. (Pederson, 2006)
  • تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت[2] :ادراک کارکنان از هویت شرکت در مورد مسائل مهم اجتماعی است (Brown and Dacin, 1997). تداعی CSR همچنین ادراک فعالیت های CSR برای ذینفعات خارجی است. (Brammer et al, 2007)، ادراک شهروندی سازمانی (Peterson, 2004a) و مسئولیت اجتماعی درک شده می باشد (Valentine and Rupp et al, 2006).
  • مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت[3] : شرکت در فعالیت های CSR شامل رفتار های مشارکی عملی و داوطلبانه کارکنان و حتی ابراز عقیده در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد. (Bettencourt, 1997; Smidts et al, 2001).
  • اشتیاق شغلی[4]: اشتیاق شغلی عبارتست از یک حالت ذهنی مثبت،عملی و مرتبط با کار که شامل سه بعد نیرومندی[5]،ایثار[6] و جذب[7] میباشد. (Schaufeli,Salanova,Gonzalez-Roma & Bakker;2002,p.74

جذب به میزان تمرکز و غرق شدن فرد در کار خود اشاره دارد.در این حالت به این دلیل فرد سرسختانه درگیر کار خود میشود که تجربه کاری برای او بسیار لذت بخش است.افراد برای قرار گرفتن در چنین شرایطی حاضر به پرداختن بهایش نیز هستند.

در بعد نیرومندی،فرد در راستای انجام کار خود تلاش قابل ملاحظه ای اعمال کرده و در موقعیت های دشوار پافشاری بیشتری میکند.کارکنانی که از نیرومندی بالایی برخوردارند،بیشتر به واسطه کار خود برانگیخته میشوند و در هنگام وقوع مشکلات و بروز تعارضات بین فردی مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند.(سالانوا،آگوتوپیرو،2005).

سومین بعد اشتیاق شغلی ایثار می باشد كه بادرگیری شدید روانی كاركنان در كار مشخص می شود  و تركیبی ازاحساس معنی داری، اشتیاق و چالش است. این بعد با مفهوم دلبستگی شغلی[8] در ارتباط است.


[1] Corporate Social Responsibility[2]Corporate social responsibility association[3]Corporate social responsibility participation [4] Job engagement

[5] vigor[6] dedication[7] absorption[8] Job involvement

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسأله. 3

3-1 ضرورت تحقق.. 5

4-1 اهداف تحقیق.. 7

5-1 مدل مفهومی.. 7

6-1 فرضیات تحقیق.. 8

7-1 روش شناسی تحقیق.. 8

8-1 جامعه آماری،  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 9

9-1 قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 9

2-9-1 قلمرو مکانی.. 9

3-9-1 قلمرو زمانی.. 9

9-1 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 10

10-1 تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی.. 10

11-1 خلاصه فصل.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه. 13

2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت.. 14

3-2 گسترش اهمیت مسئولیت اجتماعی در عصر جهانی شدن. 17

4-2 سیر تاریخی مسئولیت سازمانها روندهای سه گانه ذیل را طی كرده است: 21

1-4-2 سیر تاریخی شكل‌گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 21

2-4-2 حد و مرز مسئولیت‌ها 25

5-2 مسئولیت اجتماعی مدیران. 29

6-2 مدل‌های مسئولیت اجتماعی: 29

7-2 تئوری‌هایی برای تجزیه و تحلیل و توضیح مسئولیت اجتماعی: 31

1-7-2 تئوری ذی‌نفعان: 31

2-7-2 تئوری‌ قرارداد اجتماعی: 31

3-7-2 تئوری مشروعیت (قانونی بودن): 32

4-7-2 تئوری نمایندگی: 32

8-2 مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت: 33

9-2 مشكلات عمده در راه پذیرش مسئولیت اجتماعی: 34

10-2  بررسی مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی.. 36

1-10-2 مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت.. 36

1-10-2  مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (1991) 37

3-10-2 مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت.. 39

11-2 تاریخچه اشتیاق شغلی.. 41

12-2 تعاریف و دیدگاه های اشتیاق شغلی.. 43

13-2 پیشینه تحقیقات.. 46

1-13-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 46

2-13-2 پیشینه تحقیقات داخلی.. 48

14-2 مدل مفهومی تحقیق.. 52

15-2 خلاصه فصل.. 54

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 56

2-3 روش تحقیق.. 57

3-3 متغیرهای تحقیق.. 58

4-3 جامعه و نمونۀ آماری.. 59

1-4-3 جامعۀ آماری.. 59

2-4-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 59

5-3 روش های گردآوری داده ها 60

1-5-3 مطالعات كتابخانه ای.. 61

2-5-3 مطالعات میدانی.. 61

6-3 روایی و پایایی ابزار. 66

1-6-3 روایی.. 66

2-6-3 پایایی پرسشنامه. 67

7-3 روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 69

1-7-3 T تك نمونهای.. 69

2-7-3 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (Independent-Sample T Test). 70

3-7-3 آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA): 70

4-7-3 تحلیل عاملی تأییدی.. 71

5-7-3 مدل معادلات ساختاری.. 72

8-3 خلاصه فصل.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

1-4 مقدمه. 74

2-4  تحلیل و توصیف دادههای جمعیت شناختی: 75

3-4  شاخص‌های آماری مرتبط با بررسی متغیرها در نمونه‌ تحقیق: 81

4-4 یافته های جانبی.. 83

1-4-4نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری (t): 83

2-4-4 آزمون میانگین دو جامعه: 86

3-4-4  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA): 90

5-4  تحلیل عاملی.. 103

6-4 آزمون فرضیه های تحقیق.. 110

7-4 خلاصه فصل.. 113

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه تحقیق.. 116

2-5 فرضیه ها و مدل تحقیق.. 116

3-5 بحث و نتیجه گیری.. 117

4-5 پیشنهادهای کاربردی، بر اساس یافته های پژوهش: 123

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 127

6-5  محدودیت های تحقیق: 129

7-5 خلاصه فصل.. 130

منابع. 131

پیوست.. 139

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان,

پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

فرمت فایل : doc

حجم : 184

صفحات : 128

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی


چكیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه تفكرات غیرمنطقی با ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفكرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاكهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از كلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع كارشناسی كه در سال تحصیلی 83ـ82 در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند كه از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد 200 نفر از 10 دانشكده انتخاب گردیدند كه تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: 1) آزمون تفكرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاكهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاكی از آن است كه ارتباط معنی داری بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفكرات غیرمنطقی عدم كنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتكا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

همچنین بین تفكر تایید دیگران و ملاكهای روان شناختی و ملاكهای اجتماعی ارتباط وجود دارد. بین تفكر غیرمنطقی اجتناب از مشكلات و ملاكهای اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد.

فهرست

عنوان

صفحه

فصل اول: مقدمه

 

1ـ1ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1ـ2ـ بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1ـ4ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1ـ5ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1ـ6ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1ـ6ـ1ـ تعریف تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1ـ6ـ2ـ تعریف تفكر غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1ـ6ـ3ـ تعریف عملیاتی تفكر غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1ـ6ـ4ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1ـ6ـ5ـ معیارهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1ـ6ـ5ـ1ـ معیارهای زیستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1ـ6ـ5ـ2ـ معیارهای روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1ـ6ـ5ـ3ـ معیارهای اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1ـ6ـ5ـ4ـ معیارهای اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1-6-6- تعریف عملیاتی ملاكهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . .

13

1ـ7ـ متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13


عنوان

صفحه

1ـ7ـ1ـ متغیر مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1ـ7ـ3ـ متغیر تعدیل كننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1ـ7ـ4ـ متغیر كنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1ـ7ـ5ـ متغیرهای مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

2ـ1ـ مروری كلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . .

16

2ـ1ـ1ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2ـ1ـ2ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2ـ1ـ3ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2ـ2ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2ـ3ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2ـ3ـ1ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2ـ3ـ2ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2ـ3ـ3ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2ـ3ـ4ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2ـ3ـ5ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2ـ3ـ6ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2ـ4ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28


عنوان

صفحه

2ـ5ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2ـ5ـ1ـ تفكر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2ـ5ـ2ـ تفكر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . .

31

2ـ5ـ3ـ تفكر غیر منطقی سرزنش كردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

2ـ5ـ4ـ تفكر غیر منطقی واكنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

2ـ5ـ5ـ تفكر غیرمنطقی عدم كنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

2ـ5ـ6ـ تفكر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2ـ5ـ7ـ تفكر غیر منطقی اجتناب از مشكلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2ـ5ـ8ـ تفكر غیرمنطقی اتكا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2ـ5ـ9ـ تفكر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . .

35

2ـ5ـ10ـ تفكر غیرمنطقی عدم كنترل در برابر مشكلات دیگران . . . . . . . . . .

35

2ـ5ـ11ـ تفكر غیرمنطقی كمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

2ـ6ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

2ـ7ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

2ـ8ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

2ـ9ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشكیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2ـ10ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

2ـ11ـ ازدواج و اشكال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

2ـ12ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44


عنوان

صفحه

2ـ12ـ1ـ ازدواج یك همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2ـ12ـ4ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2ـ13ـ2ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

2ـ13ـ3ـ1ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

2ـ13ـ5ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

2ـ13ـ5ـ2ـ ویژگی هایی كه در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . .

48

2ـ13ـ6ـ عوامل جسمانی و ژنتیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2ـ13ـ7ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فیزیولوژیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49


عنوان

صفحه

2ـ14ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2ـ14ـ1ـ رشد عاطفی و فكری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2ـ14ـ2ـ توافق، علایق و طرز تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2ـ14ـ3ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

2ـ14ـ4ـ طرز فكر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

2ـ15ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

2ـ15ـ2ـ كم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

2ـ15ـ3ـ بی فرزندی و كم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

2ـ15ـ4ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2ـ15ـ5ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2ـ15ـ7ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2ـ15ـ8ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2ـ15ـ9ـ عدم سازش فكری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2ـ15ـ10ـ  عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

2ـ17ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

2ـ18ـاصول كلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59


عنوان

صفحه

2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

2ـ18ـ2ـ اخلاق نیك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2ـ18ـ3ـ رعایت اصول كفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

2ـ18ـ5ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

2ـ18ـ6ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

2ـ18ـ7ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

2ـ19ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی...

64

فصل سوم: روش انجام پژوهش

 

3ـ1ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

3ـ2ـ  جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

3ـ3ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

3ـ4ـ روش نمونه برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

3ـ5ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .

72

3ـ5ـ1ـ آزمون تفكرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

3ـ5ـ2ـ اعتبار و پایایی آزمون تفكرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .

73

3ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفكرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .

73

3ـ5ـ4ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

3ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاكهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74


عنوان

صفحه

3ـ7ـ طرح اجرای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

3ـ8ـ روشهای آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

4ـ1ـ توصیف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

4ـ2ـ داده های جمعیت شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

4ـ3ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

4ـ3ـ1ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

4ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

4ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

4ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

4ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

5ـ1ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

5ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

5ـ2ـ1ـ  سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

5ـ2ـ2ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

5ـ2ـ3ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

5ـ2ـ4ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

5ـ3ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98


عنوان

صفحه

5ـ4ـ محدودیتهای پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

5ـ5ـ پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

منابع

 

منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

پیوستها

 

پرسشنامه تفكرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

پرسشنامه مربوط به ملاكهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

پاسخنامه آزمون تفكرات غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

قیمت محصول : 11000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناس,

پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور

پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور

فرمت فایل : doc

حجم : 820

صفحات : 87

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور

چكیده

این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی در بین دانشجویان دانشگاههای محقق ادربیل ، پیام نور و آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش كلیه دانشجویانی بودند كه در دانشگاههای محقق ، پیام نور و آزاد اسلامی در سال 1390 مشغول به تحصیل بودند از بین دانشجویان دانشگاههای نامبرده شد. 45 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه استرس علی اكبری و بر روی آنها اجرا شد و با استفاده از روش های موجود در آمار استنباطی و توصیفی و همچنین از نرم افزار spss برای تحلیل داده ها استفاده گردید و نتایج نشان داد كه بین عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای محقق اردبیل ، پیام نور و آزاد اسلامی واحد اردبیل چه از لحاظ و شرایط تحصیلی و چه از لحاظ شرایط غیر تحصیلی تفاوتی وجود ندارد .

فهرست مطالب

فصل اول. 8

كلیات... 8

مقدمه: 9

بیان مسئله: 13

3)ضرورت انجام پژوهش... 16

اهداف پژوهش... 17

فرضیه پژوهش: 18

تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش: 19

فصل دوم. 20

ادبیات پژوهش... 20

پیشینه نظری: 21

استرس: 21

انواع استرس: 22

نشانه های استرس: 24

نظریه های مرتبط با استرس: 25

عوامل فشارزا: 27

وقایع زندگی: 28

رابطه استرس با عملکرد افراد: 29

واکنش های فیزیولوژیکی: 29

روشهای مقابله با فشار روانی.. 31

راههای کاهش یا درمان استرس: 34

پیشینه عملی: 37

فصل سوم. 41

روش شناسی پژوهش... 41

فصل سوم: 42

روشهای جمع آوری داده ها: 42

جامعه آماری: 42

نمونه آماری: 42

روش نمونه گیری در این پژوهش: 42

ابزار اندازه گیری: 42

روش تجزیه و تحلیل داده ها : 43

فصل چهارم. 44

تجزیه و تحلیل داده ها 44

فصل پنجم. 81

خلاصه ، بحث ، نتیجه گیری.. 81

فصل پنجم: 82

خلاصه، بحث و نتیجه گیری.. 82

محدودیتهای پژوهش... 83

پیشنهادات پژوهش... 84

منابع: 85

ضمائم. 86


قیمت محصول : 25000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور عوامل فشارزای روانی دانشجویان پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی دانشجویان دانشگاههای پیام نور,

پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

فرمت فایل : doc

حجم : 250

صفحات : 62

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

مقدمه

انسان و جایگاه او درجهان مدتهاست که ذهن بشر را به خود مشغول داشته و موضوع مناسبی برای تحقیق بوده است. در جامعه امروزی انسان از ابعاد گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و از آنجا که هویت نیز بخش مهمی از وجود انسان و زندگی شخصی و اجتماعی هر شخص تحت تاثیر هویتش است، بررسی هویت اجتماعی انسان ها بسیار قابل توجه است. در جامعه امروزی عواملی چون صنعتی شدن، توسعه تکنولوژی، گسترش، اقتصاد، سرمایه گذاری و توسعه ارتباطات و فرآورده های اجتماعی آن نه تنها زندگی مادی و اقتصادی مردم، بلکه چارچوب های نمادین آنها را نیز دگرگون می کنند. دانش ها، مهارت ها، باورها، ارزش ها، سنت و قواعد و رسوم اخلاقی و مذهبی پیوسته مورد سوال و تردید قرار می گیرند. در چنین شرایطی افراد به هویت نیاز دارند. از طریق هویت می توان از پیچیدگی و سرعت تغییرات اجتماعی کاست و به انسان ها توانایی آن را بخشید که نظمی در زندگی خود و دنیای اطرافشان ایجاد کنند. دسترسی انسانها بطور اعم و جوانان بطور اخص به هویت واقعی خود باعث تثبیت موقعیت آنان و رسیدن می شود(گیدنز،1378،15)

فهرست مطالب

فصل اول. 4

مقدمه. 5

بیان مسئله. 6

تعریف پاسگال. 9

اهمیت و ضرورت تحقیق. 10

اهداف تحقیق. 10

فصل دوم. 11

پیشینه تحقیق. 12

ادبیات نظری: 16

هویت اجتماعی از دیدگاه تاجفل. 16

هویت اجتماعی از دیدگاه جنکیز. 17

هویت اجتماعی ازدیدگاه کارکرد گرایان. 18

هویت اجتماعی از دیدگاه نگرش متقابل گرا 18

هویت اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان انتقادی.. 20

هویت اجتماعی از نظر کاستلز. 22

جمع بندی چارچوب تئوریک... 24

مدل تحلیل. 25

متغیر ها 26

فرضیات تحقیق. 27

فصل سوم: روش شناسی.. 28

روش تحقیق. 29

ابزار سنجش... 30

جامعه آماری.. 31

روش نمونه گیری.. 32

حجم نمونه. 32

تعریف نظری و عملیاتی.. 33

پایگاه اقتصادی و اجتماعی.. 34

اعتماد به نفس... 34

توانایی عقلاتی کردن امور. 34

میزان رضایت از خود. 34

فصل چهارم. 35

تجریه و تحلیل داده ها 35

یافته های توصیفی.. 36

یافته های استنباطی.. 44

فصل پنجم. 49

بحث و نتیجه گیری.. 50

منابع. 55

پرسشنامه. 56

 

قیمت محصول : 26000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی پایان نامه بررسی وضعیت احساس


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور,

<-BloTitle->
<-BloText->

فروشگاه اینترنتی بک لینک - بک لینک تبادل لینک مجله خواندنی اعلام و اطفا حریق - فروش تجهیزات اعلام و اطفا حریق،اخذ تاییدیه های آتشنشانی،گاز fm200،واترمیست،اطفای دیتاسنتر