خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
رزرو آنلاين هتل خارجي
وسترن یونیون
خرید گیفت کارت
کپسول آتش نشانی
کولرگازی ارزان
تبلیغات در شبکه های اجتماعی
کولرگازی
طراحی لوگو
آموزش زبان انگلیسی
کولرگازی
خرید پیج اینستاگرام
ساخت استخر
فلنج
Ucmas
<-BloTitle->
<-BloText->

مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

فرمت فایل : doc

حجم : 697

صفحات : 117

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی   ارشدحسابداری

فهرست مطالب


فصل اول: كلیات تحقیق

 

1-1-   مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3-فرضیه های پژوهش

1-4-  تعریف  مفاهیم و  متغیر های مورد مطالعه

1-4-1-  هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها 

1-4-2- مدیریت سود از اقلام فعالیت های واقعی

1-4-3- مدیریت سود اقلام تعهدی 

1-4-3-1- اقلام تعهدی اختیاری 

1-4-3-2- اقلام تعهدی غیر اختیاری 

1-5- ساختار مقاله 

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشنیه تحقیق

2-1مقدمه. 

2-2مدیریت سود. 

2 - 3رویکردهای مدیریت سود 

 2-3-1 اقلام تعهدی 

2-3-2 فعالیت واقعی 

2-4  ارتباط  مدیریت سود وهزینه های سرمایه 

2-4-1- مفهوم هزینه سرمایه چیست؟. 

2-4-2- هزینه سرمایه 

2-4-3- اهرم های سرمایه 

2-4-4- هزینه سرمایه واقعی   

2-4-5- تفسیر هزینه سرمایه 

2-4-6- میانگین موزون هزینه سرمایه. 

2-4-7- چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه. 

2-4-8- تعریف دیگری از مفهوم سرمایه 

2-4-9- هزینه بدهی وساختار سرمایه 

2-4-10- روش های متفاوت تعیین میانگین هزینه سرمایه   

 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدی با هزینه وسرمایه   

2 – 6 شدت مدیریت سود 

 2- 7 شدت هزینه سرمایه 

2- 8 مدیریت سود چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد 

2- 9 پیشینه  خارجی.. 

2-10 پیشنیه داخلی.. 

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه 

3-2-  بیان مسئله 

3-3-فرضیه های تحقیق

3-4-روش اجرای تحقیق 

3-5-جامعه و نمونه آماری 

3-5-1- جامعه آماری.. 

3-5-2-نمونه آماری 

3-6- قلمرو تحقیق.. 

3-6- 1-قلمرو موضوعی.. 

3-6-2-  قلمرو مکانی 

3-6-3- قلمرو زمانی.. 

3-7- متغیرهای تحقیق.. 

3-7-1-متغیرهای وابسته. 

3-7-2- متغیرهای مستقل 

 3-8-معرفی مدل تحقیق  

3-9-نوع محاسبه متغیرهایی در جدول آورده شده است 

3-10- ابزارهای تجزیه و تحلیل.. 

3-11- آزمون های آماری مورداستفاده 

3-11-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها 

3-11-2-آزمونها ایستایی (ساکن پذیری )   

3-11-3- آزمون  F لیمر. 

3-11-4- آزمون هاسمن.. 

3-11-5- آزمون دوربین واتسون.. 

3-12- خلاصه فصل 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده آماری

4-1-  مقدمه. 

4-2-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 

4-2- نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش 

4-3- نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل‌های پژوهش 

4-4- نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش 

4-5- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4) 

4-6- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5) 

4-7- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6) 

4-8- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7) 

4-9- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (8) 

4-10- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. 

4-10-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه اول 

4-11- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 

4-11-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه دوم 

4-12- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 

4-12-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه سوم 

فصل پنجم :خلاصه و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 

5-2- خلاصه موضوع و روش 

5-3- خلاصه یافته ها 

5-3-1- نتایج حاصل از آزمون ایستایی یا پایایی متغیرها 

5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش 

5-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش 

5-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 

5-4- تطبیق یافته ها با نتایج تحقیقات دیگران 

5-5-بحث و نیتجه گیری 

5-6-محدودیت ها 

5-7-پیشنهادات برای پژوهش های آتی

منابع و ماخذ 

منابع فارسی

منابع خارجی.

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با مدیریت سود 

جدول2-2خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با مدیریت سود 

جدول شماره 1: تعریف  متغیر های تحقیق

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل مدیریت سود فعالیت واقعی

جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل‌های پژوهش

جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش

جدول 4-5: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت صنعت خودرو-مدل (4)

جدول 4-6: نتایج حاصل از بررسی جزیی مدیریت سود فعالیت های واقعی مدل(4) برای شش صنعت دیگر

جدول4-7: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4) برای شش صعنت دیگر

جدول 4-8: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5) 

جدول 4-9: ضرایب برآورد مدل(5) برای شش صنعت دیگر. 

جدول4-10: نتایج حاصل از بررسی کلی برای مدیریت سود فعالیت های وافعی مدل(5)برای شش صنعت دیگر

جدول 4-11: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6) 

جدول 4-12: ضرایب برآوردجزیی  مدل(6) برای شش صنعت دیگر. 

جدول4-13: بررسی کلی مدل (6)برای  شش صنعت دیگر

جدول 4-14: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7) 

جدول 4-15: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7) 

جدول 4-16: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه اول.. 

جدول 4-17: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه دوم. 

جدول 4-18: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه سوم. 

 

..

..

 

چکیده

 هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود فعالیت های واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها می‌باشد. برای درک اینکه  هزینه سرمایه ارتباط مثبتی با میزان  مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی پس از کنترل اثر مدیریت سود اقلام تعهدی  این پژوهش انجام شده است . دستکاری مدیریت سود فعالیت  های واقعی رو از سه روش  دستکاری مخارج و هزینه های اختیاری، دستکاری فروش دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها(بلند مدت ) ، دستکاری تولید، موجودی و فروش  بررسی شده است .

 بدین منظور اطلاعات موجود در صورت‌های مالی گزارش شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که  سال‌های 1382 الی 1391 برای تعداد 10سال مورد تحلیل قرارگرفته است .

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد  که بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سرمایه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد . سطح معناداری متغیرهای کنترلی نشان دهنده این است که  تاثیر مثبت ومعناداری  بر هزینه سرمایه دارند ، ونتایج برای کلیه متغیرهای تحقیق ، در سطح معناداری بود كه نشان‌دهنده این است كه شرکت‌های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی‌شود.

کلید واژه : مدیریت سود فعالیت های واقعی ، مدیریت سود اقلام تعهدی ، هزینه سرمایه ، کیفیت سود

 

 

1-1-مقدمه

نقش  اصلی گزارشگری مالی ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است . چنانچه مدیران برای گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت های مالی ، از طریق اعمال اختیارات خود در زمینة گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد (نوروش و حسینی، 1388 ) . به طور كلی سود دوره جاری را می توان به دو روش مدیریت كرد. در روش اول، مدیران می توانند سود را از طریق اقلام تعهدی اختیاری دستكاری نمایند. در روش دوم، مدیران از طریق فعالیت های واقعی اقدام به دستكاری سود می نمایند. بویژه آنها می توانند زمان و میزان فعالیت های واقعی مثل تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را تغییر دهند تا به هدف سود مورد نظر دست یابند. برای مثال، سود گزارش شده می تواند بطور موقت از طریق تولید اضافی، حذف هزینه های اختیاری و یا به تاخیر انداختن آنها و نیز كاهش قیمت ها در پایان سال به منظور انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد.این دستكاری فعالیت های واقعی اشاره به مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی دارد کیم وشان(2008).این تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت سود فعالیت های  واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها انجام گرفته و در نظر دارد که این رابطه میان این دو متغیر را مورد بررسی قرار دهد.

 

1-2- بیان مسئله    

شواهدی نظری و تجربی نشان می دهد نگرانی مدیران درباره عملکرد جاری شرکت به آنها انگیزه می دهد تا سود دوره جاری را به قیمت کاهش سودهای آتی دستکاری نمایند . (ستین[1]،1989، فودبرگ و تیرول[2]:1995، پاول و همکاران[3]،2004،گراهام وهمکاران[4]،2005) آینده نگری گروه های استفاده کننده از صورت های مالی همواره حسابداران را به جستجوی روش های برتر برای تغییر اطلاعات مالی هدایت می کند، مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گروه سود مورد انتظار آنهاست که در این میان یکی از روش های برتر تفسیر اطلاعات ، بررسی فرصتهای سرمایه گذاری است ( فردیناند 1999 ) ماهیت فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذار اجازه می دهد از منابع خود بازده ای کسب کنند. سرمایه گذاران تمایل دارند که بازده آنها تا جایی که امکان دارد زیاد شود ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قراردارد و هر چه سرمایه گذاری بازده بیشتری داشته باشد ریسک آن نیز بیشتر خواهد شد .

 

      در  پژوهش انجام شده توسط  کیم وشان (2013) صنعت معدن  مورد  بررسی قرار داده  و از 4 متغیر 1- نسبت در آمد  به قیمت سهام 2- نسبت ارزش بازاری  دارایی ها به ارزش دفتری دارایی ها 3- نسبت ارزش بازاری سهام به ارزش دفتری سهام 4- نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات استفاده کرده است . نتایج حاصل از پژوهش  کیم و شان  نشان داد  بین چهار متغیر یاد شده و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد ولی درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به این نتیجه رسیدند که نسبت ارزش بازاری دارایی ها به ارزش دفتری آنها از ارتباط محکم تری برخوردار  بوده و قادر است بالاترین محتوای اطلاعات را در مورد فرصت های سرمایه گذاری در شرکت منعکس کند و بین نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال و ماشین آلات و تجهیزات و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط مثبت و ضعیفی وجود دارد  به گونه ای که نمی تواند نماینده خوبی برای فرصت های سرمایه گذاری در شرکت ها باشد.

در طول سه دهه اخیر بحث مدیریت سود مورد توجه خاص پژوهشگران  قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر ، مدیریت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل  تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران ، 2009).

    مدیریت سود زمانی مطرح می شود که تحلیل گران مالی تعیین کنند ، تا چه میزان سود گزارش شده ، منعکس کننده ی سود واقعی است . برداشت عموم سرمایه گذاران از مفهوم سود واقعی ،  سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال های مالی آینده و ایجاد کننده جریان های نقدی است . مفهوم مدیریت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم گیری و ارتباط بین مدیریت سود و سود اقتصادی اشاره می کند . رابطه بین توانایی پیش‌بینی اقلام تعهدی  و جریان­ های  نقدی و كیفیت سودها  بررسی می­شود .  به طور اخص این تحقیق از مطالعات پیشینیانی همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پیش‌بینی سودهای آتی از طریق سودهای فعلی فراتر رفته و به این موضوع می‌پردازد كه آیا دقت اجزای سودها در پیش‌بینی خودشان‌، به بهبود پیش‌بینی سودها می‌انجامد و می‌تواند پایداری سودها و رابطة سودها و جریان­های نقدی را توضیح دهد. تئوری تحقیق فرض می­گیرد كه توانایی قوی‌تر اقلام تعهدی و جریان­های نقدی فعلی در پیش‌بینی اقلام تعهدی و جریان­های نقدی آتی با پیش‌بینی سودهای آتی‌، پایداری (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جریان­های نقدی، ارتباط مثبت دارد.

برقراری تعادل میان مدیریت سود و بازده از جمله کارکردهای مهم بازار سرمایه است. مدیریت سود و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی بوده که در قالب هزینه سرمایه نمایان می شود . هزینه  سرمایه در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری ،  نقش اساسی ایفا می كند.هزینه سرمایه از نظر مفهومی در ارتباط با بازده مورد انتظار تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته می شود. در صورتی که بازده مورد انتظار از هزینه سرمایه کمتر باشد ارزش واحد اقتصادی کاهش خواهد یافت، بنابراین مدیریت برای حفظ ارزش واحد اقتصادی باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند ، در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. (عثمانی،1381). ازآنجا كه هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است، با میزان ریسك(تغییرات سود) پذیرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفیانی، 1384) شرکت ها در تلاشند تا از طریق تهیه اطلاعات با کیفیت توان پیش بینی جریان های نقد آتی را افزایش و مدیریت سود اطلاعاتی را کاهش دهند (اردستانی، 1386).

هزینه سرمایه برابر میانگین موزون هزینه منابع تامین شده از محل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اینكه در ایران نرخ هزینه تامین مالی از طریق بدهی(نرخ بهره) رقابتی نبوده و معمولا از طریق سیستم بانكی و به صورت دستوری تعیین می شود ، لذا در این تحقیق از میان اجزای هزینه سرمایه ، طبق یک رابطه برحسب فروش و نرخ بهره  محاسبه می شود . بنابراین، در این تحقیق سعی برآن است كه ارتباط مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام  عادی شرکت ها به رویكرد مقایسه ای شرکت های با كیفیت سود بالا و شرکت های با کیفیت سود پایین مورد آزمون تجربی قرار دهد .سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ آنهاست به شرح ذیل می باشد:

آیا بین مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام  عادی شرکت ها رابطه  وجود دارد؟

 


[1] Stein

[2] Fudeberg and Tirole

[3] Pauwels et  al

[4] Graham et al

[5] - Sloan

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی   ارشدحسابداری

قیمت محصول : 75000 تومان

دانلود
برچسب

مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها,

تاريخ : 10 خرداد 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : مهندس كيوان | بازدید : <-PostHit->

مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد درباره تمرین و فعالیت بدنی

مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد درباره تمرین و فعالیت بدنی

فرمت فایل : doc

حجم : 29

صفحات : 26

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد درباره تمرین و فعالیت بدنی

در 26  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

 

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تمرین و فعالیت بدنی

 

2-1.                تمرین و فعالیت بدنی

2-4-1.      مفهوم تمرین و فعالیت بدنی

تمرین بدنی یا نرمش هر نوع فعالیت بدنی است که آمادگی جسمانی، تندرستی و سلامت کلی را افزایش داده یا حفظ می کند. به هرگونه فعالیت یا حركت بدن كه در اثر انقباض و انبساط عضلات اسكلتیایجاد شده،  نیازمند صرف انرژی است، فعالیت بدنی گفته می شود . گروه بندی انواع  فعالیت بدنی با توجه به تعریف آن بر اساس میزان زمان اختصاص یافته در طول روز را به انواع  فعالیت بدنی حین انجام کار، فعالیت بدنی حین نقل و انتقال و یا فعالیت بدنی بعنوان تفریح و استراحت گروه بندی می کنند. تعریفی دیگر از انواع فعالیت بدنی بر اساس احساس شدت وارد شده بر شخص و میزان تلاش وی درحین فعالیت می باشد، که به سه گروه فعالیتهای بدنی  سبک ، متوسط و شدید، براساسمیزانانرژی و اکسیژن مصرفشدهگروه بندی می شود(گرلید[1] و همکاران، 1996).

تمرین بدنی به دلایل مختلف از جمله تقویت عضلات و سیستم قلبی عروقی، کسب مهارت های تمرین بدنی، حفظ یا کاهش وزنو همچنین با هدف تفریح انجام می شود. تمرین بدنی منظم سیستم ایمنی بدنرا تقویت میکند و به جلوگیری از بیماری های فراوانیمانند بیماری های قلبی و عروقی، دیابت نوع ۲ و چاقی مفرطکمک می کند. تمرین بدنی همچنین سلامت روانیرا بهبود می بخشد، به جلوگیری از افسردگی کمک می کند و باعث حفظ و بهبود اعتماد به نفسمثبت میشود. تمرین بدنی حتی باعث خوش اندامی و افزایش جاذبه جنسی فرد میشود که خود در بهبودِ بیشتر اعتماد به نفس موثر است. چاقی در کودکی، یک نگرانی در حال رشد جهانی است حال آن که تمرین بدنی به کاهش برخی از اثرات چاقی دوران کودکیو بزرگسالای مرتبط است(گرلید و همکاران، 1996).

2-4-2.      فعالیت قدرتی

تمرین قدرتی[2]،شیوه‌ی تمرینی خاصی است کـه در آن،مقاومت خارجی برای گسترش توانایی‌های عملکردی عضله،افزایش و کاهش داده می‌شود. به عبارت دیگر، تمرینات قدرتینوعی فعالیت بی هوازی است که طی آن از انقباض عضلانی برای افزایش قدرت و حجم ماهیچه‌ها استفاده می‌شودبرنامه‌های تمرین‌های قدرتی،شبیه هم نیستند و هدف‌های مشترکی نیز ندارند،چون هدف‌های تمرین،با نیازمندی‌های فردی ارتباط دارند.طرح برنامه‌ای مناسب همراه با نظارت هوشمندانه، تمرین مقاومتی را ایـمن،جالب توجه و مفرح می‌کند که برای کودکان لذت بخش خواهد بود.چنانچه تمرینات قدرتی به درستی به کار بروند، فواید زیادی در سلامتی کلی بدن همچون افزایش قدرت و سفتی استخوان‌ها، ماهیچه‌ها، تاندون‌ها و رباط‌ها، بهبود عملکرد مفاصل، افزایش متابولیسم بدن، بهبود عملکرد قلب و تنظیم کلسترول بدن دارند(عیوضی، 1384).در ادامه به طور خلاصه انواع تمرین های قدرتی آورده شده است:

تمرین مقاومتی. اطلاق عنوان تمرین مقاومتی[3]تقریبا به همه‌ی انواع تمرین قدرتی امکان پذیر است. به صورت ویژه، به نوعی از تمرین‌های قدرتی گفته می‌شود که هر نوع تلاشی علیه نیرویی اعمال می‌شود که توسط مقاومت ایجاد شده است (مثلا مقاومت در برابر هل دادن، فشار داده شدن، کشیده شدن، یا خم شدن). تمرینات مقاومتی به منظور افزایش نیرو و اندازه‌ی ماهیچه‌های اسکلتی انجام می‌شوند.


[1]Gerald F

[2]Strength training

[3]Resistance training

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود
برچسب

مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد درباره تمرین و فعالیت بدنی مبانی نظری پژوهش پیشینه پژوهش فصل دوم پایان نامه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد درباره تمرین و فعالیت بدنی,

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

فرمت فایل : docx

حجم : 189

صفحات : 116

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

واژگان کلیدی

معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز

فهرست مطالب

چکیده. 12

مقدمه. 12

فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا. 18

1-1-قلمرو فضا. 18

2-1- منابع حقوقی فضا. 19

-1-3رژیم حقوقی فضا. 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو). 24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost). 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت كنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطورکلی. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی و غیرنظامی از اطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیتهای نظامی فضایی دولتها. 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکلگیری فعالیتهای نظامی در فضا. 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا. 47

1 – 3 – 2 - بند اول ماده چهارم معاهده فضا: سلاح‌های مخرب دسته جمعی 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح‌ آمیز». 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارجاز زمین. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظر حقوق بینالملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده از سلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف و چگونگی به کارگیری موشکهای ضد ماهواره و نظامیگری در فضا 67

1 – 3 – فنآوری فضایی. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فنآوری فضایی. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیرفعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضدماهواره. 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضدماهواره(بالستیک) چین. 72

6 – 3 –اهداف پکناز آزمایش موشک ضد ماهواره. 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا. 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضدماهواره. 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی از طریق ماهواره. 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در براب هر گونه تهدید فضایی. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر بازنگری در معاهده فضا(ost). 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشك ضدماهواره چین براساس ماده 4 معاهدهOST 78

2 – 9 – 3 -بررسی این آزمایش براساس ماده 7 معاهده فضا. 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا. 79

فصلچهارم:استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره ی سوم و واکنش  به آن 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوهای از جنگ. 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 - قانون. 84

1 – 3 – 4 - قانون تاکتیکی. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک. 86

4 – 4 – حاکمیت فضا. 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی بر فضا. 91

1 – 2 - 6 – 4 – حاکمیت مثبت. 92

2 – 2 – 6 – 4 - حاکمیت منفی. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 - پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریكا. 96

9 – 4 - چین. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 - قانون چینی. 100

11 – 4 – بیانیه چین از حاکمیت عمودی در فضا. 101

1 – 11 – 4 - بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. 102

نتیجه گیری. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract112

قیمت محصول : 20000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل,

پایان نامه بررسی فعالیت و انتخاب‌پذیری کاتالیستهای اکسایشی- کاهشی (Redox) در فرآیند زوج شدن اکسایشی متان در راکتور بستر سیال

پایان نامه بررسی فعالیت و انتخاب‌پذیری کاتالیستهای اکسایشی- کاهشی (Redox) در فرآیند زوج شدن اکسایشی متان در راکتور بستر سیال

فرمت فایل : doc

حجم : 3633

صفحات : 112

گروه : شیمی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی فعالیت و انتخاب‌پذیری کاتالیستهای اکسایشی- کاهشی (Redox) در فرآیند زوج شدن اکسایشی متان در راکتور بستر سیال

در این تحقیق فرآیند زوج شدن اکسایشی متان روی کاتالیستهای دارای خاصیت اکسایشی- کاهشی در راکتور بستر سیال بررسی شد. بدین منظور کاتالیست Mn-Na2WO4/SiO2 بعنوان یک کاتالیست دارای خاصیت اکسایشی- کاهشی انتخاب شد. بمنظور بررسی خاصیت فوق در این کاتالیست آزمایشهای حالت گذرا طراحی و انجام شد. سپس به بررسی شرایط مختلف واکنشی روی این کاتالیست در راکتور بستر سیال پرداختیم.

در آزمایشهای حالت گذرا خوراک متان بدون حضور اکسیژن در فاز گاز به صورت یک تغییر پله‌ای روی کاتالیست فرستاده شد و واکنش زوج شدن اکسایشی متان مورد برسی قرار گرفت. خروجی راکتور توسط دو سیستم GC و GC-MS مورد آنالیز قرار گرفت. اثر دماهای مختلف عملیاتی در میزان تولید محصولات زوج شدن نشان داد که کاتالیست مزبور دارای خاصیت اکسایشی- کاهشی است و با افزایش دمای بستر کاتالیستی میزان تحرک اکسیژن شبکه افزایش یافته و بدین ترتیب افزایش در تولید محصولات را شاهد خواهیم بود. اکسیداسیون مجدد بستر کاتالیستی با اکسیژن و تکرار آزمایشها و نتایج دلیل خوبی در تأیید خاصیت اکسایشی-کاهشی کاتالیست است.

در بخش دوم آزمایشهای حالت گذرا در دو دمای 800 و oC850 و با همان شرایط قبلی تکرار شد و درصد تبدیل متان، درصد مولی اجزاء و انتخاب‌پذیری محصولات مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که ابتدا میزان تبدیل متان بالا است و سپس با کاهش اکسیژن کاتالیست و همچنین کاهش سرعت در اختیار قرار دادن آن، میزان تبدیل متان کاهش قابل توجهی می‌یابد.

با توجه به نمودار اجزای مولی محصولات بر حسب زمان در زمانیکه میزان تبدیل بالا است عمده محصولات واکنش زوج شدن C2H6 , C2H4 است. به عبارت دیگر در دقایق اولیه انتخاب پذیری C2+ بالا است ولی با گذشت زمان انتخاب‌پذیری افت محسوس داشته و امکان تشکیل CO روی کاتالیست افزایش می‌یابد. تغییرات فوق در دمای oC850 بدلیل سهولت در اختیار قرار گیری اکسیژن کاتالیست شدیدتر است.

سپس تستهای بررسی عملکرد در راکتور بستر سیال و در شرایط مختلف عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. اثر دمای بستر کاتالیستی، سرعت ظاهری گاز ورودی (دبی حجمی خوراک) و میزان اکسیژن در خوراک ورودی روی بازده و انتخاب‌پذیری کاتالیست پارامترهایی عملیاتی مورد تحقیق بودند و در نهایت مقایسه بین عملکرد بستر ثابت و سیال در شرایط یکسان انجام شد. هنگام انجام فرآیند OCM در بستر سیال، دستیابی به شرایط همدما که اساساً بواسطه اختلاط معکوس فاز جامد می‌باشد، ممکن شد. بالاترین بازده C2+ بدست آمده در راکتور بستر سیال در حدود 9/21% (سرعت ورودی گاز= cm/s 3/4 (دبی حجمی خوراک= sccm478)، دمای بستر کاتالیستی= °C870، 1=Air/ CH4و وزن کاتالیست= g5/3) بود. انتخاب‌پذیری C2+ با افزایش دما هم برای بستر سیال و هم برای بستر ثابت افزایش می‌یابد ولی در گستره دمایی وسیعی از تغییرات دمایی تقریباً ثابت و همواره در بستر سیال بیشتر از بستر ثابت است.

افزایش سرعت ورودی گاز (دبی خوراک) ورودی از 1/2 تا cm/s 1/12 (240 تا sccm 1355) باعث کاهش درصدتبدیل و انتخاب‌پذیری C2+ به ترتیب از مقدار 1/27% به 1/6% و 9/67% به 5/61% می‌شود (1=Air/CH4 و دمای بستر کاتالیستی= °C850).

کاهش میزان اکسیژن موجود در خوراک باعث افزایش انتخاب‌پذیری C2+ از 3/55% به 6/71% و کاهش درصد تبدیل متان از 2/32% به 6/25% می‌شود.

 کلمات کلیدی:

زوج شدن اکسایشی متان- راکتور بستر سیال - کاتالیست-اکسایشی کاهشی- حالت گذرا

فهرست مطالب

چکیده 1

پیش گفتار3

 فصل اول

1-1- مقدمه 4

1-2- زوج شدن اکسایشی متان 6

1-3- مکانیزم واکنش 9

1-4- کاتالیست‌های فرآیند زوج شدن اکسایشی متان 13

1-4-1- فلزات قلیایی و قلیایی خاکی 15

1-4-2- لانتانیدها و اکتنیدها 15

1-4-3- فلزات واسطه 16

1-5- راکتورهای فرآیند OCM 16

1-5-1- راکتور بستر ثابت 17

1-5-2- راکتور غشایی 19

1-5-3- راکتور بستر سیال 20

 فصل دوم: سیال سازی

2-1- مقدمه 22

2-2- پدیده سیالیت 22

2-3- نمودار افت فشار در مقابل سرعت 25

2-4- رفتار مایع مانند یك بستر سیال 28

2-5- مزایا و معایب بسترهای سیال برای عملیات صنعتی 28

2-5-1- مزایا 28

2-5-2- معایب 29

2-6- درهم آمیختن و بهم پیوستن ذرات در دمای بالا 30

2-7- انواع سیالیت گازی بدون حمل ذرات 31

2-8- طبقه بندی Geldart از ذرات 32

 

فصل سوم: زوج شدن اکسایشی متان در راکتور بستر سیال

3-1- مقدمه 35

3-2- تاثیر دما و ترکیب خوراک گاز 36

3-3- اثر سرعت گاز 39

3-4- اثر ارتفاع بستر 41

3-5- اثر اندازه ذرات 44

3-6- اثر حضور اتان در خوراک 45

3-7- اثر رقیق کردن بستر کاتالیستی با جامد بی‌اثر روی عملکرد راکتور 46

3-8- عوامل دیگر 47

3-8-1- اثر ماکزیمم قطر حباب 47

3-8-2- اثر دما در بخش بالایی بستر 47

3-8-3- اثر توزیع خوراک اکسیژن و طراحی توزیع کننده ثانوی 48

 فصل چهارم: فعالیتهای تجربی

بررسی واکنش زوج شدن اکسایشی متان روی کاتالیست Mn/Na2WO4/SiO2 50

4-1- روش ساخت کاتالیست 50

4-2- تعیین مشخصات کاتالیست 51

4-3- بررسی خاصیت اکسایشی- کاهشی کاتالیست در حالت گذرا 51

4-4- بررسی عملکرد کاتالیست 55

4-5- بررسی کاتالیست از دید سیالیت 56

4-6- سیستم تست عملکرد کاتالیست در فرآیند زوج شدن اکسایشی متان 57

4ـ6ـ1ـ بخش خوراك دهی 57

4-6-2- نوع راكتور آزمایشگاهی 59

4-7- سیستم آنالیز 60

4-8- كالیبراسیون سیستم آزمایشگاهی 61

4-8-1- كالیبراسیون كنترل كننده‌ جریان جرمی (MFC) و روتامتر 62

4ـ8ـ2ـ كالیبراسیون دستگاه GC 63

4-8-3- ارائة نمونة محاسبات كالیبراسیون و نتایج حاصل از بررسی عملكرد 63

4-8-4- محاسبات درصد تبدیل متان، انتخاب‌پذیری محصولات و موازنه کربن 64

4-8-4-1- درصد تبدیل متان 64

4-8-4-2- انتخاب‌پذیری محصولات 65

4-8-4-3- موازنه کربن 66

 فصل پنجم: نتایج و بحث

5-1- نتایج تعیین مشخصات کاتالیست 68

5-2- نتایج بررسی خاصیت اکسایشی- کاهشی کاتالیست 69

5-3- نتایج تست عملکرد کاتالیست 77

5-3-1- اثر دما 77

5-3-2- اثر دبی خوراک 80

5-3-3- اثر ترکیب خوراک 86

 فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 88

 مراجع 91

پیوست‌ها 96

ضمیمه – الف 96

ضمیمه – ب98

فهرست شکلها

عنوان شکل صفحه

 شکل 1-1- شبکه واکنش هتروژن OCM بر اساس مدل پیشنهادی Mleczko و Stansch 12

شکل2-1- انواع مختلف تماس یک پیمانه از ذرات به وسیله سیال 23

شکل 2-2- ΔP در مقابل uo برای شن تیز یک اندازه که رفتاری ایده‌آل را نشان می‌دهد 27

شکل2-3-:از سیالیت خارج شدن ذرات 20+16- مش مس 30

شکل 3-1- اثر دما روی تبدیل متان و اکسیژن در ترکیبهای مختلف خوراک 38

شکل 3-2- اثر دما روی انتخاب پذیری و بازده C2+ در ترکیبهای مختلف خوراک 39

شکل 3-3- تاثیر دما روی تبدیل متان و اکسیژن برای سرعتهای مختلف گاز 40

شکل 3-4- اثردما روی انتخاب پذیری و بازده C2+ برای سرعتهای مختلف گاز 41

شکل 3-5- اثر دما روی تبدیل متان و اکسیژن برای ارتفاع های مختلف بستر 42

شکل 3-6- اثر دما روی انتخاب پذیری و بازده C2+ برای ارتفاع های مختلف بستر 43

شکل3-7- اثر اندازه ذرات روی(a) دمای فاز متراکم (b) تبدیل متان (c) تبدیل اکسیژن

(d) انتخاب پذیری C2+ 44

شکل4-1- میکرو راکتور مورد استفاده برای انجام آزمایشات حالت ناپایا 52

شکل4-2- سیستم آزمایش حالت گذرا با تغییرات پله ای 52

شكل 4-3 :شمای ساده‌ایی از Set-up آزمایشگاهی نصب شده جهت تست عملکرد کاتالیستی

فرآیند زوج شدن اکسایشی متان (OCM) 57

شکل 4-4- شمایی از راکتوربستر سیال تست عملکرد کاتالیست 60

شکل 4-5- نمایش سیستم گازکروماتوگراف Carl 400 A مورد استفاده آزمایش 61

شکل 5-1- نتایج آنالیز XRD از نمونه کاتالیست Mn/Na2WO4/SiO2 68

شکل 5-2- تغییر پله‌ای در خوراک ورودی (شرایط عملیاتی: دبی خوراک 10% متان

و آرگون= 20 sccm، oC850=Bed Temperature، mcat=0.1 g) 69

شکل 5-3- تغییر پله‌ای در خوراک ورودی در دماهای مختلف برای شکست مولکولی 30 (اتان)

(شرایط عملیاتی: دبی خوراک 10% متان و آرگون= 20 sccm،

oC850=Bed Temperature، mcat=0.1 g) 71

شکل 5-3- تغییر پله‌ای در خوراک ورودی در دماهای مختلف برای شکست مولکولی 30 (اتان)

(شرایط عملیاتی: دبی خوراک 10% متان و آرگون= 20 sccm،

oC850=Bed Temperature، mcat=0.1 g) 71

شکل 5-5- تغییرات درصدتبدیل متان با زمان در دمای 800 و oC850 بعد از تغییر پله‌ای

در خوراک ورودی از آرگون به مخلوط 10% متان در آرگون 73

شکل 5-6- نمودار تغییرات درصد مولی محصولات در تغییر پله‌ای خوراک در دمای oC800

(شرایط عملیاتی: فشار اتمسفری، 12 L/g cat. h) 74

شکل 5-7- نمودار تغییرات درصد مولی محصولات در تغییر پله‌ای خوراک در دمای oC850

(شرایط عملیاتی: فشار اتمسفری، 12 L/g cat. h) 74

شکل 5-8- تغییرات انتخاب‌پذیری محصولات با زمان در تغییر پله‌ای خوراک ورودی

در دمای oC800 (شرایط عملیاتی: فشار اتمسفری، 12 L/m cat. h) 75

شکل 5-9- تغییرات انتخاب‌پذیری محصولات با زمان در تغییر پله‌ای خوراک ورودی در

دمای oC850 (شرایط عملیاتی: فشار اتمسفری، 12 L/m cat. h) 76

شکل 5-10- اثر دمای بستر کاتالیستی بر درصد تبدیل متان در راکتور بستر ثابت و سیال

(mcat=3.5 g, Feed Flow Rate= 478 sccm, CH4/Air=1) 78

شکل 5-11- اثر دمای بستر کاتالیستی بر گزینش‌پذیری محصولات C2+ در راکتور بستر

ثابت و سیال (mcat=3.5 g, Feed Flow Rate= 478 sccm, CH4/Air=1) 79

شکل 5-12- اثر افزایش سرعت ورودی گاز روی درصد تبدیل متان در راکتور بستر سیال

(mcat=2.0 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 81

شکل 5-13- اثر افزایش سرعت ورودی گاز روی گزینش پذیری محصولات C2+ در راکتور بستر سیال

(mcat=2.0 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 81

شکل 5-14- اثر افزایش دبی خوراک روی گزینش پذیری محصولات در راکتور بستر سیال

(mcat=2.0 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 82

شکل 5-15- اثر افزایش سرعت ورودی گاز روی گزینش‌پذیری محصولات در راکتور بستر سیال

(mcat=3.5 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 83

شکل 5-16- تغییرات درصد تبدیل متان با سرعت ورودی گاز. مقایسه بین عملکرد راکتور بستر

ثابت و سیال در شرایط عملیاتی یکسان (mcat=3.5 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 84

شکل 5-17- تغییرات گزینش پذیری C2+ با سرعت ورودی گاز. مقایسه بین عملکرد راکتور بستر

ثابت و سیال در شرایط عملیاتی یکسان (mcat=3.5 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 85

شکل 5- 18- اثر تغییرات نسبت متان به هوا در خوراک ورودی روی درصدتبدیل متان.مقایسه

بین عملکرد بستر سیال و بستر ثابت (mCat=3.5 g, Bed Temperature=850oC,

Feed Flow Rate=478 sccm) 86

شکل 5- 19- اثر تغییرات نسبت متان به هوا در خوراک ورودی روی گزینش پذیری C2+.مقایسه

بین عملکرد بستر سیال و بستر ثابت (mCat=3.5 g, Bed Temperature=850oC,

Feed Flow Rate=478 sccm) 87

فهرست جداول

عنوان جدولصفحه

 جدول 3-1- اثر حضور اتان در خوراک ورودی به راکتور بستر سیال روی کاتالیست Li/MgO45

جدول 4-1- مشخصات گازهای مورداستفاده در سیستم‌های آزمایشگاهیOCM 58

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی فعالیت و انتخاب‌پذیری کاتالیستهای اکسایشی کاهشی (Redox) در فرآیند زوج شدن اکسایشی متان در راکتور بستر سیال


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی فعالیت و انتخاب‌پذیری کاتالیستهای اکسایشی- کاهشی (Redox) در فرآیند زوج شدن اکسایشی,

(پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت

(پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت

فرمت فایل : doc

حجم : 748

صفحات : 184

گروه : پژوهش ها

توضیحات محصول :

(پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت

 

چكیده :

پس از انقلاب اقدامات زیادی در خصوص بهبود شرایط زندگی روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به عمل آمده است در این راستا فعالتیهای انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده گردید و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوین آنها به این نتیجه رسیدیم كه فعالیتهای متنوع اثرات یكسانی بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتی كوثر به مهاجرت پذیری برخی روستاهای اشتهارد كمك كرده است اقدامات هیأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائیانی شده است كه زمین دریافت كرده اند و اشتغال زائی خوبی برای افراد بی كار ایجاد كرده است . دامدارانی كه مجوز بهسازی دریافت كرده بودند نیز اشتغال زائی خانوادگی خوبی را ایجاد كرده اند در ضمن با مقایسة روند مهاجرت در سالهای اخیر و طرح های اجرا شده در سه روستای این بخش این نتیجه حاصل شد كه روستائی كه طرح های زیادی در آن اجرا شده بود مهاجر پذیر تر بود و روستایی كه طرح های كمتری در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .

با محاسبة خالص مهاجرت روستاهای بخش اشتهارد با فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدیم كه در مجموع روستاهای این بخش دارای خالص مهاجرت منفی بوده ومهاجر فرست می باشند یعنی با وجود اشتغال‌زایی فعالیت های جهاد مهاجرت از روستاها ادامه یافته‌است و این فعالیت ها نتوانسته تمام روستائیان را منتفع گرداند .


1-1مقدمه:

در این فصل به رابطه بین مهاجرت وتوسعه اشاره ای مختصر نموده ایم. سپس بیان مساله را مطرح كرده ایم.

در قسمت بعدی سهم  برنامه های عمرانی اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ایم تا سهم كم بودجه های عمرانی را به روشنی در زمان قبل از سال 1357 نشان دهیم.

اهمیت موضوع تحقیق نیز در ادامه آمده است پس از آن دلایل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بیان نموده ایم.

تعاریف عملیاتی، محدوده تحقیق ومحدودیت های  تحقیق از موارد قابل ذكری است كه در این فصل گرد آمده است.

 

1-2 مهاجرت كمك به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن:

روستا نخستین سكونت گاه بشری وبستر فعالیت های كشاورزی بوده است. به مرور زمان و با گسترش شهرها ساكنان روستاها بدلیل امكانات و زمینه های مناسب اشتغالی كه در شهرها وجود داشت به سمت شهرها كشیده شدند.

مهاجرت به شهرها درآفریقا، آسیا وآمریكای لاتین با نرخ بی سابقه ای جریان دارد و دلیل عمده آن ركود اقتصادی در مناطق روستایی بوده است.

اگر با دیدی تاریخی به این موضوع نگاه كنیم متوجه می شویم با انجام فعالیتهایی كه در محیط های روستایی صورت گرفته تغییراتی نیز در این محیط ها ایجاد شده است.مثلا با انجام برنامه اصلاحات ارضی تغییرات متفاوتی در محیط های روستایی مشاهده می شود تجربه اصلاحات ارضی هند نشان داد كه فرد روستایی از این اصلاحات  سودی نبرده ولی تجربه كشور كره جنوبی موضوع دیگری را نشان میدهد. لذا این تغیرات از كشوری به كشور دیگر متفاوت است.برای بیان بهتر این موضوع به مثال دیگری اشاره می كنیم در كشوری ممكن است احداث راهها وبهبود شبكه سراسری باعث گردد روستائیان به راحتی به محل كار خود رفت و آمد كنندوسكونتگاه خود را تغییر ندهند ولی در كشور دیگر ممكن است باعث كاهش هزینه مهاجرت گردد وروستائیان تشویق به مهاجرت شوند.

عمران روستاها شامل فعالیت هایی از قبیل امور زیربنایی ،خدماتی،فرهنگی و... بوده وبعنوان جزئی از راهبرد توسعه روستایی قابل بررسی است.هدف بنیادین برنامه های توسعه روستایی همبسته بازسازی سبك زندگی روستایی از طریق فراهم آوردن امكانات زیربنایی اجتماعی و فیزیكی در مناطق روستایی است.علت مهاجرت كسانی كه به شهر مهاجرت می كنند نه تنها شغل بلكه دسترسی به آموزش درمان ومسكن با كیفیت تر نیز هست لذا بهبود بخشیدن به شرایط زندگی كه هدف توسعه روستایی همبسته است،باید تاثیر مهمی در جریان های مهاجرت داشته باشد. بعلاوه عده ای اعتقاد دارند كه مهاجرت رشد اقتصادی را تحریك وتقویت می كند كه تفكر آنهارا در مدل زیر نشان میدهیم.

 

حركت نیروی كار از محیط فعالیتهای روستایی كم بازده به سمت بخش های نوین خدماتی وشهری

 

افزایش سطح متوسط درآمدها

 

تحریك رشد اقتصادی

و در نهایت پدیده مهاجرت به توسع كمك می كند چرا كه رشد اقتصادی یكی از اجزاء توسعه است.

عده ای دیگر نیز اعتقاد دارند كه مهاجرت برای مناطق روستایی وشهری زیان هایی را به دنبال داشته ورفاه اجتماعی را تقلیل داده است. كه نحوه تفكر آنها را به شكل زیر نشان می دهیم.

 


با ازدحام جهت در مناطق شهری به علل مهاجرت (روستایی،سایركشورها) وافزایش طبیعی جمعیت(افزایش طبیعی جمعیت بومی+جمعیت مهاجر،جمعیت مناطقی كه در نتیجه آلودگی مناطق شهری، تمركز ثروت ودرآمد وسرمایه انسانی،  منافع فردی،  زیان های وارده به مناطق شهری وروستایی،رفاه اجتماعی. الحاق به شهر جزء مناطق شهری محسوب می شوند و..)

  

 

آلودگی مناطق شهری

 

تمركز ثروت و درآمد وسرمایة انسانی

  

 

منافع فردی

 

زیانهای وارده به مناطق شهری و روستایی

 -

 

 

رفاه اجتماعی

 


مطالعاتی كه در كشورهای مختلف ازقبیل(هند،كره جنوبی ، اندونزی ، ونزوئلا ، تانزانیا ، مالزی ، برزیل ، پاكستان ، لهستان و...)صورت گرفته است نشان می دهند  كه فعالیت های عمرانی و اقتصادی اثرات مختلفی بر روند مهاجرت داشته برخی از این فعالیت ها مهاجرت را افزایش می دهد و برخی دیگر ان را كاهش می دهند.

 

1-3 بیان مساله:

مطالعات روستایی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران متعددی از جمله  جامعه شناسان، جغرافی دانان واقتصاد دانان بوده است  وهریك با ملاك های خود به روستا ومسایل آن نگریسته اند.

با مطالعه آثار این پژوهشگران می توان استعدادهای مناطق روستایی را شناسایی نمود و از این استعدادها در جهت توسعه روستا بهره برد.

مهاجرت از نقاط روستایی به شهرها واز نقاط كمتر توسعه یافته به نقاط توسعه یافته تر مشكلات خاصی ایجاد كرده ودر بسیاری از كشورها« پدیده مهاجرت»  تبدیل با «  مشكل مهاجرت »شده          است(جوان ،1380)

تهران بصورت یك قطب مهاجرپذیر در قبل از سال 1365 ومهاجرپذیر ومهاجر فرست درسال 1375 ظاهر گردیده است(مقایسه سرشماری های عمومی نفوس ومسكن سالهای 65و75)

تهران بعنوان مركز سیاسی كشور بیشترین امكانات زیربنایی تولیدی،خدماتی،توزیعی وتسهیلات اجتماعی ودرمانی را در خود جای داده است.بدیهی است در یك نگاه كلی تمركز اغلب امكانات د رتهران چهره توسعه یافته ای را از آن در ذهن افراد منعكس می سازد. تهران حدود18% مهاجران كل كشور را در دهه 75-65 به سوی خود جلب كرده است. گروه عمده ای از دانشجویان در مراكز بخش دولتی وغیردولتی مشغول به تحصیلند حدود نیمی از اعضاء هیات علمی دانشگاههای دولتی  در تهران زندگی می كنند.

از نظر خدمات درمانی = بهداشتی استان تهران به یك سطح استاندارد دست یافته است وبرای هر 1000 نفر 9/2 تخت بیمارستانی وجود دارد در حالی كه در سطح كشور برای هر هزار نفر 73/1تخت وجوددارد. از نظر فرصت های اشتغال بویژه در زمینه صنعت 2/31 درصد كارخانه های بزرگ كشور در استان تهران مستقر شده است.

از نظر امكانات فرهنگی، تفریحی استان تهران در مقایسه با هر كدام از سایر استان های كشور وضعیت بهتری را دارا است(مجله برنامه و بودجه سال  س 1376)

حال این سئوال پیش می آید كه آیا  با ارائه امكانات وخدمات بهتر به روستائیان وتوجه به مبدا (روستا) مهاجرت سیرنزولی خواهد گرفت یا خیر؟

عمران وتوسعه پدیده پیچیده ای است كه دلالت بر یك مفهوم كلی می كند كه خود ممكن است به عنوان رشد اقتصادی تفهیم گردد ویك مفهوم كیفی كه خود میتواند به عنوان ایده خوشبختی وسعادت ورفاه عمومی مردم روستاها ارائه شود.رشد اقتصادی پدیده ای است كه بوسیله افزایش درامد ملی ودرآمد سرانه قابل اندازه گیری است. افزایش درآمد سرانه رفاه وخوشبختی مردم را درپی دارد كه ارتقاء مردم به استاندارد زندگی بالاتری شاخصه آن است. استاندارد زندگی هم یك تصور پیچیده ای است كه اندازه گیری كمی ان مشكل است وشامل عوامل متعدد و  مختلفی از قبیل سطح برخورداری مردم از امكانات عمومی مانند غذا، لباس،مسكن،بهداشت،آموزش وپرورش تفریحات سالم امنیت واقناع روحی می باشد.

هدف عمران وتوسعه روستایی به موازات افزایش تولید ودرامد شامل توزیع عادلانه درامد،افزایش اشتغال ،بهداشت ومسكن بهتر، تغذیه بهتر برای همه روستائیان ،توسعه وتعمیم موقعیت های آموزشی برای همه تقویت امور اداره بوسیله خود روستائیان از طریق تعاون وتفاهم، ریشه كن كردن فقر روستایی واعتلای عدالت اجتماعی درسطح روستاها می باشد(عبدالحمید خان،1345)

البته به موضوع فوق 2 ایراد وارد است.

اولا: عمران وتوسعه روستایی را نمی توان مترادف یكدیگر شمرد زیرا در این صورت به مشكلی بر می خوریم روستاهایی وجود دارد كه طرح های عمرانی زیادی در آنها اجرا شده است در حالی كه امروزه جمعیت كمی را در خود جای داده اند ویا خالی از سكنه شده اند. لذا طرح های عمرانی هیچ كمكی به فقیرترین وحاشیه ای ترین افراد كه در توسعه روستایی بسیار مورد توجه هستند نكرده                     است (میردامادی،1384)

ثانیا: همیشه افزایش درامد سرانه ملاك خوشبختی مردم نیست.بلكه بایستی برابری در توزیع درآمدهانیز مدنظر قرار گیرد.مثلا ممكن است در كشوری درآمد سرانه بالا باشد ولی دهك هایی بیشترین درآمد را به خود اختصاص داده باشند وبه تعبیر دیگری گروه اندكی از افراد جامعه سهم  نسبتا زیادی از درآمد كل را به خود اختصاص داده باشند(طبیبیان ،1382)

 

1-4مروری بر تاثیرات برنامه های عمرانی (1356-1327)درروند مهاجرت روستائیان به شهرها:

برنامه های عمرانی اجرا شده طی سالهای 1356-1327 متشكل از 2برنامه هفت ساله(برنامه اول ودوم عمرانی)وسه برنامه پنج سالهس (برنامه سوم تا پنجم عمرانی )بود.

 


1-4-1:برنامه عمرانی (1334-1227):

بخش كشاورزی 8/24 درصد از كل اعتبارات را به خود اختصاص داد وبعنوان یك اولویت مطرح گردید. در بخش كشاورزی عمران ناحیه ای در دشت مغان مدنظر بود.

راههای درجه یك ودو كه به شهرها ختم می شد و ایجاد بنادر وایستگاههای راه آهن نیز به توسعه شهری كمك فراوانی كرد. درواقع اعتبارات تخصیص یافته به تجهیز وتوسعه شهرها مربوط بوده و میتوانست در امر مهاجرت روستائیان به شهرها موثر واقع شود. طی این دوره بحث « ملی كردن » صنعت نفت پیش آمد وانگلیس نیز نفت ایران را تحریم كرد ولذا پولی برای پروژه ها مهیا نشد وبرنامه اول به مدت دوسال اجرا شد.در این برنامه بخش معینی برای عمران روستاها وجود نداشت.

 

1-4-2 برنامه عمرانی دوم(1344-1331):

فصل كشاورزی وآبیاری 1/31 درصد از هزینه هارا دربرداشت كه برای سد سازی واتمام پروژه های برنامه اول در نظر گرفته شده بود. در این دوره مكانیزاسیون كشاورزی مورد توجه قرار گرفت كه در سالهای اتی نقش خود را نشان دادو باعث جانشینی ماشین بجای نیروی كار ودر نتیجه بیكاری روستائیان و در نهایت باعث مهاجرت های روستایی گردید.

  در این دوره صنعت نساجی،صنعت قند وصنعت سیمان 4/77 درصد از اعتبارات هزینه شده فصل صنایع ومعادن راجذب كرده بودند بطور عمده در شهرها وحومه آنها احداث شدند كه نیاز این كارخانه ها به نیروی كار به مهاجرت روستائیان انجامید.

تنها موردی كه مختص به روستاها بود فعالیت عمران دهات واراضی بایر نام داشت.

در این برنامه 5/4 درصد از سهم بخش كشاورزی برای عمران 65000 ده (كه بیش از 70% جمعیت كشور را در خود جای داده بود) هزینه گردید.

 

1-4-3 برنامه عمرانی سوم(1346-1342):

در این برنامه چرخش الگوی توسعه اقتصادی از محوریت بخش كشاورزی به مبنا قرار گرفتن صنعت را شاهد هستیم.

طی این برنامه شاهد افزایش بیكاری هستیم و در كل سیاست های تعیین شده نتیجه عكس داد(باری یر، 1363) كشاورزی و آبیاری 1/23 درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داد.

از این مقدار 8/45 درصد مربوط به آبیاری و 2/54 درصد در جهت اجرای اصلاحات ارضی مصرف شد.

انجام اصلاحات ارضی در طول این برنامه كه موجب مهاجرت هزاران روستایی به شهرها وتشدید رشد بخش خصوصی شد از یك سو نیروی كار ارزان برای فعالیت های اقتصادی در شهرها،اعم ازصنعت، ساختمان وخدمات را فراهم ساخت و از سوی دیگر بازارهای روستایی را به روی كالاهای وارداتی گشود.

در بخش صنعت هم اولویت این برنامه ورود واستقرار صنایع ساختمانی وكالاهای سرمایه ای وواسطه ای قرار داشت كه برایند آنها جلب وجذب مهاجران روستایی بیشتر برای انبوه سازی وفعالیت های ساختمانی وگسترش فیزیكی شهری وتوسعه شهرنشینی بود.

در این برنامه عمران روستایی جزیی از بخش كشاورزی در نظر گرفته شد ولی جایگاه خاص ومعینی برای آن منظور نشده بود در مجموع در مورد عمران وتوسعه روستایی هدف مشخص وجامعی دنبال نمی شد.اگرسهم اعتبارات عمران روستایی(73/4 میلیارد ریال) را با سهم اعتبارات عمران شهری(2/7 میلیارد ریال) را با هم مقایسه كنیم درمی یابیم كه عمران شهری اولویت بیشتری داشته است.

سرمایه گذاری عمرانی برای هر فرد روستایی 76 ریال بود كه این مبلغ 40/1 سرمایه ای است كه برای هر فرد شهری از طرف دولت سرمایه گذاری شده بود.این توزیع نابرابر به روشنی شكاف عمیق موجود بین شهر و روستا را نشان می دهد. این امر مشوق مهاجرت میلیون ها روستایی به شهرهامی شد بطوری كه روند  افزایش مهاجرت از سال 1345 به بعد شتاب گرفت.

د:برنامه عمرانی چهارم(1351-1347):

فصل كشاورزی ودامپروری از كل درصدهای پرداختی برنامه 1/8 درصد را كسب كرد.لذا سرمایه گذاری كافی برای توسعه بخش كشاورزی انجام نگرفت تا بدینوسیله وضع درآمد كشاورزان هم اندكی بهبود یابد زیرا اولین ومهمترین عامل موثر در مهاجرت روستائیان به شهرها كم درآمدی وسختی معاش آنان بود عمران شهری و ساختمان ومسكن دو فصلی بود كه روی هم رفته تاثیر مستقیم و به سزایی در افزایش روند مهاجرت روستایی داشتند.چرا كه ساختمان سازی كه به نیروی كار ساده وبدون تخصص نیاز داشت كارگران خود را از میان مهاجران روستایی در شهرها جذب می كرد.

در این برنامه تاكید زیادی بر صنعتی شدن گردیده بود.ولذا دولت به ایجاد صنایع سنگین مانند كارخانه ماشین سازی تبریز واراك وذوب آهن اصفهان در نزدیكی شهرهای تبریز، اراك و اصفهان مبادرت نمود. یكی از شروط لازم برای تولید آن كارخانه ها تامین نیروی انسانی مورد نیاز بود لذا تحقق این امر مستلزم تشدید حركت انتقالی جمعیت از روستا به شهر بود.

طی این برنامه فصل مجزایی با 9/8 میلیارد ریال بعنوان « نوسازی ده ها » در نظر گرفته شد.عمران روستایی در برنامه عمرانی چهارم از اهداف وسیاستهای نسبتا مشخص تری برخوردار بود ولی درآن به صورت بلندپروازانه ای برجنبه های رفاهی عمران روستایی تاكید شده بود و در نهایت در این برنامه عمران وتوسعه روستایی محدود به بعد فیزیكی عمران ده ها ومنحصر به ایجاد بعضی از تاسیسات شد.

 

1-4-5 برنامه عمرانی پنجم(1356-1352):

فصل كشاورزی و منابع طبیعی 6/6 درصد از  كل اعتبارات برنامه را به خود اختصاص دادند كه این میزان بودجه با توجه به جمعیت شاغل در بخش كشاورزی بسیاراندك بود. درمجموع می توان گفت كه مقدار قابل توجهی از اعتبارات عمرانی این برنامه صرف اموری شد كه افزایش روند جابجایی جمعیت از روستاها به شهرها را در پی داشت وسالهای دهه 1350دوره مهاجرت های شدید روستایی به شمار می آید زیرا دراین دوره از یك سو شاهد افزایش چشم گیر درامد كشوراز محل «فروش نفت» وسرازیر شدن درآمدهای اضافی به بخش های مختلف شهری هستیم كه نتیجه آن احداث كارخانه های جدید وافزایش سهم اشتغال در بخش خدمات بود. از سوی دیگر با تشدید عملكرد عوامل جاذبه شهری در اثر ساخت وسازها وفعالیت های عمرانی در شهرهای بزرگ وقوت یافتن عوامل دافعه روستا به دلیل افزایش فشارهای جمعیتی مهاجرت های مذكور سرعت زیادی داشت.هر دو مورد فوق باعث روانه شدن سیل نیروی كار روستایی به شهرها بود.

سهم بودجه عمران ونوسازی روستاها از كل بودجه عمرانی 8/1 درصد بود.

در این برنامه تجهیز نیروی انسانی لازم ومواد مصالح مورد نیاز برای ایجاد راههای روستایی وگسترش شبكه انتقال نیرو به روستاها بسیار مشكل بود.

در سال 1355 صرفه جوئی در مصرف اعتبارات عمرانی آغاز شد ومحروم كردن روستاها آسانتر از همه جا بود.

لذا اغلب طرح های پیش بینی شده به اجرا در نیامد (مرتضوی تبریزی1383)

لذا ذكر این ضرب المثل در اینجا خالی از لطف نیست فقرا آخرین افرادی هستند كه استخدام می شوند واولین افرادی هستند كه اخراج می شوند( چمبرز ، 1997 )

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 همراه با تغییر نگرش كلی در سطح كشور برخورد با روستا ومسایل مربوط به ان دچار دگرگونی شد و با توجه به اهداف وماهیت انقلاب جهت گیری قانون اساسی برای رشد واعتلای جامعه انسانی تجدید سازمان وجهت گیری كل نظام در ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی ، وعدالت اجتماعی سازمان ها ونهادهای دولتی مختلفی تشكیل شدند كه یكی از نهادهای تشكیل شده  جهاد سازندگی بود(ركن الدین افتخاری،1370)

جهاد سازندگی بعنوان اصی ترین ارگان عهده دار وظایف دولت در توسعه روستاها ،سرمایه گذاری نسبتا قابل توجهی در زمینه های آموزشی،بهداشتی،كشاورزی وبطور كلی در زمینه ارائه خدمات زیربنایی انجام داده است. یكی از اهداف این گونه فعالیت ها كاهش نرخ مهاجرت روستائیان به شهرها می باشد. لذا در این تحقیق میزان دستیابی با این هدف مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

در سال 1379 جهاد سازندگی ووزارت كشاورزی ادغام شدند و وزارتخانه جدید جهاد كشاورزی شكل گرفت.ازآنجا كه هم اكنون نیز فعالیت های جهاد كشاورزی مرتبط با محیط های روستایی است و شهرك صنعتی كوثر كه توسط اداره عمران جهادسازندگی شكل گرفته توسط اداره جهاد كشاورزی اداره می شود لذا از لفظ جهادكشاورزی بجای جهاد سازندگی در عنوان تحقیق استفاده گردید.

 

1-5 اهمیت موضوع:

اهمیت بررسی این موضوع از دو جهت قابل تامل وتوجه است.

1)توجه زیادی كه پس از انقلاب اسلامی به عمران روستاها داده شده است.

2)مساله مهاجرت روستایی

 توسعه اقتصادی تاریخی اروپای غربی و ایالات متحده آمریكا با تغییر مكان نیروی كار از مناطق روستایی به مناطق شهری همراه بود(یعنی مهاجرت از مناطق كشاورزی به مناطق صنعتی)

در فاصله سالهای1940-1820حدود60 میلیون نفر اروپایی به آمریكا مهاجرت كردند(فیلیپ مارتین،1383)

ولی مهاجرت مازاد بر فرصت های شغلی هم نشانه توسعه نیافتگی كشورهای جهان سوم وهم عامل كمك كننده وبه عقب ماندگی این كشورهاست.(تودارو،1942)

مهاجرت های بی رویه در كشورهای جهان سوم اثرات سوئی را در نقاط مهاجر فرست (روستا)ومهاجر پذیر شهر بجا می گذارد.

اثرات منفی مهاجرت بر مبدا عبارتنداز:

1-كاهش نیروی كار در روستاها

2-افزایش دستمزد كارگران روستایی

3-ركود كشاورزی

4-كاهش كیفیت نیروی كار( ازطریق مهاجرت تحصیل كرده ترها)

مهاجرت باعث خروج افرادی از مناطق روستایی میشود كه میتوانستند كشاورزی را نوسازی كرده وشیوه های جدید در آن بكار برند

(1975،Addo) 

اثرات منفی مهاجرت بر مقصد عبارتند از:

1-افزایش تقاضا برای تسهیلات

2-افزایش قیمت زمین واجاره

3-كاهش دستمزدها از طریق افزایش عرضه نیروی كار

4-حاشیه نشینی

5-بیكاری وكم كاری و ..........

این موارد اهمیت مطالعه مهاجرت های روستایی را آشكار می سازد.

هدف بیشتر راهبردهای توسعه روستایی كند كردن آهنگ مهاجرت روستائیان به شهرهاست. از آنجا كه اغلب روستانشینان به دلیل كمبود وشغل ویادرآمد مناسب مهاجرت می كنند، با افزایش فرصت های شغلی كشاورزی و غیركشاورزی وبالابردن درآمد میتوان انتظار داشت كه مهاجرت از نقاط روستایی كاهش یابد.

از گذشته دو  راهبرد توسعه روستایی بكار گرفته شده است: یكی سیاست توسعه كشاورزی سرمایه بر و  دیگری سیاست توسعه روستایی همبسته (الف)سیاست توسعه كشاورزی

تاپیش از نیمه دهه 1970 بیشتر برنامه های توسعه روستایی همان توسعه كشاورزی سرمایه بر بود. هدف این گونه برنامه ها افزایش تولید به كمك استفاده از تكنولوژی پیشرفته است بدون توجه به جنبه های اشتغال یا برابری. این برنامه ها در كاهش روند مهاجرت روستائیان به شهرها در حد گسترده ای شكست خوردند.یكی از دلایل كه تكنولوژی جدید اشتغال اندكی را بوجود می آورد همراهی این برنامه ها با استفاده بیش از حد از روش ماشینی دركشتزارهای بزرگ بوده است. كشتزارهای بزرگ كارگر مزد بگیر استخدام می كنند وهدفشان به دست آوردن حداكثر سود است. این گونه كشتزارها اغلب می توانند بهره وری كار را افزایش دهند ولی به اندازه كشتزارهای كوچك خانوادگی اشتغال ایجاد نكرده وزمین زیادی را مورد استفاده قرارنمی دهند (Ishikawa.1978)  

ب)توسعه روستایی همبسته:

این نوع سیاست شامل اصلاحات ارضی عرضه اعتبارات وامكانات فیزیكی وزیر بنایی بكارگیری تكنولوژی كاربر دركشاورزی بهبودبخشیدن به بهداشت وسلامت روستایی افزایش فرصت های شغلی غیركشاورزی در مناطق روستایی و خط مشی های حمایتی در سطح ملی می شود.

این فعالیت ها تاثیرات مختلفی بر مهاجرت روستائیان دارند. ولی در مجموع  می توان گفت این فعالیت ها می تواند فاصله توسعه ای بین شهر وروستا را كم كرده وانگیزه روستائیان را برای مهاجرت كمتر ووابستگی آنان را به روستا و فعالیت های روستایی بیشتر نماید.

 

1-6 دلایل انتخاب موضوع

برای كاهش مهاجرت های روستائیان به شهرها همواره اقدامات مختلفی در نقاط گوناگون صورت  گرفته است.

خط مش های اشتغال و درآمد ایجاد مشاغل بیشتر با سطوح درآمد بالاتر در مناطق روستایی تغییر در تكنولوژی تولید،اصلاحات ارضی،پروژه كار عمومی روستایی، عدم تمركز صنعتی و...

 

توسعه روستایی منسجم  كه به دنبال اصلاحات ارضی می آید تا سیستم پشتیبانی را برای كشاورزان كوچك عرضه كند كه شامل عرضه كامل تكنولوژی جدید،اعتبار،نهادها،بازاریابی وخدمات اجتماعی می باشد.شهری شدن پراكنده:شامل ایجاد مشاغل غیركشاورزی و....(فیندلی ،1373)

ا ما این فعالیت ها واقعا چه تاثیر بر روند مهاجرت داشته است. این فعالیت ها با هزینه های زیادی كه داشته اند به كجا رسیده اند. كدام یك از موارد فوق تاثیر بیشتری بر كاهش روند مهاجرت روستائیان دارد.

همه این موارد باعث شد كه موضوع تحقیق برای بررسی خیلی جالب به نظر برسد و  این موضوع را برای كندوكاو برگزیدیم.

عامل دیگری كه علاقه محقق را برای انتخاب موضوع  بیشتر نمود این بود كه برخی افراد  فعالیتهای صورت گرفته را قطعا در كاهش مهاجرت های روستایی بخش اشتهارد موثر میدانند ولی هیچ سندی برای گفته های خویش ندارند.

 

1-7 تعاریف عملیاتی:

1-7-1 روستا:

روستا عمدتا یك واحد همگن طبیعی ،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وكالبدی است كه از یك مركز جمعیتی ومحل كار وسكونت (اعم از پیوسته یا پراكنده) با حوزه وقلمروی معین ثبتی یا عرفی تشكیل می شود اكثر ساكنان شاغل دائمی آن بطورمستقیم یا غیرمستقیم به یكی از فعالیت های اصلی زراعی ،دامداری ،باغداری،صیادی،صنایع دستی یا تركیبی از این فعالیت ها اشتغال دارند و از آن ارتزاق می نمایند.(مرتضوی تبریزی،1383)

1-7-2-مهاجرت:

مهاجرت شكلی از حركت جغرافیایی یا « تحرك مكانی » است كه بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد.این تحرك جغرافیایی «تغییر اقامتگاه » از مبدا یا محل حركت به مقصد یا محل ورود می باشد از لحاظ « مدت زمانی » دائمی بوده و از نظر جهت مهاجرت داخلی و از نوع روستایی-شهری می باشد. همچنین تغییر در « محل فعالیت » از دیگر مشخصه های مهاجرت است.

1-7-3 فعالیت های عمرانی:

منظور از فعالیت های عمرانی فعالیت های اداره عمران جهاد سازندگی شهرستان كرج در بخش اشتهارد است. این فعالیت ها عبارتنداز احداث شبكه دفع وفاضلات آب آشامیدنی ،نگهداری راه روستایی،برق رسانی،تجمع صنایع در شهرك صنعتی كوثر، احداث راه روستایی و...

1-7-4 فعالیت های  اقتصادی:

منظور فعالیت هایی است كه جهادسازندگی در آن دخیل بوده است وتاثیرات اقتصادی مبتنی بر روستائیان بخش اشتهارد داشته است.

1-7-5 واگذاری زمین در روستا:

منظورزمین است كه توسط هیات 7 نفره در بخش اشتهارد درقالب مشاع واگذار شده است.

1-8 محدوده تحقیق:

الف:محدوده زمانی:این تحقیق در سال 1385-1384صورت خواهد گرفت.

ب:محدوده مكانی:این تحقیق در بخش اشتهارد انجام خواهدگرفت.كه ابتدا به معرفی اجمالی شهرستان كرج وسپس به معرفی بخش اشتهارد خواهیم پرداخت.

 1-8-1 معرفی اجمالی شهرستان كرج:

 وجه تسمیه كرج :

الف:كرج از كلمه كراج به معنی بانگ وفریاد آمده است زیرا در تپه آتشگاه وكوههای مراد تپه وكلاك وقلعه دختر وشهرستانك.در ایام تابستان برای خبر رساندن ودیده بانی آتش افروزی می شد ودر مواقع جنگ بدینوسیله از هجوم دشمنان با خبر می شدند (سیمای بخش كشاورزی شهرستان كرج،1384)

ب:لفظ كرج از كلمات كرژ به معنای كوهپایه ،كرزوكرزه به معنای كشت وزراعت وپله بندی وكرت بندی زمینه های شیب دار كوهپایه است.(همان منبع)

 

1-8-2 موقعیت شهرستان كرج

شهرستان كرج یكی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان تهران بوده وبعلت اینكه جمعیت آن تقریبا نمونه ای از جمعیت كل كشور است به این شهرستان لقب ایران كوچك داده اند.

شهرستان كرج یكی از شهرستان های استان تهران با مركزیت شهر كرج می‌باشد این شهرستان دارای 6 شهر (كرج –اشتهارد-كمالشهر-گرمدره-مشكین دشت وماهدشت ) و سه بخش(مركزی،آسارا واشتهارد) و 7دهستان (پلنگ آباد-كمال آباد-گرمدره-محمدآباد-آسارا ، آدران و نساء ) می‌باشد.(سالنامه آماری،استان تهران ،1382) جمعیت شهرستان 5/1 میلیون نفر و وسعت آن 2475 كیلومتر مربع می باشد.(شناسنامه روستاهای شهرستان كرج،1385)

طول شرقی شهرستان از 9 دقیقه 50 درجه تا 31 دقیقه و51 درجه وعرض شمالی آن از 32 دقیقه و 35 درجه تا 12دقیقه و36 درجه امتداد دارد(سالنامه آماری استان تهران،1382)

موقعیت شهرستان كرج به گونه ای است كه 12 استان از طریق این شهرستان می توانند به پایتخت دسترسی یابند.(شناسنامه روستایی شهرستان كرج 1385)

 

1-8-3 توسعه ورونق اقتصادی شهرستان كرج:

احداث جاده چالوس وتاسیس كارخانه قند وایجاد مدرسه عالی كشاورزی از مهمترین اقداماتی هستند كه سبب توسعه شهر كرج شده اند(سیمای كشاورزی شهرستان كرج،1384)

وجود تالار بورس بسیار فعال 220 شعبه بانكی ، فرودگاه پیام مهرشهر،منطقه ویژه اقتصادی ،60 اتحادیه فعال صنفی با 40 هزار عضو،3000 واحد صنعتی وتولیدی بارزترین نشانه های رونق اقتصادی منطقه است(شناسنامه روستاهای شهرستان كرج،1385)

 د

 


فهرست مطالب

 


عناوین                                                                                                       صفحه 

چكیده                                                                                                            1

فصل اول

1-1            مقدمه                                                                                                   2

1-2           مهاجرت كمك به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن                                          2 

1-3           بیان مسأله                                                                                              4 

1-4     مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (1356-1327) در روند مهارجت روستائیان
به شهرها                                                                                               6 

1-4-1 برنامه اول عمران (1345-1327)                                                                     7

1-4-2 برنامة دوم عمرانی (1344-1331)                                                                             7

1-4-3 برنامة سوم عمرانی (1346-1342)                                                                   7

1-4-4 برنامه چهارم عمرانی (1351 – 1347 )                                                             8

1-4-5 برنامه پنجم عمرانی (1356-1352)                                                                  9

1-5 : اهمیت موضوع                                                                                         10 

1-6 : دلایل انتخاب موضوع                                                                                 12


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
(پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت,

پایان نامه ارتباط بین فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های بورس تهران

پایان نامه ارتباط بین فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های بورس تهران

فرمت فایل : doc

حجم : 442

صفحات : 128

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه ارتباط بین فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های بورس تهران

چكیده:

نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع  است، که این امر در سایه شفافیت گزارشگری و افشا با کیفیت اطلاعات مالی تحقق می یابد. مرور مطالعات گذشته نشان می دهد شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی ، تاثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه گذاران گذاشته است. این تحقیق، به بررسی رابطه بین میزان افشاء در صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول فعالیت (شاخصهای استفاده از داراییها) می‌ پردازد. 

در مرحله اول، به منظور تعیین میزان افشا  صورت های مالی كه در این تحقیق در راستای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم است چك ‌لیست كفایت افشاء براساس استانداردهای حسابداری ایران تنظیم و برای هر شرکت یک نمره یا شاخص افشا تعریف شود. در مرحله دوم متداولترین نسبتهای فعالیت (شاخصهای استفاده از داراییها) یعنی نسبت فروش به سرمایه در گردش، نسبت فروش به داراییهای ثابت ، نسبت فروش به كل داراییها و نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) محاسبه و استخراج گردید. سپس در این تحقیق از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تابلویی جهت بررسی رابطه بین میزان افشاء در صورتهای مالی با نسبتهای متداول فعالیت  در سال های 1382 لغایت 1387 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 65 شرکت پذیرفته شده  در بورس تهران در بازه زمانی 5 ساله  می باشد.

یافته ها نشان می دهد به طور کلی بین میزان افشاء در صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای متداول فعالیت رابطه معناداری وجود دارد.

مقدمه:

حسابداری یک سیستم  اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت ، وظیفه پردازش داده های مالی را به عهده دارد. اگرچه استفاده کننده بخش عمده ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی ، مدیریت یک واحد اقتصادی است ، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیتهایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنا برالزامات قانونی یا درخواست های طرفهای تجاری یا تامین کنندگان مالی واحدهای اقتصادی ، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می دهد. گزارشهای مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفتده کنندگان خارجی اطلاعات مالی ، در چهارچوب مشخصی ارائه می شود (عرب مازاریزدی ،1374، 58)[1].

براساس نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران واعتباردهندگان واستفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد وبه همین دلیل تصمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است (هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریكا،1978، 30)[2].

ازآنجائیکه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان دو گروه اصلی برون سازمانی استفاده کنندگان اطلاعات مالی بشمار می روند وتهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری می باشد ، لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد.

با توجه به اینکه استفاده کنندگان مزبور گزارشهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحد های اقتصادی ملاک تصمیم گیری قرار می دهند ، بنابراین گزارشگری مالی براساس نظر هیئت استاندارد های مالی  باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرما یه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنند گان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود ( همان منبع،30)3.

گزاشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. بدیهی است اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری ، کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط در رابطه با رویدادها و فعالیتهای واحد تجاری را بیان می نماید.

اصل افشا ایجاب می نماید که صورت های مالی به گونه ای  تهیه و ارائه شود که از لحاظ اهداف مربوط در صورت های مالی به گونه ایست که ازیک طرف امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود.

محققین در حوزه افشاء گزارشگری مالی به منظور سنجش میزان افشاء و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران از انواع مختلفی از عوامل تاثیرگذار برافشاء اطلاعات مالی بهره‌برده‌اند. سیر تاریخی تحقیقات صورت گرفته در حوزه افشاء اطلاعات مالی نشان می‌دهد كه این عوامل در چهار حوزه كلی شامل حوزه اول استفاده از متغیرهای تراز نامه‌ای (متغیرهای مرتبط به حجم و فعالیت شركتها) و رابطه آن با كفایت افشاء اطلاعات مالی  حوزه دوم، رابطه بین متغیرهای سود و زیانی (عملکردی)با سطح افشای گزارشگری مالی ، حوزه سوم تركیبی از متغیرهای سود و زیانی و ترازنامه‌ای برای سنجش میزان افشای گزارشگری مالی شركت ها  و حوزه آخر رابطه بین متغیرهای كیفی و متغیرهایی غیر از متغیرهای فوق‌الذكر مانند ماهیت و نوع صنعت، نوع موسسه حسابرسی كننده، اعضای حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای هیئت مدیره، وجود یا عدم وجود سهامدار نهادی با میزان افشای گزارشگری مالی قابل تقسیم‌بندی هستند . اما در این پژوهش سعی خواهد شد با توجه به تمامی موارد ذكر شده فوق و در بخش پیشینه تحقیق، صرفاً از شاخص‌های سنجش بكارگیری دارایی ها  به ویژه نسبت‌های فعالیت شركت‌ها برای بررسی سطح افشاء گزارشگری مالی استفاده شود

 

 


 

 

 

[2]  . Financial Accounting Standards Board (FASB),1978,30

فهرست

چكیده: 1

 

مقدمه: 2

 

فصل اول: كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 5

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

 

3-1 بیان مسأله تحقیق. 7

 

4-1چارچوب نظری تحقیق. 8

 

5-1 فرضیه های تحقیق. 10

 

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 10

 

7-1 اهداف تحقیق. 11

 

8-1 حدود مطالعاتی. 12

 

1-8-1  قلمرو مکانی تحقیق. 12

 

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 13

 

3- 8-1  قلمرو موضوعی تحقیق. 13

 

9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 13

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 

1-2 مقدمه 15

 

2-2- تعاریف مختلف افشا 16

 

3-2- اصل افشا 16

 

4-2- پرسش های اساسی مطرح شده در حوزه افشا (مبانی نظری) 17

 

1-4-2- اطلاعات مالی برای چه اشخاصی افشا می‌گردد؟ 18

 

2-4-2- هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟ 20

 

3-4 -2- چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟ 21

 

4-4 -2- چگونه اطلاعات مالی باید افشا شود؟ 24

 

1-4 -4- 2- شكل و ترتیب صورتهای مالی اساسی. 26

 

2-4 -4- 2- اصطلاحات و ارائه جزئیات.. 29

 

3-4-4- 2- گزارش حسابرس مستقل. 30

 

4-4 -4- 2-گزارش هیأت مدیره 30

 

5-4 -2- خصوصیات كیفی مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ 31

 

5 - 2 - عملکرد 32

 

1-5-2-  مقدمه 32

 

6-2-  انواع نسبت های مالی. 35

 

1-6-2- نسبت های فعالیت (شاخص های بكارگیری دارایی ) 36

 

7-2- کفایت گزارشگری (افشا) و نسبت های مالی. 37

 

8-2- پیشینه داخلی و خارجی تحقیق. 38

 

1-8-2- مطالعات خارجی. 38

 

2-8-2- مطالعات داخلی. 52

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

 

1-3 مقدمه 61

 

2-3- فرضیه های تحقیق. 62

 

1-2-3- فرضیه اصلی تحقیق : 62

 

2-2-3- فرضیه ی فرعی تحقیق : 62

 

3-3 مدل تحقیق. 63

 

4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 64

 

5-3 روش تحقیق. 65

 

6-3- متغیر های مورد بررسی. 66

 

7-3- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها 68

 

8-3-  دلایل انتخاب  متغیرها 70

 

9-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری. 70

 

9-3-  روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها 71

 

1-9-3- منبع اطلاعات.. 71

 

2-9-3- آماده سازی اطلاعات.. 72

 

10-3- روش شناختی تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها) 72

 

1-10-3- مدل های داده های تابلویی. 73

 

2-10-3- آزمون لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) 73

 

3-10-3- آزمون هاسمن. 75

 

4-10-3- فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک... 75

 

1-4-10-3- نرمال بودن خطاها 76

 

2-4-10-3-  ناهمسانی واریانس.. 76

 

3-4-10-3- هم خطی. 76

 

4-4-10-3- عدم وجود خود همبستگی بین  ها: 77

 

5-10-3-  آزمون مانایی. 78

 

6-10-3 آزمونهای آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق. 79

 

1-6-10-3- ضریب تعیین تعدیل شده 79

 

2-6-10-3- آماره  F رگرسیون. 80

 

7-10-3- نرم افزارهای  تجزیه و تحلیل. 80

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

1-4 مقدمه‏ 82

 

2-4- تحلیل توصیفی داده ها 82

 

3-4- مراحل تخمین مدل به وسیله داده‌های تابلویی. 84

 

1-3-4- آزمون F لیمر( بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع ) 85

 

2-3-4- آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) 86

 

4-4- بررسی فروض کلاسیک رگرسیون. 87

 

5-4- آزمون مانایی متغیرها 88

 

6-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 88

 

1-6-4- آزمون فرضیه فرعی اول. 89

 

2-6-4- آزمون فرضیه فرعی دوم 91

 

3-6-4- آزمون فرضیه فرعی سوم 92

 

4-6-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم 93

 

5-6-4- آزمون فرضیه اصلی تحقیق. 94

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

1-5 مقدمه 98

 

2-5- بحث و نتیجه گیری. 98

 

1-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول. 99

 

2-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم 100

 

3-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم 101

 

4-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم 101

 

5-2-5- نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی تحقیق. 102

 

3-5- پیشنهادها 104

 

1-3-5- پیشنهادهای کاربردی ناشی از نتایج تحقیق. 105

 

2-3-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 105

 

4-5- محدودیت ها 106

 

پیوست ها

 

جدول  مربوط به صنایع و نام شركت های نمونه آماری. 108

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی: 110

 

منابع لاتین: 111

 

منابع اینترنتی: 114

 

چکیده انگلیسی: 115

قیمت محصول : 16000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه ارتباط بین فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های بورس تهران ارتباط بین فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های بورس تهران فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های بورس تهران افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های بورس تهران صورت های مالی شرکت های بورس تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه ارتباط بین فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های بورس تهران,

بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی- تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی- تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

فرمت فایل : doc

حجم : 341

صفحات : 128

گروه : پژوهش ها

توضیحات محصول :

 تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد (M.A)

 

 بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی- تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

*صمیمه پرسشنامه های مرتبط

* ضمیمه فایل پاورپوینت در 28 اسلاید با همین موضوع

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی- تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان می باشد. تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است در این نوع تحیقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان  مقطع ابتدایی که در شهر اردبیل در سال 93-94 مشغول به آموزش هستند.تعداد این معلمان 1820‌ نفر گزارش شده است .از بین این تعداد با توجه به فرمول کوکران تعداد 362 نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری تصادفی ساده بود.ابزار گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا به صورت توصیفی می باشد که شامل میانگین، انحراف معیار و ... می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از آزمون تی تک نمونه ای و تی برای دو گروه مستقل  استفاده شده است.نتایج آزمون نشان داد فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی- اجتماعی و عاطفی دانش آموزان رابطه دارد بطوری که با بالا رفتن فعالیت های فوق برنامه عملکرد تحصیلی- اجتماعی و عاطفی دانش آموزان بالا رفته است همچنین فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است و دختران دارای وضعیت تحصیلی بهتری نسبت به پسران هستند در بررسی تفاوت تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر بدست آمد فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است و پسران دارای وضعیت اجتماعی بهتری نسبت به پسران هستند.

 

 

کلمات کلیدی: فعالیت های فوق برنامه درسی-عملکرد عاطفی- عملکرد اجتماعی-عملکرد تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه 1

بیان مسئله 3

اهمیت وضرورت  پژوهش 6

اهداف پژوهش 7

سؤالات تحقیق 8

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 8

تعاریف مفهومی 8

تعریف عملیاتی 9

ادبیات و پیشینه پژوهش 10

فصل دوم

مقدمه 11

اهمیت آموزش و پرورش 11

اهداف آموزش و پرورش 12

فعالیت های فوق برنامه درسی 14

فعالیتهای مكمل و فوق برنامه 15

مفهوم یادگیری در فعالیتهای مكمل و فوق برنامه 16

ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه 17

ارزش فعالیتهای فوق برنامه 19

چگونگی موثر ساختن فعالیتهای فوق برنامه 25

مهارتهای اجتماعی 27

مبانی نظری مهارتهای اجتماعی 27

تعریف مهارتهای اجتماعی 29

ماهیت مهارت اجتماعی 33

مهارتهای لازم برای ارتباطات اجتماعی 37

مهارتهای دریافت 37

مهارتهای پردازش 37

مهارتهای پیام رسانی 38

برخی دیدگاهها در مورد مهارت اجتماعی 39

نظریه روانی- اجتماعی اریک اریکسون 39

نظریه هوش هیجانی دانیل گلمن 39

شهروندی دموکراتیک جیمزشِوِر 41

سلسله مراتب نیازها ابراهام مزلو 41

خصایص رشد اجتماعی در دوره نوجوانی 42

انواع مسائل اجتماعی نوجوانان 43

وظایف مدرسه در قبال تربیت اجتماعی افراد 44

روابط اجتماعی بر اساس نقش های اجتماعی 45

روابط اجتماعی بر اساس پایگاههای اجتماعی 45

روابط اجتماعی بر اساس فرایندهای اجتماعی 47

عوامل خانوادگی 48

عوامل اجتماعی 48

پیشگیری و درمان مشکلات رفتاری 49

آموزش مهارتهای اجتماعی 51

اصول یادگیری در آموزش مهارتهای اجتماعی 53

آموزش مهارتهای اجتماعی به صورت گروهی 53

برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی 54

عملکرد تحصیلی 55

پیشرفت تحصیلی 56

پیشرفت تحصیلی 56

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی 57

سایر عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی 57

انگیزه و اثر آن در پیشرفت تحصیلی 58

معیارهای پیشرفت تحصیلی 61

تاثیر گرمی و صمیمیت معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموز 62

عملکرد عاطفی 63

عاطفه یا هیجان به چه معناست 64

نگاه کارکردی به عواطف و هیجانات 69

محدودیت های نظریه 71

کارکرد عواطف و هیجانات مثبت 71

تعداد حالت های عاطفی ـ هیجانی 72

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 74

تحقیقات داخلی 74

تحقیقات خارجی 75

فصل سوم

روش پژوهش 78

جامعه آماری 78

ابزارگرد آوری اطلاعات 79

روش تجزیه و تحلیل داده ها 79

تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها 82

فصل چهارم

توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب  سطح تحصیلات 82

توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب  وضعیت تأهل 83

توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب سابقه تدریس 84

بخش دوم آمار استنباطی 87

فصل پنجم

مقدمه 91

بحث و نتیجه گیری 91

محدودیت های پژوهش 94

پیشنهادات پژوهش 95

Abstaract

The aim of this study was to investigate the role of extracurricular activities, academic and social-emotional curriculum of the elementary school students from the perspective of teachers. In this type Research descriptive study based on the purpose of this analysis is the relationship between variables. The target population included all primary school teachers in the city of Ardebil in 93-94 years working in education. The number of teachers since 1820 people have been reported between this number according to the sample of 362 subjects will be studied statistically. The sampling method was simple random sampling Instrument questionnaire was used to collect data. First, a descriptive analysis, which includes the mean, standard deviation and more. To analyze the data using SPSS software and one-sample t-test and t-test was used. The results showed extracurricular activities and academic performance - social and emotional relationship, so that students with high academic performance, extracurricular activities - social and emotional students has gone up. As well as extra-curricular activities on the academic performance of boys and girls in extracurricular activities on academic performance of boys and girls are different and better educational situation of girls compared with boys. The difference in the impact of extracurricular activities on the social performance of girls and boys, respectively extracurricular activities on the social performance of girls and boys are different and better social status than boys are boys.

  

Keywords: extracurricular activities, school-performance social-emotional functioning, academic performance

 

قیمت محصول : 65000 تومان

دانلود
برچسب

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد (MA) بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی تحصیلیعاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی عملکرد اجتماعی تحصیلیعاطفی دانش آموزان مقطع


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی- تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دی,

بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی- تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی- تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

فرمت فایل : doc

حجم : 341

صفحات : 128

گروه : پژوهش ها

توضیحات محصول :

 تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد (M.A)

 

 بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی- تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

*صمیمه پرسشنامه های مرتبط

* ضمیمه فایل پاورپوینت در 28 اسلاید با همین موضوع

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی- تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان می باشد. تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است در این نوع تحیقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان  مقطع ابتدایی که در شهر اردبیل در سال 93-94 مشغول به آموزش هستند.تعداد این معلمان 1820‌ نفر گزارش شده است .از بین این تعداد با توجه به فرمول کوکران تعداد 362 نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری تصادفی ساده بود.ابزار گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا به صورت توصیفی می باشد که شامل میانگین، انحراف معیار و ... می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از آزمون تی تک نمونه ای و تی برای دو گروه مستقل  استفاده شده است.نتایج آزمون نشان داد فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی- اجتماعی و عاطفی دانش آموزان رابطه دارد بطوری که با بالا رفتن فعالیت های فوق برنامه عملکرد تحصیلی- اجتماعی و عاطفی دانش آموزان بالا رفته است همچنین فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است و دختران دارای وضعیت تحصیلی بهتری نسبت به پسران هستند در بررسی تفاوت تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر بدست آمد فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است و پسران دارای وضعیت اجتماعی بهتری نسبت به پسران هستند.

 

 

کلمات کلیدی: فعالیت های فوق برنامه درسی-عملکرد عاطفی- عملکرد اجتماعی-عملکرد تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه 1

بیان مسئله 3

اهمیت وضرورت  پژوهش 6

اهداف پژوهش 7

سؤالات تحقیق 8

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 8

تعاریف مفهومی 8

تعریف عملیاتی 9

ادبیات و پیشینه پژوهش 10

فصل دوم

مقدمه 11

اهمیت آموزش و پرورش 11

اهداف آموزش و پرورش 12

فعالیت های فوق برنامه درسی 14

فعالیتهای مكمل و فوق برنامه 15

مفهوم یادگیری در فعالیتهای مكمل و فوق برنامه 16

ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه 17

ارزش فعالیتهای فوق برنامه 19

چگونگی موثر ساختن فعالیتهای فوق برنامه 25

مهارتهای اجتماعی 27

مبانی نظری مهارتهای اجتماعی 27

تعریف مهارتهای اجتماعی 29

ماهیت مهارت اجتماعی 33

مهارتهای لازم برای ارتباطات اجتماعی 37

مهارتهای دریافت 37

مهارتهای پردازش 37

مهارتهای پیام رسانی 38

برخی دیدگاهها در مورد مهارت اجتماعی 39

نظریه روانی- اجتماعی اریک اریکسون 39

نظریه هوش هیجانی دانیل گلمن 39

شهروندی دموکراتیک جیمزشِوِر 41

سلسله مراتب نیازها ابراهام مزلو 41

خصایص رشد اجتماعی در دوره نوجوانی 42

انواع مسائل اجتماعی نوجوانان 43

وظایف مدرسه در قبال تربیت اجتماعی افراد 44

روابط اجتماعی بر اساس نقش های اجتماعی 45

روابط اجتماعی بر اساس پایگاههای اجتماعی 45

روابط اجتماعی بر اساس فرایندهای اجتماعی 47

عوامل خانوادگی 48

عوامل اجتماعی 48

پیشگیری و درمان مشکلات رفتاری 49

آموزش مهارتهای اجتماعی 51

اصول یادگیری در آموزش مهارتهای اجتماعی 53

آموزش مهارتهای اجتماعی به صورت گروهی 53

برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی 54

عملکرد تحصیلی 55

پیشرفت تحصیلی 56

پیشرفت تحصیلی 56

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی 57

سایر عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی 57

انگیزه و اثر آن در پیشرفت تحصیلی 58

معیارهای پیشرفت تحصیلی 61

تاثیر گرمی و صمیمیت معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموز 62

عملکرد عاطفی 63

عاطفه یا هیجان به چه معناست 64

نگاه کارکردی به عواطف و هیجانات 69

محدودیت های نظریه 71

کارکرد عواطف و هیجانات مثبت 71

تعداد حالت های عاطفی ـ هیجانی 72

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 74

تحقیقات داخلی 74

تحقیقات خارجی 75

فصل سوم

روش پژوهش 78

جامعه آماری 78

ابزارگرد آوری اطلاعات 79

روش تجزیه و تحلیل داده ها 79

تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها 82

فصل چهارم

توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب  سطح تحصیلات 82

توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب  وضعیت تأهل 83

توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب سابقه تدریس 84

بخش دوم آمار استنباطی 87

فصل پنجم

مقدمه 91

بحث و نتیجه گیری 91

محدودیت های پژوهش 94

پیشنهادات پژوهش 95

Abstaract

The aim of this study was to investigate the role of extracurricular activities, academic and social-emotional curriculum of the elementary school students from the perspective of teachers. In this type Research descriptive study based on the purpose of this analysis is the relationship between variables. The target population included all primary school teachers in the city of Ardebil in 93-94 years working in education. The number of teachers since 1820 people have been reported between this number according to the sample of 362 subjects will be studied statistically. The sampling method was simple random sampling Instrument questionnaire was used to collect data. First, a descriptive analysis, which includes the mean, standard deviation and more. To analyze the data using SPSS software and one-sample t-test and t-test was used. The results showed extracurricular activities and academic performance - social and emotional relationship, so that students with high academic performance, extracurricular activities - social and emotional students has gone up. As well as extra-curricular activities on the academic performance of boys and girls in extracurricular activities on academic performance of boys and girls are different and better educational situation of girls compared with boys. The difference in the impact of extracurricular activities on the social performance of girls and boys, respectively extracurricular activities on the social performance of girls and boys are different and better social status than boys are boys.

  

Keywords: extracurricular activities, school-performance social-emotional functioning, academic performance

 

قیمت محصول : 65000 تومان

دانلود
برچسب

تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد (MA) بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی تحصیلیعاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی عملکرد اجتماعی تحصیلیعاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی- تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دی,

پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

فرمت فایل : doc

حجم : 1092

صفحات : 97

گروه : تربیت بدنی و علوم ورزشی

توضیحات محصول :

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش

 بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

کلید واژه­ها: لپتین، انسولین، کورتیزول، فعالیت هوازی، دختران غیر فعال

چکیده: هدف از این پژوهش تأثیر یک دوره تمرین هوازی معین بر میزان لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال بود. بدین منظور از بین افراد سالم و داوطلب تعداد 20 نفر غیر فعال انتخاب شدند. تعداد (10 نفر وزن: 21/55 کیلوگرم، قد: 15/161 سانتی­متر، سن: 7/22 سال و چربی بدن: 20/25 درصد) در گروه تجربی و تعداد 10 نفر (وزن: 04/54 کیلوگرم، قد:24/158 سانتی­متر، سن : 9/22 سال و چربی بدن: 24/25 درصد) در گروه کنترل قرار گرفتند. نمونه­های خونی برای تعیین میزان لپتین، انسولین و کورتیزول قبل از تمرین اخذ شد. سپس گروه تجربی تحت تأثیر برنامۀ هوازی (دویدن با 70 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) به­مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته برنامۀ دویدن به­مدت 15 دقیقه شروع شد و هر سه جلسه 2 دقیقه به زمان آنها اضافه شد تا این­که زمان دویدن به 20 دقیقه افزایش یافت سپس تا آخرین جلسه تمرین (پایان هفته ششم) این مدت حفظ شد. 2 روز پس از پایان دورۀ تمرینی مجدداً نمونه­های خونی اخذ و اندازه­گیری متغیرها تکرار شد. تجزیه و تحلیل داده­ها قبل و بعد از تمرین از طریق آزمون تی مستقل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد 6 هفته فعالیت هوازی معین باعث کاهش غیرمعنی­داری در لپتین پلاسمایی، کورتیزول و درصد چربی بدن و افزایش انسولین را در گروه تجربی در بر دارد. (P≤0/05).

  با توجه به نتایج تحقیق می­توان نتیجه گرفت: 6 هفته فعالیت هوازی با 75-70% توان هوازی بیشینه با تکرار 3 جلسه در هفته بر لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال تأثیر ندارد. شاید کوچک بودن نمونه که موجب انحراف معیار بالای داده­ها شده است علت آن باشد. 

 

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                          عنوان

 

فصل اول

مقدمه و طرح تحقیق

1-1. مقدمه 1

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4. اهداف تحقیق 6

1-4-1. هدف کلی 6

1-4-2. اهداف ویژه 7

1-5. فرضیه های تحقیق 7

1-6. محدودیت های تحقیق 8

1-6-1. محدودیت های قابل کنترل 8

1-6-2. محدودیت های غیر قابل کنترل 8

1-7. تعریف واژگان: 9

1-7-1. فعالیت هوازی 9

1-7-2. لپتین: 9

1-7-3. انسولین 10

1-7-4. کورتیزول 10

1-7-5. دختران غیر فعال: 10

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه 12

2-2. لپتین 12

2-3. بیولوژی مولکولی لپتین 14

2-4. تولید لپتین 16

2-5. عملکرد لپتین 17

2-6. تأثیرات فیزیولوژیکی لپتین 20

2-7. اهمیت لپتین 21

2-8. لپتین و انسولین 22

2-9. لپتین و گلوکوکورتیکوئیدها 23

2-10. مقاومت لپتین 24

2-11. لپتین و بیماری ها 26

2-12. انسولین 28

2-13. کورتیزول 29

2-14. پیشینه تحقیق 29

جمع بندی 34

فصل سوم

مواد و روشهای تحقیق

3-1. مقدمه 37

3-2. روش و طرح تحقیق 37

3-3. جامعه آماری 37

3-3. نمونه تحقیق و نحوه نمونه گیری 38

3-3-1. مشخصات عمومی نمونه 38

3-4. متغیرهای تحقیق 38

3-4-1. متغیر مستقل 38

3-4-2. متغیر وابسته 39

3-5. ابزار و وسایل مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات 39

3-6. روش اندازه گیری متغیرها 40

3-6-1. اندازه گیری ویژگی های ترکیب بدن 40

3-6-3. اندازه گیری لپتین 41

3-6-4. اندازه گیری انسولین 41

3-6-5. اندازه گیری کورتیزول 41

3-7. شرایط و نحوه خون گیری 41

3-7-1. زمان خون گیری 42

3-8. پروتکل تمرین فعالیت هوازی 42

3-9. روش های آماری 42

فصل چهارم

یافته های پژوهش

4-1. مقدمه 44

4-2. بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها 44

4-3. فرض همسان بودن (همگنی واریانس ها و برابری میانگین ها) داده های پیش آزمون 45

4-4. تحلیل توصیفی یافته ها 45

4-5. آزمون فرضیه های تحقیق 47

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه 55

5-2. بحث 55

5-2-1. لپتین 55

5-2-2. انسولین 56

5-2-3. کورتیزول 57

5-2-4. درصد چربی 57

5-3. نتیجه گیری 59

5-4. پیشنهادات تحقیق 59

5-4-1. پیشنهادات کاربردی 59

5-4-2. پیشنهادات پژوهشی 60

 

چكیده به انگلیسی

فرم ارزشیابی به انگلیسی

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2-1. ساختار لپتین 13

شکل 2-2. ساختار پروتئینی لپتین 15

شکل 2-3. عملکرد لپتین 19

شکل 2-4. نتیجه بروز موتاسیون ژن لپتین در موش 21

نمودار 4-1. میانگین لپتین آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل .46

نمودار 4-2. میانگین انسولین آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل.     46

نمودار 4-3. میانگین کورتیزول آزمودنی­ها را قبل و بعد از تمرینات هوازی در گروه تجربی و کنترل.   46

نمودار 4-4. تغییرات درصد چربی بدن پس از شش هفته تمرین هوازی در گروه تجربی و کنترل 52

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1. مشخصات عمومی آزمودنی­ها. 38

جدول 4-1. بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها 44

جدول 4-2. نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی فرض همسان بودن دو گروه . 45

جدول 4-3 . شاخص­های فیزیکی، فیزیولوژیکی و ... گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرین 45

جدول 4-4. میانگین لپتین گروه تجربی و کنترل قبل از و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-5. میانگین انسولین گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-6. میانگین کورتیزول گروه تجربی و کنترل قبل و بعد از تمرینات هوازی 46

جدول 4-7. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات میزان لپتین گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 47

جدول 4-8. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات میزان انسولین گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 48

جدول 4-9. نتایج آزمون تی مستقل برای تغییرات کورتیزول در گروه تجربی و کنترل پس از تمرین 49

جدول 4-10. نتایج آزمون تی همبسته برای تغییرات درصد چربی گروه تجربی پس از تمرینات 50

جدول 4-11. همبستگی لپتین پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 51

جدول 4-12. همبستگی انسولین پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 52

جدول 4-13. همبستگی کورتیزول پلاسما دختران غیر فعال با وزن، درصد چربی و ... آزمودنی­ها 53

قیمت محصول : 35000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال,

پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

فرمت فایل : doc

حجم : 97

صفحات : 60

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

یان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

چکیده

از آنجا که در هر جامعه ای دانشجویان جزء اقشار روشنفکر و پرتلاش آن جامعه محسوب می شوند بنابراین از این قشر پرتکاپو نسبت به سایر افراد جامعه انتظار بیشتری در زمینه کسب اطلاعات و علم و دانش می رود امروزه یکی از وسایل و ابزاری که علاوه بر مجلات و وسایل ارتباط جمعی دیگر مورد استفاده ی دانشجویان قرار می گیرد شبکه وسیع جهانی یا به تعبیری اینترنت می باشد جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل می دهد که تعداد آنها حدود 200 نفر می باشد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه این پژوهش 100 نفر می باشد که از این تعداد 45 نفر پسر و 55 نفر دختر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد.با استفاده از روش آلفا کرونباخ روایی آن 75/0گزارش شده است . این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و با استفاده از روش پیمایشی صورت  گرفته است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.

در این تحقیق با استفاده از روشهای کمی و آمار توصیفی به تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه پرداخته شده است. نتایجی که از این تحقیق بدست آمده است از میان فرضیات مطرح شده بین اطلاع رسانی رسانه های جمعی بر میزان استفاده از اینترنت رابطه معناداری وجود داشته است.

 

کلمات کلیدی :اینترنت-فعالیت های علمی و پژوهشی

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئل

1-1مقدمه. 1

2-1بیان مسئله. 3

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

4-1  اهداف تحقیق. 5

2-4-1 اهداف جزئی.. 5

5-1فرضیات تحقیق. 5

6-1متغیرها 6

1-6-1تعاریف مفهومی.. 6

2-6-1 تعاریف عملیاتی.. 6

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-2-پیشینه تحقیق. 9

2-2-تاریخچه اینترنت.. 9

3-2-تاریخچه اینترنت در ایران. 9

4-2-ژورنالیسم الکترونیک... 10

1-4-2-مزایای بهره گیری از اینترنت در زمینه خبر و اطلاع رسانی.. 11

2-4-2-معایب بهره گیری از اینترنت در زمینه خبر و اطلاع رسانی: 12

5-2-مهمترین کابردهای اینترنت در شبکه های خبری تلویزیونی.. 14

6-2-امپریالیسم خبری.. 15

7-2-ابر رسانه های امپریالیستی جهان. 20

1-2مقدمه. 24

2-2بررسی دیدگاه های مختلف درباره اینترنت.. 25

2-2-2 داگلاس راشکوف.. 26

3-2-2ناتام گاردلز: شبکه ذاتاً استبداد است زیرا بی واسطه و فن آوری است.. 26

4-2-2ایزومی آیزو. 27

آسیب های روانی اینترنت.. 28

اختلال های روانی کاربرد نادرست اینترنت.. 31

فصل سوم : روش تحقیق

1-3جامعه آماری.. 34

2-3نمونه آماری.. 34

3-3ابزار اندازه گیری.. 34

4-3روش تحقیق. 35

5-3:محیط پژوهشی.. 35

6-4روش تجزیه و تحلیل. 35

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

الف)آمار توصیفی.. 37

آمار تحلیلی.. 40

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5ارائه مختصری از نتایج.. 45

2-5 جمع بندی و نتیجه گیری.. 45

3-5 پیشنهادات.. 46

1-3-5 پیشنهاد برای مسئولین.. 47

2-3-5 پیشنهاد برای پژوهشگران. 47

4-5 محدودیت های تحقیق. 48

منابع. 49

ضمائم. 50

قیمت محصول : 15000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان استفاده از اینترنت فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان,

<-BloTitle->
<-BloText->

فروشگاه اینترنتی بک لینک - بک لینک تبادل لینک مجله خواندنی اعلام و اطفا حریق - فروش تجهیزات اعلام و اطفا حریق،اخذ تاییدیه های آتشنشانی،گاز fm200،واترمیست،اطفای دیتاسنتر